Wykonywanie zawodów związanych z podnoszeniem i przenoszeniem ciężarów

Wykonywanie pracy związanej z podnoszeniem i przenoszeniem ciężarów zawsze wiąże się z niebezpieczeństwem przeciążenia i uszkodzenia kręgosłupa. Stąd konieczność przyswojenia sobie i przestrzegania zasad bezpiecznego podnoszenia ciężkich przedmiotów podanych we wcześniejszych rozdziałach...

Padaczka — zawody i stanowiska pracy

padaczka — zawody i stanowiska pracy; napady padaczkowe nie stano­wią przeciwwskazań do pracy we właściwie dobranym zawodzie. Niekiedy konieczne jest przekwalifikowanie się, zdobycie no­wego zawodu lub indywidualny dobór miejsca i stanowiska pracy.

Górniczy zawód regulowany

Nabyty w państwach członkowskich Unii Europejskiej zawód, który w Polsce wymaga uznania→ kwalifikacjidopełnieniafunkcjiwzakładzie górniczym.

Zawody górnicze w kopalniach odkrywkowych

Wyszczególnione w klasyfikacjizawodów i specjalności z. [24]; inżynier, technik i górnik odkrywkowej eksploatacji złóż oraz strzałowy, wydobywca kruszywai gliny, kamieniarz i robotnicy pomocniczyw kopalniach i kamieniołomach.

Zawód regulowany

Zawód wymagający stwierdzenia kwalifikacji;wprzypadkuobcokrajowca konieczne jest odbycie stażu adaptacyjnego oraz/lub zdania egzaminu testowego umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania górniczego zawodu regulowanego.

KOŚCIÓŁ A ZAWÓD ŻOŁNIERZA

Ale i tutaj teoria i praktyka nie zawsze idą ze sobą w parze, czego przykładem jest sprawa zawodu żołnierskiego. Świadczyły o częściowej przynajmniej rehabilitacji zawodu żołnierskiego w oficjalnej opinii chrześcijańskiej.

Zawód: reporter

Ryszard Kapuściński (ur, 1932), dziennikarz związany w różnych latach z różnymi redakcjami, Przebywał wiele lat W Afryce, Azji i Ameryce jako korespondent PAP. Uważańy za najwybitniejszego reportażystę polskiego, autor wielu głośnych książek z pogranicza literatury i dziennikarstwa. Debiutował...