Klan (gazeta)

Czytaj Dalej

Pokrewieństwo - Klany, połowy i klasy krewnych

Jednak większość ludów posiada nieparzystą liczbę klanów, której nie można sprowadzić do dwudzielnej czy jakiejkolwiek innej zasady numerycznej.

Pokrewieństwo - Klan i rodzina

Całość krewnych klasyfikacyjnych obejmuje klan istotnego rodzica plus klan nieistotnego rodzica plus inne klany związane z jednostką przez małżeństwo lub inne formy pokrewieństwa.

ECHO, tygodniowy dodatek lit. do „Gazety Warsz.

ECHO, tygodniowy dodatek lit. do „Gazety Warsz." 4 IV-27 VI 1841 (13 nrów), kontynuacja „Tęczy" (IV 1838-III 1839) i „Wieńca" (IV 1839-III1841), red. przez E. Chojeckiego (stąd tyt.: E.Cho). Ogłaszał drobne utwory wierszem i prozą oraz rozprawy o literaturze i sztuce pisarzy krajowych: Chojeckiego, T...

GAZETA GDAŃSKA

GAZETA GDAŃSKA, pismo społ.-polit., wyd. w Gdańsku 1891-1939 trzy razy w tygodniu (od 1918 dziennik); założyciele: W. Łebiński, M. Łyskowski oraz B. Milski, pierwszy red. i wyd.. pisma (1891-1901). In wvdawrv W. Paledzka 11901— 1904), Spółka „G.G." (1904-1913), J. Kwiatkowski (1913-1920), nast. częste...

GAZETA GÓRNOŚLĄSKA

GAZETA GÓRNOŚLĄSKA, czasopismo, wyd. w Bytomiu od 1874; 1887 przekształcone w „Opiekuna Katolickiego", ukazywało się w —» Gliwicach do 1894; wychodziło 2 razy w tyg.; założyciele: F. i S. Przyniczyńscy. Pismo polit., głoszące ograniczony program odrębności interesów pol. katolików śl. od polityki...

GAZETA GRUDZIĄDZKA

GAZETA GRUDZIĄDZKA, czasopismo społ.-polit., wyd. 1894-1937 w Grudziądzu i 1938-39 w Poznaniu; ukazywało się 3 razy w tygodniu; założycielem, wydawcą i red. do 1935 był W. Kulerski; przez pewien czas było organem Pol.-Kat. Partii Lud. (powst. 1912), a w 20-leciu międzywojennym PSL-Piast. Popularne na...

GAZETA LECKA

GAZETA LECKA, mazurskie czasopismo lud., wyd. w Lecu (Giżycko) 1875-92 pod red. —» M. Gerssa (Giersza); tygodnik, w ostatnim roku istnienia ukazywało się 2 razy w tygodniu. Wypełnione prawie w całości własną twórczością publicyst. i poet. Gerssa, gł. tłumaczoną z niem., redagowane w duchu...

GAZETA LITERACKA, tygodnik

GAZETA LITERACKA, tygodnik poświęcony informacji bibliogr. oraz krytyce nauk. i lit., wyd. w Warszawie 1821-22 przez N. Glucksberga, red. (od 1822?) przez A.T. Chłędowskiego (autora poważnej części materiałów). Ambitne pismo, wzorowane na jenajskiej „Allgemeine Literaturzeitung", starało się...

GAZETA LITERACKA, dwutygodnik

GAZETA LITERACKA, dwutygodnik, organ koła lit.-artyst. —» Litart, wyd. w Krakowie 1926-27 pod red. J. Brauna. Do zespołu red. należeli: W. Zechenter, A. Polewka, J. Stępowski, H. Moskwianka, M. Sewi, J. Feldhorn. Pismo o tendencjach lewicujących i mesjanistycznych, manifestowało uniwersalizm, pacyfizm...

GAZETA LITERACKA, miesięcznik

GAZETA LITERACKA, miesięcznik, organ krak. oddziału ZZLP, wyd. w Krakowie 1931-34; red. odpowiedzialny J.A. Gałuszka. W skład zmieniającego się zespołu red. wchodzili m. in. J. Braun, K. Bunsch, T. Kudliński, K. Czachowski, M. Rusinek, w 1932 w miejsce dwu ostatnich — T. Szantroch i W. Górecki. Pismo...

