Klas Alfred Menotti Jakobsson

Czytaj Dalej

JODL ALFRED JOSEF (1890-1946) - generał

Niemiecki oficer, w czasie I wojny światowej walczył jako artylerzysta.W 1932 r., w randze majora, objął kierownictwo wydziału operacyjne­go Truppenamtu (sztabu general­nego Reichswehry). W sierpniu 1939 r. został mianowany sze­fem sztabu dowodzenia w Ober-kommando der Wehrmacht (Wehr-machtsfuhrungstab)...

ROSENBERG ALFRED (1893-1946) - polityk

Jeden z czołowych działaczy hitle­rowskich, związał się z ruchem nazi­stowskim tuż po założeniu NSDAP (nr legitymacji 625). Od 1921 r. był redaktorem i głównym publi­cystą organu prasowego NSDAP „Vólkischer Beobachter"; w swo­ich publikacjach usiłował uzasa­dniać filozoficznie rasizm i hitle­rowską...

ALFRED DE MUSSEL

Napisał utwór „Spowiedź dziecięcia wieku”.

Alfred Whitehead (1861 - 1947)

Urodził się w Ramsgate w Isle of Thanet (hrabstwo Kent, Anglia), zmarł w Cambridge, w Massachusetts w USA. Studiował matematykę. Był między innymi profesorem w University of London oraz profesorem filozofii w Harvard University USA. Współpracował z B. Russellem przyjmując zgodne z nim realistyczne...

Alfred Whitehead (1861 - 1947) - Ontologia

Znaczącym problemem podejmowanym przez filozofów od czasów Oświecenia (J. Locke) było oddzielanie postrzeżeń istniejących rzeczy od samych rzeczy.  Świat przedstawiano niejako w dwóch wymiarach: istniejącym i poznanym. I. Kant sankcjonował ten problem, proponując przyjęcie istnienia poznawalnego  świata...

Alfred Whitehead (1861 - 1947) - Gneoseologia

Whitehead analizując historię nauki, zauważał, że „postęp cywilizacji nie polega na jednolitym przesuwaniu się ku lepszym rzeczom”. Do takiego wniosku można dojść, gdy się zechce pomijać szczegóły, a historię nauki przedstawiać się będzie zbyt ogólnie. „W XVI wieku naszej ery - pisał - rozpadło...

Teoria klas Karola Marksa i jej krytyka przez elitystów

Jako kryterium wyodrębniania przynależności do klas uważał że są to stosunki powstające w procesie produkcji dóbr materialnych. Opisywał on społeczeństwo głównie pod katem walki klas. Była ona ściśle związana z walką klas.

Krytyki koncepcji i teorii klas społecznych. „Środowiska społeczne” S. Hradila

Kolejny sposób przezwyciężenia ograniczoności koncepcji struktury klasowej: Koncepcja ustrukturalizowanego pola nierówności społ.

Elementy teorii klas marksizmu

Elementy: - nacisk na kryteria własnościowe - własność odnosi się nie tylko do przedmiotów materialnych, ale też do subiektywnych warunków produkcji, zróżnicowań siły roboczej - klasy są wyodrębnione w 3 sferach produkcji (bezpośrednio, pośrednio, materialnie) - w obrębie klas społecznych istnieje dwojaka lub trojaka przynależność klasowa: * klasy hybrydy (mieszane) – członkowie spełniają ...

Teorie klas społecznych w socjologii francuskiej (Halbwachsa i Gurvitcha)

przemysłowych Klasy społeczne to struktury właściwe dla globalnych społeczeństw uprzemysłowionych, gdzie funkcje techniczne i ekonomiczne są bardziej wyraziście zaznaczone w obrębie tej klasy.

Elementy teorii klas K. Marksa. Komentarze współczesne

Klasa dla siebie – klasa wyodrębniona ze względu na obiektywne kryteria ekonomiczne, ale posiadająca świadomość swego położenia klasowego i wspólnych interesów, więź psychiczną łączącą jej członków, zyskująca podmiotowość Klasa w sobie – klasa wyodrębniona ze względu na obiektywne warunki ekonomiczne, ale nie posiadająca świadomości.

