Kirstie Marshall

Czytaj Dalej

MARSHALL GEORGE CATLETT (1880-1959) - polityk

Amerykański dowódca i polityk, absolwent Virginia Military Insti-tute; w czasie I wojny światowej walczył we Francji jako szef od­działu operacyjnego amerykań­skiej l armii piechoty. Zyskał wówczas uznanie, koordynując w 1918 r. przemarsz trzema droga­mi 600 tys. żołnierzy z 2700 dzia­łami. W okresie...

Alfred Marshall

Marshall wprowadził do ekonomii ważne pojęcie popytu|elastyczności popytu. Marshall twierdził, że konsument czerpie korzyści w warunkach wolnego rynku. Marshall rozpatrywał ją w wymienionych wcześniej czterech okresach.

Neoklasyczna teoria cen: A. Marshall. Teoria równowagi rynku, teoria popytu.

Teoria równowagi rynkowej Równowagę rozpatrywał Marshall w ramach czterech okresów. Marshall wskazywał na dualny charakter zagadnienia, a mianowicie, że w krótkim okresie aktualne renty, płace, stopy procentowe i stopy zysku są zdeterminowane cenami, natomiast w długim okresie jest odwrotnie - to płace, zyski i renty określają ceny.