Klaster (fizyka)

Czytaj Dalej

Fizyka - zasada zachowania energi

Zasada zachowania energii:Energia z niczego nie powstaje i nie ginie tylko przechodzi z 1ciała do2,lub z jednego rodzaju w inny.

 Maszyny proste:równia pochyła,dźwignia.

 Energia wewnętrzna:suma wszystkich rodzajów energii jakie mogą mieć wszystkie cząsteczki danego ciała.Miarą en.wewn.jest...

Fizyka - ciepło, dzwięk

Efekt Dopplera to zmiana częstotliwości oraz długości fali zarejestrowana przez obserwatora, który porusza się względem źródła fali.

 DŹWIĘKI:

Dźwięki słyszalne-16-20k Hz.

Fala dźwiękowa-fala kulista,rozchodząca się w powietrzu.W suchym powietrzu rozchodzi się z pr. 340m/s.

Co wydaje jakie...

Fizyka jądrowa

Każde jądro atomowe składa się z protonów i neutronów wiązanych  siłami jądro-wymi, niezależnymi od ładunku. Ponieważ neutron i proton mają prawie taką samą masę i bardzo zbliżone inne własno-ści, więc obydwa określa się wspólną nazwą nukleon. Nazwa nuklid jest używana zamiennie z terminem...

Teoria fizyki kwantowej

Teoria fizyki kwantowej pojawiła się w latach dwudziestych naszego wieku. Oto główne założenia tej teorii:

1. Wszystkie siły powstają dzięki wymianie dyskretnych porcji energii, zwanych kwantami.

W teorii kwantowej światło zostało podzielone na małe porcje zwane fotonami. Fotony zachowują się...

Czym jest fizyka kwantowa?

Fizyka cząstek mniejszych niż atom różni się diametralnie od fizyki klasycznej. Gdy ogrzewamy jakieś ciało, zaczyna ono emitować promieniowanie elektromagne­tyczne. Fizycy rozpatrują modelowe „ciało doskonale czarne", które pochłania w całości pada­jące na nie promieniowanie elektromagnetyczne...

Klaster

region Manaus w Brazylii) Klaster a innowacyjność Klaster to struktura, która ze względu na zdolności wykorzystania możliwości innowacyjnych i organizacyjnych regionalnego środowiska oraz zdolność do akumulacji kapitału intelektualnego i jego efektywnego wykorzystania, świetnie wpisuje się we współczesny paradygmat innowacji, jej systemowość, holistyczność i interaktywność.

FIZYKA

(gr. fysis, natura, przyroda), nauka przyr.,o strukturze, rodzajach i własnościach materii oraz jejoddziaływaniach, zmierzająca do wykrycia najogólniejszychprawidłowości zjawisk w aspekcie ilościowym; stanowiteor. podstawę osiągnięć techniki.

1. D z i e j e - W starożytności, na gruncie filozofii...

FIZYKI FILOZOFIA

Dział lub kierunek filozofiinauki, badający ontol. uwarunkowania i poznawczą wartośćteorii fizykalnych bądź analizujący (zwl. środkami log.)ich język, metody, s t r u k t u r ę i dynamikę.

Początki f.f. sięgają matematycznego przyrodoznawstwa(Galileusz, I. Newton); w pozytywistycznej koncepcji...

DOWÓD FIZYKO-TELEOLOGICZNY

 

DOWÓD FIZYKO-TELEOLOGICZNY

ang. physicoteleological argument; fr. preuve physico-teleologique; nm. physicoteleologischer Beweis

Argument za istnieniem Boga powołują­cy się na pewne przejawy porządku, celo­wości i piękna w otaczającym nas świecie, a także na znamionującą świat jedność, i...

FIZYKA

 

FIZYKA (łc. z gr. he physike [sc. episteme] = nauka o przyrodzie) ang. natural philosophy (1), physics; fr. physique; nm. Physik

W filozofii starożytnej i scholastycznej: —> filozofia przyrody (1).

Podstawowa nauka o przyrodzie, któ­ra za pomocą metody indukcyjno-dedukcyjnej bada własności...

