Klara z Asyżu

Klara z Asyżu

Czytaj Dalej

Św. Franciszek z Asyżu - franciszkanizm

trędowatym) - stworzył i opracował formułę zakonu wędrownego Braci Mniejszych - franciszkanów - ostatnie lata życia spędził jako pustelnik - zapoczątkował wielki ruch odnowy moralnej w świecie pełnym okrucieństwa - program wiary radosnej, prostej, płynącej z wszechogarniającej miłości do świata i stworzenia, miłości poddanej ewangelicznym nakazom ...

Św. FRANCISZEK Z ASYŻU

Wg tradycji imię Francesco było przydomkiem szkolnym, nadanym mu z powodu dobrych postępów we francuskim; Francesco znaczy po wł. Tomasz z Akwinu opowiada Dantemu i Beatrycze szczegółowo o życiu „biedaczyny" z Asyżu.

Św. Franciszek Asyżu

Po uwolnieniu przybycie do Spoleto 1205 Wizja nakazująca mu powrót do Asyżu; po przyjeździe nakaz odnowienia świątyni; nauczanie na ulicach miasta i gromadzenie uczniów 1209 Podróż do Rzymu, nakłonienie papieża Innocentego III do zatwierdzenia reguły nowego zakonu - franciszkanów ...

AGNIESZKA z ASYŻU Św.

Klary, jej pierwsza towarzyszka i współzałożycielka II zakonu franciszkańskiego (klarysek). W 1219 przyjęła habit z rąk św.

ASYŻ, Assisi

Franciszka, Alegoria trzech ślubów zakonnych; w górnym: 28 scen z życia Świętego), Cimabuègo, Ambrogio i Pietro Lorenzettich i in. Dalsze zabytki stanowią: klasztor franciszkański (Sacro Convento), kościół macierzysty klarysek S.

BRACIA SAMARYTANIE św. FRANCISZKA z ASYŻU

Założeni 1934 w Białymstoku przez Bogumiła Gaworeckiegow celu prowadzenia szpitali, zwł. zakaźnych, zakładów dla umysłowo chorych, przytułków dla starców, inwalidów itp.

BRACIA SŁUDZY MARYI NIEPOKALANEJ, Zgromadzenie Sług NMP św. Franciszka z Asyżu

pod kierownictwem Franciszka Syski,poświęcających się opiece nad młodzieżą wiejską, i braci synówMB Bolesnej (-> doloryści); do 1907 zgrom, składało się z 2 kategoriiczłonków: żyjących wspólnie (1906 — 326 braci) i zjednoczonych— nie związanych ścisłą więz wspólnotową (1906 -304 braci); składali przyrzeczenia ...

ELIASZ z KORTONY, Eliasz z Asyżu

), za co był 2-krotnie ekskomunikowany; wróciwszy przed śmiercią do jedności z Kościołem, zmarł poza zakonem i został pochowany w kościele S. , któremu Franciszek powierzzarząd zakonu, nadał mu strukturę organizacyjną i 1235 z racji wzrostu ...

FRANCISZEK z ASYŻU

3 X 1226 tamże, założyciel— franciszkanów (I zakon i Trzeci Zakon Regularny),—» klarysek (II zakon) oraz trzeciego zakonu dla świeckich(—» zakony trzecie); na bazie reguły i duchowości F.

FRANCISZEK z ASYŻU - ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ

wysiałbraci do Niemiec, Węgier, Hiszpanii, Francji i Syrii (na czelez b r a t em Eliaszem z Kortony), a 1219 - misjonarzy (5) doMaroka; 1219 udał się z krzyżowcami do Egiptu, gdzie spotkałsię z s u ł t a n em Al-Malek al-Kamilem; 1220 wrócił (przezZiemię Świętą) do kraju w zwzku ze sporami o ubóstwoi profil ...

FRANCISZEK z ASYŻU - PISMA

Matanić wymieniają 3, łącząc 1 z 2); n a po m n i e n i a (28) przekazywane z różnych okazji (kapitułyoraz indywidualna formacja braci) wraz z tzw. (zawiera 126 cytatówze ST, najczęściej z Psalmów, i 216 z NT, przeważnie z Mt),należą do arcydzieł świat, literatury ascet.

FRANCISZEK z ASYŻU - DUCHOWOŚĆ

w pozdrowieniu„Niech Pan obdarzy cię pokojem" (Testament, 23); z nowegostylu apostolstwa wśród ludu, gorliwości o zbawienie wszystkich(odpust —* Porcjunkuli) wypływały uniwersalistyczneprzepisy, będące wyrazem maksymalizmu c h r z ę ś ć , szczerejmiłości i szacunku wobec wszystkich ludzi (bogatych i ubogich,dobrych i ...

FRANCISZEK z ASYŻU - KULT

redagował regutę, a przed śmiercią leczył oczy), Greccio(z kaplicą żłóbka), La Foresta (przebywał na leczeniu),Rieti (leczył oczy), —> Alwernia (miejsce stygmatów; 1263wzniesiono kościół z marmurową tablicą upamiętniającąstygmatyzację) i Rzym (zwł.

FRANCISZEK z ASYŻU - BRACTWA

Konstytucje franciszkanówz 1932 poleciły zakładać arcybractwo przy każdym kościelefranciszkańskim. wpłynął na odrodzenie bractwskasowanych oraz powstanie nowych, z których kilka przekształciłosię w czynne zgromadzenia zak.

FRANCISZEK z ASYŻU - W IKONOGRAFII

extaticus, zainspirowanyekstatycznym rysem modlitwy Świętego (1 C 45-47; 2 C94-101; 1 B X 4); pod względem formalnym wyłoniony zesceny stygmatyzacji (—» Franciszek z Asyżu VII D) rekapitulujew sobie napięcie emocjonalne cudu, wyakcentowaneekspresją udramatyzowanej natury - czarnych skał i chmur;j e go atrybutami stały się krucyfiks i (zwł.

FRANCISZEK z ASYŻU - W LITERATURZE POLSKIEJ

O szarej godzinie, Kr 1938,54); podkreśla także (często na sposób dydaktyczny) wynikającąz ducha ewangelii prawidłowość prostaczek - WybraniecBoży (Janoszanka Słońce Asyżu, Lw 1926); znaczenie tegofaktu odczytuje się również poprzez epokę, w której żył F.

IDZI z ASYŻU bł. OFM

Perugii, jeden z pierwszych towarzyszy —»Franciszka z Asyżu. pochowane w Monteripido, przeniesiono 1263do Perugii, a 1920 z powrotem do Monteripido; franciszkanieczcili go jako błogosławionego, a pap.

Święta Klara

Franciszka i założyła według regułyfranciszkańskiej pierwszy żeński klasztor Pań Ubogich, zwanych później klaryskami. Franciszek po otrzymaniu stygmatów ciężkozapadł na zdrowiu, Klara pielęgnowała go w specjalnej celi zbudowanej w ogrodzie klasztoru.

Święty Franciszek z Asyżu

Po decyzji ojca o wydziedziczeniu Franciszek zdjął z siebie ubranie, którekiedyś od niego dostał, i nagi złożył mu je u stóp mówiąc: “Kiedy wyrzekł się mnie ziemski ojciec, mamprawo Ciebie, Boże, odtąd wyłącznie nazywać Ojcem.

Franciszek z Asyżu

Syn włoskiego kupca Piotra Bernardone z Asyżu i Joanny Pica, Francuzki z pochodzenia, urodzony w1181 roku (lub 1182), otrzymał na chrzcie imię Jan, lecz rodzice nazywali go Franciszkiem (po włoskuFrancesco, dosłownie: Francuzik).