Kit Kittredge: Amerykańska dziewczyna

Czytaj Dalej

Amerykańska wojna o niepodległość

W trzeciej ćwierci XVIII w. Europa była rozbita i zwaśniona, i nie miała żadnej wspólnej idei politycznej lub religijnej, a jednocześnie wyobraźnię ludzką ogromnie rozbudzały książki, mapy i żegluga oceaniczna i Europa była zdolna panować na wszystkich wybrzeżach świata, co prawda w sposób...

Zainteresowanie rozwojem społeczeństwa u myślicieli amerykańskich

Myśl społ.-polityczna nieustannie poszukuje i propaguje teorie, idee, poglądy wyjaśniające mechanizmy funkcjonowania i rozwoju społeczeństw, państw i zbiorowości międzynarodowej. Ludzie zwykle zadawali pytania o sens dziejów, o kierunki rozwoju społeczności międzynarodowej. Tak jest i dziś, po upadku...

POROZUMIENIA AMERYKAŃSKO – RADZIECKIE

W 1968 roku w Helsinkach rozpoczęły się rokowania USA – ZSRR w sprawie ograniczenia zbrojeń strategicznych , przede wszystkim chodziło o niebezpieczeństwo wybuchu bomby jądrowej . Zajęto się problemem udoskonalania zabezpieczeń , organizacji technicznych , oraz system wymiany informacji w celu...

Podstawowe różnice między amerykańskim japońskim a europejskim systemem zarządzania

 

Jest wiele systemów kształcenia menedżerów, tylko w Stanach Zjednoczonych jest wiele uczelni szkolących późniejszych menedżerów, które posiadają różne programy nauczania. Menedżer powinien dziś być dobrze wykształcony żeby osiągnąć sukces z dwóch ważnych powodów: zaostrzenie konkurencji a także...

Bolesław Leśmian - Dziewczyna

„O, prędzej skruszmy zimny głaz, nim śmierć Dziewczynę rdzą powlecze! „O, prędzej skruszmy zimny głaz, nim śmierć Dziewczynę rdzą powlecze! Ni żywej duszy, ni Dziewczyny!

Porównaj system parlamentarno – gabinetowy (system w Anglii) z systemem prezydenckim (system amerykański)

System parlamentarno – gabinetowy występuje w Anglii, natomiast system prezydencki występuje w Stanach Zjednoczonych.

W systemie parlamentarno – gabinetowym władza wykonawcza odpowiada przed Parlamentem, natomiast w systemie prezydenckim władza wykonawcza nie odpowiada przed Parlamentem. W systemie...

David Easton (Iston) (amerykański politolog) zaproponował definicję systemu politycznego

Zaproponował definicję systemu politycznego.Uznał on, że opisywanie systemu politycznego tylko instytucjami i normami prawnymi jest tylko fragmentem pewnej rzeczywistości. Trzeba dołożyć do tej definicji co najmniej dwa elementy. Trzeba brać pod uwagę masowe zachowania ludzi zakorzenione w tradycji...

Fred G. Riggs (amerykański prof.)

Wprowadził ład do systemu prezydenckiego i systemu parlamentarnego. Powiedział on, że systemami prezydenckimi (def.) nazywamy systemy, w których szef władzy wykonawczej jest równocześnie głową państwa, wybierany w tym samym wyborze i kadencja głowy państwa i szefa rządu jest tą samą kadencją. Władza...

Funkcje Prezydenta w amerykańskim systemie prezydenckim

Prezydent jest szefem władzy wykonawczej.

Jest głową państwa.

Jest naczelnym wodzem sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, ale też naczelnym wodzem gwardii stanowej – narodowej, gdy Prezydent mobilizuje ją dla służby federalnej.

Nie istnieje tu instytucja wotum zaufania i instytucja...

Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Organizacja Państw Amerykańskich - OPA

Powstała na podstawie traktatu bogotańskiego z roku 1948.Członkami są nie tylko kraje rozwijające się Ameryki Łacińskiej ale także Stany Zjednoczone. Do OPA nie należy Kanada. W OPA dominują wpływy Stanów Zjednoczonych , jakkolwiek w ostatnich latach wpływy te napotykają coraz silniejsze opozycje ze...

