Wychowawca klasy

Wyniki analizy postulatów i przepisów dotyczących opiekuńczej pracy wychowawców klas w zestawieniu z realizacją tej subfunkcji w praktyce szkolnej, pozwalają na sformułowanie następują-cych wniosków: - badani wychowawcy klas dysponują niekompletnymi i niezbyt rzetelnymi informacjami na temat poszczególnych uczniów oraz klasy jako zespołu, opierając swoja wiedze na intuicji i powierzchownej obserwacji; jest to wiedza fragmentaryczna, nie pozwalającą ...

Pozycja społeczna ucznia w klasie szkolnej

Natomiast w klasie III dobre wyniki w nauce umożliwiają zdobycie wyższej pozycji w strukturze klasy, bowiem naukę traktuje się w tej klasie jako jedno z głównych zadań, które należy sumiennie realizować.

Notatka z lektury Halina Sowińska „Klasa szkolna jako zespół wychowawczy”

Klasy te są postrzegane przez poszczególnych uczniów jako pozytywne układy odniesienia, co oznacza wysoki stopień identyfikacji jednostek z celami zespołu; - W klasach niezintegrowanych cele nieformalne nie pokrywają się z zadaniami wychowawczymi, a podstawową płaszczyzną kontaktów jest uprawianie działalności rozrywkowej; - Klasy zintegrowane destruktywnie, których cele nieformalne są sprzeczne z celami formalnymi, charakteryzują się jeszcze ...

Stany, klasy i warstwy społeczne

Podział na klasy społeczne i walka klas charakteryzują wszystkie okresy społeczno gospodarcze aż do czasu przyszłej formacji społeczeństwa bezklasowego i są podstawą rozwoju gospodarczego.

Klasa szkolna

Dziecko staje się w ten sposób rzeczywistym członkiem klasy, a przynajmniej tak to odczuwa Obserwując dzieci w poszczególnych klasach można wyróżnić jednostki, znajdujące się na skrajnych pozycjach pod względem sympatii i antypatii, jakie żywią wobec nich koledzy.

Notatka z lektury Dorota Ekiert- Grabowska „Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej”

: „Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej” w rozdziale pierwszym zaznacza, że dla dzieci w wieku szkolnym głównymi grupami społecznymi są rodzina, klasa szkolna i inne grupy rówieśnicze.

Klasa średnia (czy może średnie) w strukturze społeczeństwa polskiego w okresie II RP, PRL, III RP.

Mills - koncepcja klas średnich -wyróżniał dwie kategorie klas średnich: 1)dawne klasy średnie, tj. 3)Klasa usługowa; tzw.

Różne koncepcje klas średnich i „nowa” klasa średnia

Pojęcie klasy średniej nie tylko identyfikuje określoną zbiorowość, ale jest też wytworem ideologii sukcesu i pociąga za sobą obronę standardu materialnego przez jej członków, utrzymywanie dystansu wobec klas niższych, dążenie do awansu zawodowego, dążenie do zdobycia symboli powodzenia życiowego.

KLASA

W marksizmie wyróżnia się w każdej formacji historycznej dwie prze­ciwstawne sobie klasy podstawowe: posia­dającą, a tym samym panującą (klasa wy­zyskiwaczy) i nieposiadającą (klasa wyzy­skiwanych); między nimi zachodzi antago­nizm zwany walką klasową (Klassenkampf), w której wraz z uzyskiwaniem świadomo­ści klasowej klasa „w sobie" przekształca się w klasę ...

Klasa polityczna czy elity polityczne w Polsce - Elity polityczne wg V. Pareto: cechy, teoria krążenia elit

Klasy społeczne nie są całkowicie odseparowane od siebie, we współczesnych społeczeństwach cywilizacyjnych ma miejsce intensywne krążenie między różnymi klasami.

