Klas Vangen

Czytaj Dalej

Teoria klas Karola Marksa i jej krytyka przez elitystów

Jako kryterium wyodrębniania przynależności do klas uważał że są to stosunki powstające w procesie produkcji dóbr materialnych. Opisywał on społeczeństwo głównie pod katem walki klas. Była ona ściśle związana z walką klas.

Krytyki koncepcji i teorii klas społecznych. „Środowiska społeczne” S. Hradila

Kolejny sposób przezwyciężenia ograniczoności koncepcji struktury klasowej: Koncepcja ustrukturalizowanego pola nierówności społ.

Elementy teorii klas marksizmu

Elementy: - nacisk na kryteria własnościowe - własność odnosi się nie tylko do przedmiotów materialnych, ale też do subiektywnych warunków produkcji, zróżnicowań siły roboczej - klasy są wyodrębnione w 3 sferach produkcji (bezpośrednio, pośrednio, materialnie) - w obrębie klas społecznych istnieje dwojaka lub trojaka przynależność klasowa: * klasy hybrydy (mieszane) – członkowie spełniają ...

Teorie klas społecznych w socjologii francuskiej (Halbwachsa i Gurvitcha)

przemysłowych Klasy społeczne to struktury właściwe dla globalnych społeczeństw uprzemysłowionych, gdzie funkcje techniczne i ekonomiczne są bardziej wyraziście zaznaczone w obrębie tej klasy.

Elementy teorii klas K. Marksa. Komentarze współczesne

Klasa dla siebie – klasa wyodrębniona ze względu na obiektywne kryteria ekonomiczne, ale posiadająca świadomość swego położenia klasowego i wspólnych interesów, więź psychiczną łączącą jej członków, zyskująca podmiotowość Klasa w sobie – klasa wyodrębniona ze względu na obiektywne warunki ekonomiczne, ale nie posiadająca świadomości.

Różne koncepcje klas średnich i „nowa” klasa średnia

Pojęcie klasy średniej nie tylko identyfikuje określoną zbiorowość, ale jest też wytworem ideologii sukcesu i pociąga za sobą obronę standardu materialnego przez jej członków, utrzymywanie dystansu wobec klas niższych, dążenie do awansu zawodowego, dążenie do zdobycia symboli powodzenia życiowego.

Środowiska społeczne jako funkcjonalne ekwiwalenty klas (S.Hradil)

Środowiska społeczne sytuowane są w 2-wymiarowej przestrzeni. Określone są przez:

przynależność członków do warstw dochodu i kwalifikacji (niższa, średnia, wyższa). Podwarstwa (odpowiednik podklasy) – ludzie biedni, wykluczeni.

Rozróżnienie środowisk ze względu na to, jakim wartościom...

Koncepcja klas społecznych Halbwasha i Gurvitcha

Cechy klas społecznych: nadfunkcjonalność odporność na wpływ i przenikanie systemu społeczeństwa globalnego radykalna niekompatybilność między nimi własna strukturalizacja Klasy społeczne to struktury właściwe dla globalnych społeczeństw uprzemysłowionych, gdzie funkcje techniczne i ekonomiczne są bardziej wyraziście zaznaczone w obrębie tej klasy.

Koncepcja klas ekonomicznych i społecznych u Webera

Weber wyróżnia 2 rodzaje klas: a) klasy ekonomiczne - klasy posiadania – określane przez różnice w posiadaniu – pozytywnie uprzywilejowani posiadacze (wierzyciele, rentierzy), pozycja neutralna to chłopi, rzemieślnicy, urzędnicy, przedsiębiorcy, robotnicy; negatywnie uprzywilejowania są ludzie, będący obiektem własności (niewolnicy, ubodzy) - klasy zarobkowe – umieszczają na rynku dobra lub ...

Charakterystyka klas okrętów I Wojny Światowej - Okręty liniowe

W omawianej epoce okręty tej klasy można było podzielić na dwie mniejsze podklasy : drednoty i przeddrednoty. Okręty liniowe, jako że ich głównym przeznaczeniem była walka z okrętami tej samej klasy, musiały być bardzo dobrze uzbrojone i opancerzone.

Charakterystyka klas okrętów I Wojny Światowej - Krążowniki

Krążowniki liniowe były jedną z najmłodszych klas okrętów, bo powstały dopiero w roku 1907 w wyniku przekształcania zwykłych krążowników w jednostki dobrze uzbrojone, szybkie i mogące współ-działać z okrętami liniowymi.

Charakterystyka klas okrętów I Wojny Światowej - Torpedowce i kontrtorpedowce

Torpedowce (torpedo boats) to niewielkie okręty o wyporno-ści około 100 - 180 ton, uzbrojone w 2 - 3 wyrzutnie torped. Prędkość ich rzadko przekraczała 24 węzły. Do walki z torpedowcami zaprojekto-wano kontrtorpedowce, czyli niszczyciele torpedowców (torpedo boat destroyers). W początkowym okresie miały...

Charakterystyka klas okrętów I Wojny Światowej - Okręty podwodne

Okręty podwodne należały do wynalazków, które w znacznej mierze przyczyniły się do zmiany charakteru wojny morskiej. Okręty podwodne można podzielić na kilka rodzajów: okręty przybrzeżne (ok. 400 ton), oceaniczne (ok. 800 ton), oraz podwodne krążowniki o wypor-ności ok. 2 000 ton, które pojawiły się...

Prawnicy okresu iuris prudentia i świeckiej (okres klas)

W okresie prawa klasycznego począwszy od Augusta przyznano wybitnym prawnikom prawo do udzielania odpowiedzi na reskrypty skierowane do cesarza, które Hadrian podniósł do rangi ustawy.

Rola klas średnich we współczesnym społeczeństwie

Dla określenia miejsca klasy średniej w strukturze społecznej nie wystar­czy wskazanie barier oddzielających ją od innych klas, warstw i kategorii zawodowych.

Teoria klas i stanów Marksa

inżynierowie zatrudnieni w produkcji) Klasa kierownicza to osobna klasa pracowników najemnych - drobnomieszczanie dzielą się na: rzemieślników, drobnych kupców, lichwiarzy (drobnomieszczaństwo finansowe), usługowi (adwokaci, notariusze, pracujący na własny rachunek) - chłopi dzielą się na: sezonowych, parobków i bogatych - właściciela ziemscy: wynajmujący swoją ziemię pod działalność czerpiący z tego rentę (podział ...

Teoria klas ekonomicznych Webera

Także niektórzy przedstawiciele wolnych zawodów (dobrze zarabiający lekarze, adwokaci, niektórzy monopolistyczni robotnicy) - klasy zarobkowe negatywnie uprzywilejowane – to robotnicy - klasy średnie – rzemieślnicy, chłopi, urzędnicy, część robotników o bardzo wysokich kwalifikacjach Dodatkowym kryterium klas społecznych jest ruchliwość społeczna jest to ogół położeń klasowych ...

Teoria klas Warnera

Wg badań Wagnera ludzie dzielą się na sześć klas hierarchicznych: Klasa wyższa wyższa – do tej klasy nie weszli najbogatsi.

Walka klas (klasa w sobie i klasa dla siebie)

Klasa w sobie, to klasa pozbawiona świadomości, nie będąca w pełni klasą. Zdaniem Marksa wraz z rozwojem społecznym świadomość klasowa miała się rozwijać, a różnice między klasą w sobie i dla siebie powoli zanikać.

Koncepcja klas społecznych M. Webera

Klasy dzieli się na zarobkujące i posiadające. Zgodność interesów obu klas i przez T6 niekonfliktowy stosunek do siebie.