Różne koncepcje klas średnich i „nowa” klasa średnia

Pojęcie klasy średniej nie tylko identyfikuje określoną zbiorowość, ale jest też wytworem ideologii sukcesu i pociąga za sobą obronę standardu materialnego przez jej członków, utrzymywanie dystansu wobec klas niższych, dążenie do awansu zawodowego, dążenie do zdobycia symboli powodzenia życiowego.

Środowiska społeczne jako funkcjonalne ekwiwalenty klas (S.Hradil)

Środowiska społeczne sytuowane są w 2-wymiarowej przestrzeni. Określone są przez:

przynależność członków do warstw dochodu i kwalifikacji (niższa, średnia, wyższa). Podwarstwa (odpowiednik podklasy) – ludzie biedni, wykluczeni.

Rozróżnienie środowisk ze względu na to, jakim wartościom...

Koncepcja klas społecznych Halbwasha i Gurvitcha

Cechy klas społecznych: nadfunkcjonalność odporność na wpływ i przenikanie systemu społeczeństwa globalnego radykalna niekompatybilność między nimi własna strukturalizacja Klasy społeczne to struktury właściwe dla globalnych społeczeństw uprzemysłowionych, gdzie funkcje techniczne i ekonomiczne są bardziej wyraziście zaznaczone w obrębie tej klasy.

Koncepcja klas ekonomicznych i społecznych u Webera

Weber wyróżnia 2 rodzaje klas: a) klasy ekonomiczne - klasy posiadania – określane przez różnice w posiadaniu – pozytywnie uprzywilejowani posiadacze (wierzyciele, rentierzy), pozycja neutralna to chłopi, rzemieślnicy, urzędnicy, przedsiębiorcy, robotnicy; negatywnie uprzywilejowania są ludzie, będący obiektem własności (niewolnicy, ubodzy) - klasy zarobkowe – umieszczają na rynku dobra lub ...

Charakterystyka klas okrętów I Wojny Światowej - Okręty liniowe

W omawianej epoce okręty tej klasy można było podzielić na dwie mniejsze podklasy : drednoty i przeddrednoty. Okręty liniowe, jako że ich głównym przeznaczeniem była walka z okrętami tej samej klasy, musiały być bardzo dobrze uzbrojone i opancerzone.

Charakterystyka klas okrętów I Wojny Światowej - Krążowniki

Krążowniki liniowe były jedną z najmłodszych klas okrętów, bo powstały dopiero w roku 1907 w wyniku przekształcania zwykłych krążowników w jednostki dobrze uzbrojone, szybkie i mogące współ-działać z okrętami liniowymi.

Charakterystyka klas okrętów I Wojny Światowej - Torpedowce i kontrtorpedowce

Torpedowce (torpedo boats) to niewielkie okręty o wyporno-ści około 100 - 180 ton, uzbrojone w 2 - 3 wyrzutnie torped. Prędkość ich rzadko przekraczała 24 węzły. Do walki z torpedowcami zaprojekto-wano kontrtorpedowce, czyli niszczyciele torpedowców (torpedo boat destroyers). W początkowym okresie miały...

Charakterystyka klas okrętów I Wojny Światowej - Okręty podwodne

Okręty podwodne należały do wynalazków, które w znacznej mierze przyczyniły się do zmiany charakteru wojny morskiej. Okręty podwodne można podzielić na kilka rodzajów: okręty przybrzeżne (ok. 400 ton), oceaniczne (ok. 800 ton), oraz podwodne krążowniki o wypor-ności ok. 2 000 ton, które pojawiły się...

Prawnicy okresu iuris prudentia i świeckiej (okres klas)

W okresie prawa klasycznego począwszy od Augusta przyznano wybitnym prawnikom prawo do udzielania odpowiedzi na reskrypty skierowane do cesarza, które Hadrian podniósł do rangi ustawy.