Klasy i warstwy społeczne w perspektywie stratyfikacyjnej i strukturalnej

1997) Ujęcia współczesne klasy spolecznej rozumienie klasy w perspektywie stratyfikacyjnej klasy rozumiane są jako poziomy zróżnicowania społęcznego w płaszczyźnie ekonomicznej tak rozumiane klasy są rodzajem warstw i jako takie są częścią układy stratyfikacyjnego spoleczeństwa rozumienie klasy w perspektywie strukturalnej klasy rozumiane jako części ...

Społeczna rola nauczyciela jako wychowawcy klasy

Nauczyciel, a w szczególności wychowawca ma wielki wpływ na jakość pracy klasy oraz kształt życia klasowego. Nauczyciel pełniący rolę wychowawcy klasy zajmuje pozycję, która znajduje się poza strukturą klasy, ?

Elita polityczna, elita wpływu, klasa polityczna, elita władzy, elita decyzji - relacje

Można wyróżnić w niej dwie zasadnicze warstwy: elita polityczna- szeroko rozumiana, skupiona na zorganizowanych i zinstytucjonalizowanych instytucjach, takich jak partie polityczne, związki zawodowe czy też inne organizacje polityczne; elita administracyjna- określana jako rządzący establishment, podejmujący bezpośrednio decyzje polityczne i odpowiedzialny za ich realizację; w tym ujęciu klasa polityczna jest ujęciem szerszym od elity politycznej; Klasa ...

Klasa średnia w ujęciu subiektywnym i obiektywnym

Giddens próbuje wyodrębnił kilka klas średnich: Starą klasę średnią – drobni farmerzy, kupcy Wyższą klasę średnią-menadżerowie Niższą klasę średnią-personel biurowy niższego rzędu

Klasy społeczne w sobie i klasy społeczne dla siebie

Klasa w sobie, to klasa pozbawiona świadomości, nie będąca w pełni klasą. Zdaniem Marksa wraz z rozwojem społecznym świadomość klasowa miała się rozwijać, a różnice między klasą w sobie i dla siebie powoli zanikać.

Walka klas (klasa w sobie i klasa dla siebie)

Klasa w sobie, to klasa pozbawiona świadomości, nie będąca w pełni klasą. Zdaniem Marksa wraz z rozwojem społecznym świadomość klasowa miała się rozwijać, a różnice między klasą w sobie i dla siebie powoli zanikać.

KLASA ROBOTNICZA

Klasa ta była zasilana głównie z ówczesnej klasy chłopskiej. Obecnie klasa ta nieco się zmniejszyła i panuje w niej dość duże bezrobocie, które jest efektem panowania poprzedniego systemu, a także wprowadzeniem nowoczesnych maszyn i technologii w których potrzeba coraz mniej pracy ludzkiej.

Klasy ekonomiczne i społeczne w ujęciu M. Webera

Klasy społeczne Webera: - robotnicy jako całość - drobnomieszczaństwo - nie posiadająca inteligencja (wyszkoleni fachowo technicy, pracownicy umysłowi, zatrudnieni w handlu i poza nim, urzędnicy państwowi) - posiadacze i uprzywilejowani przez wykształcenie

Współczesne krytyki pojęcia klasy społecznej i struktury klasowej

Dezindustrializacja oznacza klęskę dla klasy najniższej – rozwój sektora usług Dezindustrializacja może przebiegać dwiema drogami: od przemysłu ciężkiego do usług od rolnictwa do usług Rozpatrywanie klas i struktury klasowej w ramach szerszego pola ustrukturalizowania nierówności społecznych – tzw.

STRATYFIKACJA POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA - KLASA ROBOTNICZA

Klasa ta była zasilana głównie z ówczesnej klasy chłopskiej. Obecnie klasa ta nieco się zmniejszyła i panuje w niej dość duże bezrobocie, które jest efektem panowania poprzedniego systemu, a także wprowadzeniem nowoczesnych maszyn i technologii w których potrzeba coraz mniej pracy ludzkiej.