Klasy wystrzeliwania pocisków rakietowych

Czytaj Dalej

ENZIAN - pocisk rakietowy

Niemiecki rakietowy pocisk przeciwlotniczy skonstruowany w 1944 r. Start pocisku wspomagały 4 silniki rakietowe Schmidding 109-553 dające dodat­kowy ciąg 4 x 1750 kG przez 4 se­kundy.

FLIEGERFAUST - pocisk rakietowy

Niemiecka broń rakietowa do zwal­czania nisko lecących samolotów, opracowana w 1944 r.

FÓHN HS 217, Henschel - pocisk rakietowy

Niemieckie pociski przeciwlotnicze do zwalczania nisko lecących (do 1200 m) samolotów skonstruowano latem 1944 r. Pociski kal. 73 mm o wadze 3 kg (w tym 280 g mate­riału wybuchowego) były wystrze­liwane z wyrzutni, składającej się 48 prowadnic zamontowanych na prostokątnej ramie (6x 8 prowa- I dnie). W...

HENSCHEL HS 293 - pocisk rakietowy

Zrzucany przez samolo (He 111, He 177, Do 217, Fw 200 Hs 177, Ju 290), opadał przez jedną sekundę; następnie włączał się sil­nik rakietowy Walter HWK 109-507 na paliwo płynne, nadający pocisko­wi w czasie 10 sekund prędkość 600 km/h.

KATIUSZA - wyrzutnia pocisków rakietowych

Radziecka 16-prowadnicowa wy­rzutnia pocisków rakietowych na paliwo stałe z głowicami burzącymi, skonstruowana w połowie 1941 r. W czasie wojny produkowa­no wyrzutnie pocisków rakietowych kal.

RHEINTOCHTER - pocisk rakietowy

Niemiecki przeciwlotniczy dwu­stopniowy pocisk rakietowy, budo­wany przez zakłady Rheinme-tall-Borsig od końca 1942 r.

WASSERFALL C2 - pocisk rakietowy

Niemiecki naddźwiękowy pocisk rakietowy skonstruowany w celu ni­szczenia samolotów lecących na wysokości do 20 000 m i w odległo­ści do 50 km od wyrzutni.

Jak naprowadza się pociski rakietowe?

Pociski rakietowe są mało skutecz­ne bez odpowiedniego systemu na­prowadzania na cel. Nowoczesne urządzenia mogą nakierować pocisk rakietowy na niewielki cel wojskowy i zniszczyć go, nie wyrządzając szkód w położo­nych obok obiektach cywilnych.

STURMMÓRSER TIGER - moździerz rakietowy

380 mm wystrzeliwujący rakietowe pociski (z charakterystycznymi otworami w przedniej ścianie lufy, odprowadzającymi do przodu gazy silnika rakietowego).

V-1 (FZG-76) - pocisk

podjął decyzję o dokonaniunalotu na ten ośrodek rakietowyW nocy z 17 na 18 sierpnia 1943 rbombowce uszkodziły ośrodek, co znacznie opóźniło prace nad budo-wą V-l (oraz rakiet * V-2).

V-3 - wyrzutnia pocisków

Działo o długości lufy 127 m wy­strzeliwało pociski kał. 150 mm w wyniku eksplozji ładunków pro­chowych, umieszczonych w rurach dołączonych do lufy pod kątem 45°, co 3 m. Kolejne wybuchy, inicjowa­ne po minięciu przez pocisk otworu połączenia rury z lufą, nadawały mu prędkość początkową 1550 m/s...

KLASA ROBOTNICZA

Klasa ta była zasilana głównie z ówczesnej klasy chłopskiej. Obecnie klasa ta nieco się zmniejszyła i panuje w niej dość duże bezrobocie, które jest efektem panowania poprzedniego systemu, a także wprowadzeniem nowoczesnych maszyn i technologii w których potrzeba coraz mniej pracy ludzkiej.

KLUCZOWE UMIEJĘTNOSCI MENEDZERA Z KLASĄ

 

Menedżer w ujęciu encyklopedycznym to osoba zarządzająca przedsiębiorstwem bądź wydzielonym obszarem jego działania1. Termin wywodzi się z języka angielskiego od słowa menage – „zarządzać”, „kierować” i jest związany z wytworzeniem się tzw. kapitalizmu menadżerskiego, który charakteryzuje się...

Wizerunek zewnętrzny menedżera z klasą

Wizerunek zewnętrzny menedżera z klasa to nie tylko zadbany ubiór, ale również inne elementy wpływające na jego image.

Stosunki konsularne - Klasy szefów placówek konsularnych. Korpus konsularny

Klasy szefów: konsul generalny, konsul, wicekonsul, agent konsularny; b. (szersze znaczenie); na czele stoi najstarszy klasa szef placówki, zwykle konsul generalny, który najwcześniej otrzymał exequatur.

Gdzie w Polsce występują drogi wodne IV klasy

• Cedynia - Szczecin – morze,

• Warszawa – Serock,

• Płock – Włocławek,

• Kraków,

• Tczew – Gdańsk – morze.

Agito.pl jako przykład przedsiębiorstwa, które wdraża zintegrowany system klasy ERP

pl potrzebowała profesjonalnego współpracownika, który  w zakresie systemu klasy ERP stworzy rozbudowane rozwiązania zgodne z jego strategią  i dlatego wybrała system marki Asseco SOFTLAB firmy Asseco Business Solutions.

Elita polityczna, elita wpływu, klasa polityczna, elita władzy, elita decyzji - relacje

Można wyróżnić w niej dwie zasadnicze warstwy: elita polityczna- szeroko rozumiana, skupiona na zorganizowanych i zinstytucjonalizowanych instytucjach, takich jak partie polityczne, związki zawodowe czy też inne organizacje polityczne; elita administracyjna- określana jako rządzący establishment, podejmujący bezpośrednio decyzje polityczne i odpowiedzialny za ich realizację; w tym ujęciu klasa polityczna jest ujęciem szerszym od elity politycznej; Klasa ...

Klasa polityczna wg. Moski

Rozszerzył on pojęcie elity i nazwa analizowaną warstwę „klasą polityczną”, posługiwał się także sformułowaniem „klasa rządząca”.