Kitel (judaizm)

Czytaj Dalej

Filozofia wczesnochrześcijańska, patrystyka - Judaizm w interpretacji „chrzcicieli”

U schyłku republiki rzymskiej pojawiały się nad Jordanem nie zawsze prawowierne odłamy mozaizmu (łac. Moses - Mojżesz, hebr. Mosze - religia Mojżeszowa). Był wśród nich ruch „chrzcicieli”, którego ideą przewodnią stało się wyzwolenie ludzi z nędzy i ucisku za pośrednictwem bożego...

Judaizm - Święta i uroczystości

Drugą wielką religią naszego kręgu kulturowego jest judaizm. Podobnie jak u chrześcijan, wiele świąt żydowskich ma charakter rodzinny. Święto Paschy, upamiętniające wyjście narodu żydowskie­go z egipskiej niewoli, rozpoczyna się uroczystym wspólnym posiłkiem całej rodziny. Później obowią­zuje...

Czym jest Judaizm?

Judaizm, religia Żydów, uważany jest za najstarszą z obecnie istniejących religii monoteistycznych. Za początek judaizmu, i równocześnie narodu ży­dowskiego, uznaje się moment, w którym Mojżesz zawarł przymierze z Bogiem i otrzymał tablice z przykazaniami. Religię, która jako pierwsza uczy­ła...

Kitel

1) płócienne, białe lub szare okrycie wierzchnie,noszone latem przez kobiety i mężczyzn przy zajęciachgospodarskich i w czasie podróży, używany w Polsce od XVI do XIX w.; od kon. XVIII w. byłodzieżą żołnierzy, mieszczan i chłopów;

2) biała szatawkładana przez Żydów na wierzchnią odzież w...

Judaizm

Religia Żydów, narodu wywodzącego się od Abrahama, wyprowadzonego z Egiptu i w szczególny sposób wybranego przez Boga (Rz 9-11). W czasie niewoli babilońskiej (587-539 przed Chr.) stała się ona ściśle i jasno monoteistyczna. Żydzi przeżyli stulecia obcego panowania, zburzenie Jerozolimy w roku 70 po...

Judaizm

JUDAIZM [łac.], mozaizm, wyznanie mojżeszowe, religia Żydów; także zespół wierzeń, wartości etycznych i postaw wynikający z tradycji i obyczajów narodu żydowskiego. Judaizm jest jedną z najstarszych i zarazem ciągle żywych religii świata; opiera się na 2 podstawowych założeniach: 1) na monoteizmie etycznym, czyli wierze w jednego, jedynego Boga, Stwórcę i Pana Wszechświata, który oczekuje od ludzi moralnego postępowania, 2) na przekonaniu o posłannictwie Żydów z ...

PAWEŁ I JUDAIZM HELLENISTYCZNY

Dwa czynniki wyznaczają u Pawła, a ogólniej biorąc w pierwotnym chrystianizmie, dokładne granice wpływom pogańskim: tradycja biblijna i żydowska, której Apostoł ściśle się trzyma, oraz fakt historyczny - pojawienie się Chrystusa. Wykarmiony na Starym Testamencie, na nim też opiera Paweł swój...

Judaizm

Tą nazwą określa się formę, jaką przybrała religia ludu izraelskiego po zburzeniu pierwszej świątyni i po powrocie z niewoli babilońskiej.

Wyrażenie Spatjudentum (późny judaizm), używane przez historyków niemieckich, oznacza ściślej okres od wprowadzenia na tron dynastii machabejskiej, czyli...