Fizyka zagadnienia

1.Układem odniesienia w fizyce nazywamy: a) ciało,wzgledem ktorego okreslamy polozenie innych cial, 2. Wektor predkosci chwilowej <v(t)> punktu materialnego w przedziale czasu od t1 do t2 zawsze jest: d) rownolegly do siecznej do toru przechodzacej przez punkty w chwilach t1 i t2. 3.wektorem predkosci chwilowej v(t) punktu materialnego w miejscu r(t), który przebyl drogę s(t) nazywamy: c) lim r(t-deltat)-r(t)/delta(t) = dr(t)/dt delta r->0 4.w ruchu jednostajnie zmiennym ...

Fizyka Transformator

1. TRANSFOMATOR Indukcja elektromagnetyczna - zjawisko powstawania siły elektromotorycznej w przewodniku pod wpływem zmiennego pola magnetycznego lub ruchu przewodnika w polu magnetycznym, odkryte w 1831 roku przez angielskiego fizyka Michaela Faradaya. Zjawisko indukcji opisuje prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya: , gdzie: to indukowana siła elektromotoryczna w woltach ΦB to strumień indukcji magnetycznej przebiegający przez powierzchnię objętą przewodnikiem,

Fizyka budowli

Wszelkie rozwiązania techniczne w budownictwie są powiązane z naukami przyrodniczymi: fizyką i chemią. Znajomość procesów fizycznych zachodzących w materiałach budowlanych lub w ich komponentach umożliwia racjonalne projektowanie obiektów budowlanych z uwzględnieniem oszczędności energii oraz ochronę tych obiektów przed czynnikami mającymi niekorzystny wpływ na samopoczucie i zdrowie użytkowników (np. drgania, hałas, nadmierne zawilgocenie). Znajomość zjawisk ...

Egzamin fizyka

1.Wektorowy opis ruchu krzywoliniowego (parametry ruchu: położenie, prędkość, przyspieszenie) Związki między wielkościami liniowymi i kątowym. ; ; ; ; W ruchu obrotowym wielkością analogiczną do przesunięcia jest przesunięcie kątowe φ. W ruchu obrotowym wielkością analogiczną chwilowej prędkości liniowej v jest chwilowa prędkość kątowa ω. Podobnie jak chwilowe przyspieszenie liniowe a zostało zdefiniowane chwilowe przyspieszenie kątowe α. Związki ...

FIZYKA NADZIEJĄ PSYCHOTRONIKI

Na rok 1905 przypadło ogłoszenie przez Alberta Einsteina dwu niewielkichartykułów, które zapoczątkowały wielką rewolucję w fizyce. Szczególna iogólna teoria względności, nowe ujęcie promieniowaniaelektromagnetycznego zawarte w teorii kwantów (fotonów), wielka syntezamechaniki i elektrodynamiki, całkowita...

FIZYKA

FIZYKA — n auka przyrodnicza zajm ująca siębadaniem właściwości m aterii, zachodzącychw niej zjawisk i praw nimi rządzących; zajm uje sięona badaniem ruchów m aterii, stanam i skupienia,przem ianam i energii; w badaniach zjawisk fizykaposługuje się mierzeniem, dzięki czemu związkimiędzy wielkościami...

Klaster

Klaster - najmniejsza jednostka powierzchni dysku twardego komputera lub pamięci systemu komputerowego przydzielana przez system operacyjny DOS do pliku.

Klaster serwerów

Klaster jako całość tworzy wirtualny komputer, realizujący powierzone mu zadanie zgodnie z własnym specyficznym algorytmem pracy. Rywalizują dwa rozwiązania: niewielkie klastry platformy Intela oraz duże klastry działające na systemach HP i Compaq.

zadanie z fizyki

Dwa ładunki o wartościach q1 = - 3*10-9 C i q2 = -4*10-9 C umieszczone są sztywno w odległości b = 20 cm. Oblicz siłę wypadkową działającą na trzeci ładunek q3 =5*10-9 C umieszczony na prostej łączącej ładunki q1 i q2pomiędzy nimi, w odległości k = 6 cm od większego...