Klara Badano

Klara Badano

Czytaj Dalej

OSS - (Office of Strategie Services - Biuro Badań Strategicznych)

Amerykańska organizacja wywia­dowcza, powstała na mocy dekretu prezydenta z 13 czerwca 1942 r. z przekształcenia Biura Koordyna­cji Informacji (Office of the Coordi-nation of Information). Na czele organizacji stał płk William *Dono-van, któremu podlegali szefowie poszczególnych rejonów działania wywiadu:...

Badania marketingowe

Sposób zorganizowania badań marketingowych w przedsiębiorstwie jest za-leżny od wielu czynników: wielkości firmy, rodzaju i struktury produkcji, sposo-bu prowadzenia działalności na rynku, organizacji firmy i kwalifikacji osób zajmu-jących się działalnością badawczą.

Przedmiot badań marketingowych

trendy ekonomiczne,

trendy sprzedaży,

pojemność rynku i jego poszczególnych segmentów,

produkt, jego asortyment i opakowanie,

sprawność i efektywność kanałów dystrybucji,

popyt i cena (poziom i relacje).

Przedmiot badań rynkowych i marketingowych

Użyteczność zarówno badań marketingowych jak i rynkowych z punktu widzenia procesów decyzyjnych, określają następujące czynniki:  • celowość badań  badania prowadzone są dla zdobycia określonych infor-macji i rozwiązania określonego problemu decyzyjnego, systematyczność badań  rozumiana jako konieczność właściwego zaplanowania i zorganizowania badań oraz powtarzania badań w związku ze ...

Procedura i metody badań marketingowych

Badania wtórne (,,desk research") prowadzone są w oparciu o zebrane wcześniej dla innych celów, ale przydatne z naszego punktu widze-nia, informacje pochodzące m.

Badania ilościowe i jakościowe

Pierwszym kry-terium może być zasięg badań rynkowych, dzięki któremu można podzielić je nabadania międzynarodowe, badania krajowe, badania regionalne oraz badania lokal-ne.

Badanie sprawozdania finansowego

  Badanie sprawozdania finansowego - czynności przeprowadzane przez biegłego rewidenta w związku z oceną prawidłowości i rzetelności sprawozdania oraz ustaleniem czy przedstawia ono wiernie sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy i rentowność badanej jednostki.

WYNAGRODZENIE ZA NAUCZANIE I PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH

  Osoba fizyczna, która przebywa w umawiającym się państwie w celu nauczania lub prowadzenia badań naukowych w uniwersytecie, szkole pomaturalnej lub innej uznanej palcówce oświatowej w tym kraju, a która ma lub miała bezpośrednio przed przybyciem miejsce zamieszkania w drugim kraju, podlega zwolnieniu od opodatkowania w pierwszym państwie z tytułu wynagrodzenia za nauczanie lub prowadzenie badań naukowych przez okres 2 lat, licząc od dnia jej ...

Dlaczego i po co badamy zysk ?

Reasumując powyższe stwierdzenia jeśli w wyniku badań otrzymamy wyniki kształtowania się strumienia zysków w przyszłych okresach , będziemy mogli stwierdzić czy badana firma będzie w przyszłych okresach pewnie stać na nogach czy też będzie się chylić ku upadkowi.

Jak powstają informacje - Badania nad selekcją informacji (Gatekeeper-Forschung)

Słabość takich zindywidualizowanych badań polega na tym, że nie są uwzględniane społeczne uwarunkowania kontrolowania przepływu informacji. Przykładowo, Malcolm Warner (1968) pro­wadził badania, stosując metodę obserwacji uczestniczącej, w kręgu ok.

CZTERY PODSTAWOWE FAZY BADAŃ

-  model masowego komunikowania bodziec-reakcja

-  model bodziec-reakcja uwzględniający rolę osobowości

-  model zróżnicowanego wpływu mass mediów na zróżnicowanych odbiorców

-  model  zindywidualizowanego i dwukierunkowego procesu komunikowania mediów z...

Metodologia: proces przeprowadzania badań

Wskazówki wy­pracowane przez Stowarzyszenie Psychologów Amery­kańskich zalecają ostrożne postępowanie i akcentują takie kwestie, jak na przykład uzyskanie przyzwolenia osób badanych, możliwość rezygnacji z udziału w badaniach w każdym momencie ich trwania, zapewnienie anonimo­wości i dyskrecji, przeprowadzenie sesji wyjaśniającej po zakończeniu eksperymentu, zwłaszcza wtedy, gdy wykorzystano maskowanie (a więc instrukcję ...

Główne kierunki badań socjologicznoprawnych

świadomości prawnej- Terminem tym określa się społeczną znajomość prawa, ocenę prawa i postulaty dotyczące zmiany obowiązujących przepisów Badania ujawniły, że wiedza o ogólnych zasadach, na których opiera się porządek prawny, jest znacznie powszechniejsza niż znajomość konkretnych przepisów.

Prawo zwyczajowe i sposoby jego badania

Badania prawa zwyczajowego pozaetnicznych grup społecznych (np. Badania prawa religijnego, które wprawdzie nie jest zaliczane do prawa zwyczajowego, ale jest ważnym elementem pluralizmu prawnego.

Badania marketingowe

W badaniach ukierunkowanych praktycznie, a do takich należą badania marketingowe, decyzja o podjęciu określonej problematyki nie należy do badacza.