Klastry genów

Czytaj Dalej

Osobowość czy sytuacja oraz aktywność czy geny - wyjaśnianie w psychologii.

 

Czemu tak jest, że jabłko pada nie daleko od jabłoni, albo nie chcemy być podobni do rodziców, ale później stwierdzamy, że jesteśmy tacy jak oni? Dlaczego coś jest typowe dla nas, a coś nie jest?

Kształt czaszek morderców jest inny niż u zwyczajnych ludzi ,czy jest dobrym matematykiem czy nie...

Geny a cechy

NIE DZIEDZICZYMY CECH.

My dziedziczymy pewne predyspozycje. To jest jak dziedziczenie pewnego “szkieletu". A jakie

będą treści to zależy od oddziaływania środowiska.

My możemy dziedziczyć typ układu nerwowego. Określamy go za pomocą 2 procesów:

hamowanie i pobudzanie. Mogą być takie 3 sytuacje:

•...

Geny a nowotwory

Nowotwory powstają głównie wskutek szeregu modyfikacji zachodzących w informacji genetycznej dotyczącej regulacji prawidłowego rozwoju i różnicowania się komórek.

Proces nowotworzenia może być regulowany na dwa sposoby: stymulujący lub hamujący namnażanie i wzrost. Aby powstał nowotwór, muszą...

Geny i białka

"Naukowcy uważali niegdyś, że jeden gen odpowiada jednemu rodzajowi mRNA, czyli jednemu białku (...). Teraz wiadomo, iż każdy gen może być odczytywany kawałkami, które są łączone i cięte, wskutek czego powstają rozmaite typy mRNA(...). "

Jak to w końcu jest z tymi białkami i genami?

Chodzi w nim...

Jak geny decydują o cechach naszego organizmu

Cechy żywego organizmu zależą od znajdującej się w komórkach złożonej mieszaniny wzajemnie reagujących ze sobą składników. Białka odpowiadają za większość komórkowych reakcji chemicznych, więc to właśnie one decydują o cechach organizmu. Jednak białka są wytwarzane dzięki informacji...

PŁEĆ ZALEŻY OD GENÓW, NIE OD CHROMOSOMU

Jest rzeczą powszechnie znaną, że za naszą płeć odpowiedzialny jest chromosom Y, lub jego brak. Na pozór jest to fakt oczywisty i, w gruncie rzeczy, niezbyt interesujący. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy uświadomimy sobie, że za cechy odpowiedzialne są geny lub ich grupy, a chromosom jest tylko...

Screening banku genów czyli identyfikacja odpowiedniego klonu

Gdy zależy nam na wyodrębnieniu pojedynczego , konkretnego genu jakiegoś organizmu to po utworzeniu banku genów tego organizmu i stransformowaniu nim odpowiednich komórek gospodarza należy zidentyfkować klon komórek , w którym znajduje się gen. Przeszukiwanie jest zazwyczaj bardzo pracochłonne.

Testowanie...

Screening banku genów czyli identyfikacja odpowiedniego klonu - METODY HYBRYDYZACYJNE

Stosuje się w przypadku dysponowania sondą molekularną DNową lub RNową homologiczną do poszukiwanej sekwencji w różnym stopniu - niekoniecznie w 100%. Nie jest w tym przypadku wymagana ekspresja sklonowanego genu w komórkach gospodarza.

Hybrydyzacja - powstawanie stabilnych struktur dwuniciowych z...

Screening banku genów czyli identyfikacja odpowiedniego klonu - METODY IMMUNOLOGICZNE

Mogą być stosowane do detekcji każdego białka jeśli tylko możemy uzyskać przeciwciała. Należy jednak pamiętać , że przeciwciała wiążą się jedynie z niewielkimi fragmentami białka - epitopami , które mają charakter przestrzenny. Wymagana jest zatem właściwa konformacja białka przy reakcji...

Screening banku genów czyli identyfikacja odpowiedniego klonu - METODY SELEKCJI BEZPOŚREDNIEJ

Stosowane w przypadku gdy znany jest bezpośredni efekt fenotypowy klonowanego genu - gdy jego ekspresja powoduje zmiany morfologiczne lub fizjologiczne transformowanych komórek. Założeniem tego typu screeningu jest ekspresja klonowanych genów w komórkach gospodarza.

Przykłady :

- Poszukujemy genu...

