Klasy jakości wód

Czytaj Dalej

Czym jest jakość wody?

Ludzie odpowiedzialni za gospodarkę wodną mają za zadanie nie tylko dostarczyć wodę do mieszkań, muszą też zadbać o to, by woda ta miała odpowied­nią jakość. Jakość wody ocenia się na podstawie jej wła­ściwości fizycznych (kolor, temperatura i smak), biologicznych (tu najważniejsze jest, by...

Od czego zależy jakość wody?

Problemem jest nie tylko ilość wody, ale również jej jakość. Szczególnie istotna dla jakości jest ilość rozpuszczonych w wodzie podziemnej substancji stałych. Na obszarach zbudowanych za skał wa­piennych woda zawiera duże ilości węglanu wap­nia, głównego składnika skał wapiennych. Widać to...

Jakość wody

Właściwość wody opisana zespołem cech stanowiących o przydatności wody do określonych celów; bez dodatkowego określenia celu j.w. jest rozumiana jako przydatność do zaopatrzenia ludności.

Rzezbotwórcza działalność lodowców i wód pochodzących z ich topnienia

 

Działalność niszcząca lodowca polega na wyorywaniu okruchów i bloków z podłoża skalnego przy pomocy zamrozu, zdzieraniu powierzchni skalnej przez nasuwające się czoło lodowca oraz na wygładzaniu tej powierzchni.  

Cyrki lodowcowe: powstają w górnych częściach dolin lodowcowych, lodowcowych zasięgu...

Kształtowanie jakości produktu

Kształtowanie jakości związane jest z technologicznym cyklem życia produktuoraz poziomem korzyści oferowanych nabywcom w obszarze działań na rynku.W pierwszym przypadku jakość można odnieść do tworzonego rdzenia produktui produktu formalnego. W drugim do produktu poszerzonego.

Jakość można...

KLASA ROBOTNICZA

Klasa ta była zasilana głównie z ówczesnej klasy chłopskiej. Obecnie klasa ta nieco się zmniejszyła i panuje w niej dość duże bezrobocie, które jest efektem panowania poprzedniego systemu, a także wprowadzeniem nowoczesnych maszyn i technologii w których potrzeba coraz mniej pracy ludzkiej.

Polityka jakości

 

Polityka jakości jest to pewnego rodzaju zobowiązanie najwyższego kierownictwa dotyczące jakości. Niestety obowiązek ten narzucany przez normę często jest traktowany jak zło konieczne. Polityki jakości formułowane są przez jedną osobę (najczęściej pełnomocnika ds jakości) i zawierają...

Zapewnienie jakości

 

Zapewnienie jakości - jakość stanowi odpowiedzialność wszystkich pracowników. (Jednoosobowo odpowiedzialny jest dyrektor). Zapewnienie jakości skupia się na zapobieganiu występowania błędów poprzez zapewnienie, że każda praca została wykonana dobrze za pierwszym razem. Oznacza to, że wszystkie...

KLUCZOWE UMIEJĘTNOSCI MENEDZERA Z KLASĄ

 

Menedżer w ujęciu encyklopedycznym to osoba zarządzająca przedsiębiorstwem bądź wydzielonym obszarem jego działania1. Termin wywodzi się z języka angielskiego od słowa menage – „zarządzać”, „kierować” i jest związany z wytworzeniem się tzw. kapitalizmu menadżerskiego, który charakteryzuje się...

Wizerunek zewnętrzny menedżera z klasą

Wizerunek zewnętrzny menedżera z klasa to nie tylko zadbany ubiór, ale również inne elementy wpływające na jego image.

Ocenianie jakości i efektywności pracy

 

Informuje pracowników o tym, jak jest oceniana ich praca,

wyróżnia tych, którzy zasługują na nagrody lub podwyżki płac,

kwalifikuje pracowników do dodatkowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego,

kwalifikuje wybranych pracowników jako rezerwę kadrową do przyszłego...

Korzenie chrztu chrześcijańskiego - Woda i Duch

Właśnie fakt, że sam Jezus przyjął chrzest Jana stworzyło możliwość podjęcia tego znaku zaraz po Wielkanocy dla nadchodzącego Królestwa Bożego. Teraz bowiem w przekonaniu uczniów eschatologiczna sytuacja stała się jednoznaczna. Znak czasu przez krzyż i wywyższenie został bardziej uintensywniony...

Jakość produkcji.

: sprzęt AGD i inne trwałe 4)P-hurt-D-K (klasyczny-dotyczy masowych towarów standardowych) Angażując pośredników(hurt, detal, akwizytorów) wydłuża się kanał dystrybucyjny , wzrastają koszty pośrednictwa ale dociera się do większej liczby odbiorców.

Systemy jakości ISO 9000, TQM

 

Metoda ISO 9000 Opiera się na trzech podstawowych stwierdzeniach

 

1.Akcent należy kłaść na zapewnienie wytworzenia dobrego produktu a nie na eliminację wadliwie wykonanego produktu,

2.Każdy pracownik przedsiębiorstwa może i powinien przymusić się do zapewnienia jak najwyższego poziomu...

Postacie wody na Ziemi

Wody występujące na Ziemi tworzą hydrosferę, czyli wodną powłokę Ziemi. W skład hydrosfery wchodzą wody skupione w morzach i oceanach, lądowe wody powierzchniowe i podziemne, wody uwięzione w lodowcach oraz woda w atmosferze i biosferze. Oszacowano, że zasoby wodne na Ziemi wynoszą ok. 1385 min km3, z...

Obieg wody w przyrodzie

Przyjmuje się, że całkowita masa wody na Ziemi jest niezmienna, lecz podlega ciągłej przemianie stanów skupienia. Stały obieg wody między sta­nami skupienia, powodowany zmianami temperatury i siłą ciężkości, nazy­wamy cyklem hydrologicznym. Cykl hydrologiczny obejmuje:

• parowanie z powierzchni...

Rodzaje wód podziemnych

Wody wypełniające pory i pęknięcia w skałach, znajdujące się pod po­wierzchnią terenu, nazywamy wodami podziemnymi. Szczególne znaczenie dla gromadzenia się i przemieszczania wód podziemnych ma przepuszczal­ność skał i układ warstw skalnych.

Wsiąkająca w powierzchnię terenu woda opadowa wypełnia...

Fizyczne i chemiczne właściwości wód mor­skich

Temperatura wody morskiej w jej powierzchniowej warstwie zmienia się wraz z szerokością geograficzną. Najwyższa jest w strefie międzyzwrotnikowej ok. 30°C, najniższa na obszarach podbiegunowych ok. -2°C. Średnia temperatura warstwy powierzchniowej wszystkich wód oceanicznych wynosi 17,4°C. Roczne amplitudy...

Działalność wód płynących

Wody płynące po powierzchni ziemi są bardzo ważnym czynnikiem rzeźbotwórczym. Już wody opadowe, spływając strugami po stoku, żłobią bruzdy erozyjne, lecz znacznie większe znaczenie dla rozwoju rzeźby mają stale płynące rzeki. Ich rzeźbotwórcza działalność polega na erozji, tj. nisz­czeniu...