GAZETA LITERACKA WILEŃSKA

GAZETA LITERACKA WILEŃSKA, tygodnik, wyd. w Wilnie 1806 przez G.E. Groddecka, prof. filologii klas. i kierownika biblioteki uniw., przy współpracy K. Kontryma. Organ konkurencyjny wobec > „Dziennika Wil.'', powst. jako owoc stałych tarć między profesorami Polakami a cudzoziemcami, współpracowników miał...

GAZETA LUDOWA

GAZETA LUDOWA, mazurskie czasopismo regionalne, organ Mazur. Partii Lud., zał. 1896 przez konspiracyjny komitet niesienia pomocy Mazurom, Kaszubom i Ślązakom (m. in. z udziałem W. Kętrzyńskiego i A. Parczewskiego), ukazywała się 2 razy w tygodniu: do września 1901 w Ełku, a nast. do lutego 1902 w...

GAZETA MAZURSKA

GAZETA MAZURSKA, czasopismo, wyd. w Działdowie 1922-33, drukowane w Warszawie, z inicjatywy Zrzeszenia Ewangelików Polaków (od 1929 także Tow. Przyjaciół Mazur w Działdowie); dwutyg., od 1925 tygodnik. Początkowo redagowane było przez pastora F. Gloeha, od 1923 przez E. Sukertową-Biedrawinę. G.M...

GAZETA OLSZTYŃSKA

GAZETA OLSZTYŃSKA, czasopismo polit.-społ., wyd. w Olsztynie 1886-1939, początkowo jako tyg., 1891-1900 2 razy w tygodniu, 1901-20 3 razy, a nast. codziennie; redagowane do 1891 przez założyciela, J. Liszewskiego, nast. przez rodzinę Pieniężnych: 1891-1905 Seweryna (st.), 1905-14 Władysława, 1914-18...

GAZETA OPOLSKA

GAZETA OPOLSKA, czasopismo polit.-społ., wyd. w Opolu 1890-1923; początkowo ukazywało się 2 razy w tyg., od 1911 -3 razy, od 1913-4, a w okresie wzmożonych walk o Śląsk (1919) - codziennie. Red. przez B. Koraszewskiego, który założył pismo przy udziale S. Bełzy. Program G.O., ograniczony początkowo...

GAZETA PODHALAŃSKA

GAZETA PODHALAŃSKA, tygodnik społ.-kult. poświęcony sprawom Podhala, Spiszą i Orawy, wyd. w Nowym Targu 1913-35, nakładem Podtatrzańskiej Spółki Wydawn.; wyd. 1946-47 jako dwutygodnik. Kierunek pismu nadali inicjator J. Bednarski, pierwszy działacz spisko-orawski, oraz F. Gwiżdż, red. odpowiedzialny...

GAZETA POLSKA

GAZETA POLSKA, dziennik informacyjno-połityczny, wyd. w Warszawie 1826 (1 XII)-1907. W 1827-29, za redakcji K. Bronikowskiego (dział lit. redagował przez czas pewien M. Podczaszyński), odegrała! doniosłą rolę w walce romantyków z klasykami jako gł. trybuna wojującego romantyzmu, dzięki przede...

GAZETA ŚWIĄTECZNA

GAZETA ŚWIĄTECZNA, tygodnik dla ludu wiejskiego, wyd. w Warszawie 1881-1939. Założycielem, wydawcą i red. do 1908 był K. Prószyński (Promyk), 1908-25 jego syn Tadeusz, potem żona Wanda, córka J. Gulbinowa i syn Konrad Marcin. G.Ś. była pismem oświatowym. W szerokim zakresie uwzględniała...

GAZETA TORUŃSKA

GAZETA TORUŃSKA, dziennik polit. i społ.-kult., wyd. w Toruniu 1867-1921 (od 1894 mutacja pt. „Gazeta Codz."), kontynuacja chełmińskiego —> „Nadwiślanina". Pierwsze na Pomorzu Gd. polskie pismo codzienne, zał. z inicjatywy i z pomocą finansową działaczy pomorskich; L. Czarlińskiego, I. Łyskowskiego i...

GAZETA WIEJSKA DLA GÓRNEGO ŚLĄSKA

GAZETA WIEJSKA DLA GÓRNEGO ŚLĄSKA, tygodnik, wychodzący w Opolu od stycznia 1849 do września 1850, wyd. i red. przez B. Bogedaina. Założony w okresie rewol. wystąpień Wiosny Ludów, pomyślany był jako środek zapobiegania radykalizacji mas ludowych. Przy tym spełniał jednak rolę pozytywną, choć...