Czym są chromosomy, a czym geny?

Chromosomy to długie łańcuchy DNA i białka połączone w substancję zwaną chromatyną. DNA jest ciasno upakowany w jądrze wraz z wiążącymi białkami - histonami, tworząc strukturę nukleosomu. Poszczególne nukleosomy są połączone dodat­kowymi włóknami DNA, tak zwanymi DNA łącz­nikowymi...

Klaster

region Manaus w Brazylii) Klaster a innowacyjność Klaster to struktura, która ze względu na zdolności wykorzystania możliwości innowacyjnych i organizacyjnych regionalnego środowiska oraz zdolność do akumulacji kapitału intelektualnego i jego efektywnego wykorzystania, świetnie wpisuje się we współczesny paradygmat innowacji, jej systemowość, holistyczność i interaktywność.

GÉNY PAUL SJ

ur. 12 XI 1871 w Nancy, zm. 12 X 1925w Rzymie, neotomista. Po wstąpieniu 1891 do zakonu, przyjął1904 święcenia kapł.; był wykładowcą filozofii w Gemert( H o l a n d i a ) , a od 1910 prof, na G r e g o r i a n um w Rzymie.

G. pozostawał pod wpływem zainicjowanego w Lowaniumprzez D.J. Merciera...

Spór o socjobiologie - na podstawie: "Moralność genu" Edwarda O. Wilsona.

Spór o socjobiologie można w zasadzie nazwać sporem o sensowność istnienia człowieka. Żadna wcześniejsza teoria w tak jasny i logiczny sposób nie tłumaczyła wszystkich zachowań, problemów i w ogóle całej egzystencji człowieka. Zawsze pozostawało, czasem łatwo dostrzegalne a czasem ukryte, pytanie o sens życia, o sens istnienia. Oczywiście teologia, filozofia i socjologia dawały odpowiedzi na te pytania ale nie były one ostateczne, wynikały bardziej z przekonań, wiary ...

Wojna domowa w Hiszpanii i dyktatura gen. Franco 1936 – 1975

Do roku 1931 Hiszpania była monarchią, w której nieudolne rządy sprawował król Alfons XIII. W kraju nieustannie trwały walki wewnętrzne. Źródłem tych konfliktów była między innymi polaryzacja społeczeństwa i nierozwiązane problemy własności ziemi. Chłopi buntowali się przeciwko arystokracji, cywile przeciwko wojskowym i oficerom, domagając się kontroli nad ogromną hiszpańską armią. Istniał również konflikt między kościołem a anarchistami, którzy walczyli z ...

Poznaliśmy geny człowieka Nieśmiertelność w zasięgu ręki?

Każdy człowiek ma swój indywidualny układ informacji genetycznej. Od genów w dużym stopniu zależy nasze życie; to, jak wyglądamy, na co chorujemy. Nieśmiertelność w zasięgu ręki? Znajomość genów danego człowieka sprawi, że lekarze będą mogli wcześnie określać skłonności danego człowieka do chorób i wcześniej im zapobiegać. Przykładowo: robiąc test genetyczny 15-latka można będzie stwierdzić, na jakie choroby jest on szczególnie podatny. Wiedząc, że ...

Antygen

Antygen jest to każda substancja, która ma zdolność wywoływania odpowiedzi odpornościowej (immunologicznej) organizmu i reagowania z produktem tej odpowiedzi - przeciwciałem. Wytworzone pod wpływem antygenu przeciwciała mogą krążyć jako wolne w osoczu krwi lub być związane na powierzchni limfocytów...

Gen i locus

Gen jest fragmentem DNA niosącym informację genetyczną i stanowiącym jego fizyczną oraz funkcjonalną jednostkę. Geny są umiejscowione w określonych regionach DNA określanych jako genetyczne loci (w liczbie pojedynczej: locus).

ANTYGENY

Czynniki ożywione (bakterie, wirusy) i nieożywione (jady, toksyny),które wprowadzone do ustroju wywołują reakcję odpornościową m.in. przezwytwarzanie -> PRZECIWCIAŁ. Sprawność wykrywania i eliminowaniaszkodliwego wpływu antygenu na organizm należy do właściwości i zadańsystemu immunologicznego...

Klaster

Klaster - najmniejsza jednostka powierzchni dysku twardego komputera lub pamięci systemu komputerowego przydzielana przez system operacyjny DOS do pliku.