Źródła prawa karnego (co jest źródłem? budowa KK)

- obecnie obowiązujący KK Pierwszy KK z 1932 r. KK wchodzi w życie w momencie jego opublikowania, który to moment określony jest w przepisach wprowadzających bądź przez podanie daty dziennej.

Jakie formy sprawstwa przewiduje KK

Sprawstwo kierownicze - KK daje podstawę do odpowiedzialności za sprawstwo osoby, która nie realizuje w ogóle znamion czynu zabronionego, lecz kieruje wykonywaniem tego czynu przez inną osobę.

Odstępstwa od zasady niekarania nieletnich w kk.

 

Kolejną regulacją ustanawiającą odstępstwo od reguły niekarania nieletnich przewiduje kodeks karny. Przepisy tego kodeksu dają możliwość pociągania do odpowiedzialności karnej nieletniego, który po ukończeniu 15 roku życia popełnił jeden z enumeratywnie wyliczonych w kodeksie karnym czynów...