Powstanie państwa amerykańskiego i ewolucja systemu politycznego

zaczątkiem państwa amerykańskiego było utworzenie, wciągu 1285 lat. 13 kolonii (pierwsza – Wirginia 1607. Trzynasta -Georgia - 1733)

-na skutek surowej polityki brytyjskiej we wrześniu 1 774 r. w Filadelfii zebrało się 55 delegatów z 12 kolonii i utworzyło KongresKontynentalny(wzywał do tworzenia...

Źródła prawa amerykańskiego ze szczególnym uwzględnieniem konstytucji USA oraz znaczenie precedensów

Konstytucja USA

Składa się ze wstępu i 17 artykułów.

-3 pierwsze artvkułv dotyczą władzy ustawodawczej, tzn Kongresu oraz władzy wykonawczej – prezydenta oraz pozycji sądów feralnych

-art. IV dotyczy relacji władzy federalnej i stanów

-art. V rcguluje sposób zmiany konstytucji

-procedura ta...

Specyfikacja amerykańskiego sądownictwa

-system rządów federalnych jest trójstopniowy:

-sądy dystryktowe (94): rozstrzygające jako sądy pierwszej instancji spory cywilne i karne przy udziale sędziego zawodowego i ławy przysięgłych

-sądy apelacyjne (13): działające jako sądy odwoławcze od wyroków sądów dystryktowych- Sąd najwyższy (9...

Prawo wyborcze USA i specyfika partii amerykańskich

- bierne prawo wyborcze 

• Senat: każdy stan dysponuje dwoma miejscami; kandydować mogą osoby, które ukończyły 30 lat, są obywatelami amerykańskimi co najmniej od 9 lat i zamieszkują w stanie, który chcą reprezentować

• Izba Reprezentantów: prawo kandydowania przysługuje osobom, które ukończyły 25...

POLITYKA ADMINISTRACYJNA - Podejście amerykańskie

- „Wcześni giganci” z początków ubiegłego stulecia: W. Wilsona, F. J. Goodnowa, W. F. Willoughby i L. W. White, J. M. Gaus

- W podejściu amerykańskim inna jest płaszczyzna formułowania problemów, jest to płaszczyzna analizy mechanizmu władzy, nie zaś analizy roli i działania administracji w państwie...

Omów amerykańską typologię konstytucjonalną W.H. Sheldona

W koncepcji W.H. Sheldona konstytucja jest kombinacją trzech komponentów: endomorfii, mezomorfii i ektomorfii. Endomorfia wyraża się silnym rozwojem narządów trawiennych oraz ogólną miękkością i okrągłością ciał wynikającą także z dużego otłuszczenia. Mezomorfia charakteryzuje się silnym rozwojem...

Amerykańskie teorie stratyfikacji Lyndów i Warnera

Przedmiotem badań Lyndów było zróżnicowanie agregatów społecznych.

I faza badań (1924 – 25) w mieście Muncie w stanie Indiana. Początkowo dotyczyły problemu religijności w kontekście całokształtu życia społeczności lokalnej, końcowy etap dotyczył już wpływu industrializacji na życie...

KOLONIE I KOLONIALIZM NA KONTYNENCIE AMERYKAŃSKIM - RYWALIZACJA MIĘDZYNARODOWA

W 1550 roku Londyn liczył 60.000 mieszkańców . W 1650 roku - 350.000 mieszkańców , większe miasta liczyły nie więcej niż 2000 mieszkańców, większość ludzi żyła w wioskach od 100 do 600 osób. Majątki i tytuły dziedziczyli tylko najstarsi synowie. Co spowodowało napływ młodszych synów szlachty do...

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Rewolucja amerykańska

Mimo represji po licznych przejawach niesubordynacji, koloniści idą jeszcze dalej. We wrześniu 1774 r. zwołany zostaje pierwszy Kongres Kontynentalny. Nie biorą w nim jedynie udziału reprezentanci Georgii. Rok później odbywa się następny kongres. Podczas jego trwania 4 lipca 1776 roku zatwierdzona zostaje...

Główne zasady konstytucjonalizmu amerykańskiego

Zasada federalizmu – państwa składowe delegują niejako część swej suwerenności nowemu państwu przez siebie powołanemu, państwu nadrzędnemu, jakim jest państwo związkowe.