Kiva (organizacja)

Czytaj Dalej

JĘZYKOWA ORGANIZACJA UTWORU LITERACKIEGO

JĘZYKOWA ORGANIZACJA UTWORU LITERACKIEGO

Język literatury pięknej, zwany językiem poetyckim (niezależnie od tego, czy pojawia się w tekstach wierszowanych, czy w prozaicznych i niezależnie od tego, w jakiej formie rodzajowej i gatunkowej występuje), wyróżnia się spośród innych odmian języka szczególną...

DEMS - organizacja

Skrót nazwy angielskiej organizacji Defensively Equipped Merchant Ship (Obronnie Wyposażony Statek Handlowy), zajmującej się zaopa­trywaniem statków handlowych w uzbrojenie, przerzucaniem i ob­sługą tegoż uzbrojenia. Od początku wojny do marca 1941 r. wyposażo­no 4431 alianckich statków, które mogły...

MAUD - organizacja

Brytyjska organizacja kierowana przez fizyka George'a Thompsona, której celem było ustalenie możli­wości skonstruowania bomby ato­mowej i jej militarnego znaczenia. Pierwotnie działała pod nazwą Podkomitetu ds. bomby U (Sub-committee on the U-bomb), w 1940 r. przyjęła nic nie znaczącą nazwę MAUD. W lipcu...

MDI (Ministry of Defence) - organizacja

Brytyjska organizacja naukowa za­kamuflowana pod nazwą „Minister­stwo Obrony 1", powołana w 1939 r. pod kierownictwem mjr. Millisa Jefferisa w celu konstruowa­nia specjalnych rodzajów broni. W czasie wojny opracowała 26 ty­pów broni, w tym *PIAT-a oraz spe­cjalne wyposażenie używane przez brytyjską 79...

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - Teorie organizacji i zarządzania

W tym zakresie na rozwój zarządzania strategicznego wpływ mają: teoria behawio­ralna, ilościowa teoria zarządzania oraz podejście sytuacyjne.

Planiści w organizacji

Planowanie strategiczne to zadanie planistów, czyli managerów wyższych szczebli, ale także tzw. sztabowców, bez uprawnień decyzyjnych. Istnieją trzy grupy kryteriów, według których można podzielić planistów:

hierarchia wewnątrz struktury przedsiębiorstwa - w ramach kierownictwa przedsię­biorstwa...

Szkoła wyższa jako organizacja

 

a) Szkoły wyższe - informacje ogólne

Zwykle każdy student po raz pierwszy styka się ze swoją uczelnią jeszcze w szkole średniej, na etapie wyboru odpowiedniego dla siebie kierunku studiów. W lutym, marcu i kwietniu, najczęściej w weekendy, uczelnie organizują tzw. dni otwarte dla kandydatów. Wtedy...

Uczelnia jako organizacja

 

a) Podstawowe jednostki organizacyjne

Zwykle w uczelniach publicznych podstawowe jednostki organizacyjne tworzy, przekształca i likwiduje senat uczelni, natomiast w uczelniach niepublicznych sprawy te określa statut. Głównym warunkiem, jaki musi spełniać podstawowa jednostka organizacyjna jest...

Zadania nauki o organizacji i zarządzaniu

1) Dostarczanie naukowej wiedzy teoretycznej o przemianach w racjonalizacji form działalności ludzkiej

2) Upowszechnianie praktycznej wiedzy

3) Przekazywanie wiedzy naukowej i ochrona jej przed zniekształceniem i zapomnieniem

4) Pobudzanie społeczeństwa do wpływania na racjonalizację i sprawność...

Organizacja i jej otoczenie

Według J. Zieleniewskiego: „Organizacja jest to system, którego uporządkowanie polega na tym, ze funkcjonalnie zróżnicowane części w zasadzie współprzyczyniają się do prowadzenia całości, a powodzenie całości jest istotnym warunkiem powodzenia części”.

Organizacja to wyodrębniona z otoczenia...

Podstawowe własności każdej organizacji

celowość - istnienie celu i dążenie do jego realizacji,

złożoność - wielość różnorodnych części składających się na całość,

łączność pomiędzy podmiotami organizacji,

odrębność - wyodrębnieni celów i struktury z otoczenia i jednoczesne powiązanie celów i...

Proces organizacji działań

szczegółową identyfikację wszystkich działań, które należy wykonać dl realizacji celów,

podział działań na mniejsze elementy, możliwe do wykonania przez pojedynczego człowieka lub grupę ludzi, według jednorodności kwalifikacji,

łączenie czynności jednorodnych w komórki...

Modele organizacji

W wielu dziedzinach nauki spotykamy się z modelami pomagającymi opisać i zrozumieć występujące w nich zjawiska lub problemy. Według R. I. Ackoffa modele są przedstawieniami stanów przedmiotów lub zdarzeń. Prostota modeli w porównaniu z rzeczywistością wynika stąd, że uwzględniają one tylko te...

Organizacja wirtualna

Tradycyjne organizacje mają wyraźnie określone granice, wnętrze organizacji jest wyraźnie oddzielone od jej otoczenia, występuje wyraźny podział na pracowników i klientów. Nowoczesne narzędzia i systemy wspomagania zarządzania oraz konieczność i łatwość nawiązywania kontaktów współpracy między...

Organizacja scentralizowana

Zdecydowana większość uprawnień decyzyjnych skupiona jest na szczycie hierarchii, w skrajnym przypadku w rękach jednej osoby.

Praktyka pokazuje jednak niechęć kierowników do delegowania uprawnień. Oto pięć podstawowych przyczyn:

Błędne przekonanie typu: „Ja zrobię to lepiej";

Brak...