Kirowohradzka Obwodowa Administracja Państwowa

Czytaj Dalej

Zakres działania administracji państwowej

- adm. nie może odmówić działania, gdy zachodzi określona potrzeba w terenie (chyba, że jest niekompetentny).

- adm. powinna ingerować, jeśli zachodzi taka potrzeba, w szczególności, gdy sprawa ma charakter publiczny lub go nabiera. Ingerencja org. adm. może nastąpić tylko w formie przewidzianej prawem...

Minister jako naczelny organ administracji państwowej

Minister jest to jednoosobowy naczelny organem państwa kierujący określonym działem administracji czyli resortem, wchdzący w skład rządu. Minister kieruje określonym działem administracji państwowej przy pomocy sekretarzy stanu powołanych przez Prezesa Rady Ministrów.

JAKIE FORMY DZIAŁANIA STOSUJĄ W SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

wydawanie aktów administracyjnych Stanowi ono podstawową formę prawną działania administracji.

Warunki zatrudnienia z uwzględnieniem pracowników administracji państwowej

Pracownikiem jest osoba pozostająca w stosunku pracy. Zatrudniona jest na podstawie umowy o prace z powolania, z mianowania lub spółdzielczej umowy o prace. Pracownikiem może być osoba fizyczna, która ukonczyla 18 lat Młodociany może być zatrudniony w celu przygotowania zawodowego lub przy pracach dorywczych...

Warunki jakie musi spełnić pracownik administracji państwowej

Zatrudnienie pracownika w administracji państwowej jest możliwe po spełnieniu warunków: - posiada obywatelstwo polskie; - korzysta z pełni praw publicznych; - posiada kwalifikacje wymagane w służbie; - cieszy się dobrą opinią; - musi posiadać tytuł magistra, zna język obcy; - ma uregulowany stosunek do służby wojskowej; - jest zdrowy; Ustawa z 1998r.

PREZYDENT JAKO ORGAN ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Komitet Obrony Kraju; Rada Bezpieczeństwa Narodowego; W sferze stosunków zagranicznych ma on zwierzchnią pozycję w zakresie najwyższego przedstawicielstwa Rzeczypospolitej; Może wprowadzać stan wojenny i stan wyjątkowy; Zapewnia konstytucyjną możliwość wydawania rozporządzeń; Zarządzeniami prezydenta nie można regulować praw i obowiązków obywatelskich, a także wszystkich innych podmiotów znajdujących się poza strukturami administracyjnymi

Centralne organy administracji państwowej

Centralne organy administracji są organami zwierzchnimi terytorialnych organów administracji, wraz z którymi tworzą tzw. Organy w terenie to zazwyczaj organy rządowej administracji specjalnej 9np.

Administracja państwowa

Organy terenowe administracji państwowej Terenową administrację na terenie województwa sprawują: wojewoda, działający pod nadzorem wojewody kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, wykonujący zadania i kompetencje określone w ustawach w imieniu: wojewody, z ustawowego upoważnienia, własnym, jeżeli ustawy tak stanowią, organy administracji niezespolonej, organy samorządu terytorialnego, jeżeli wykonywanie zadań administracji wynika z ustawy ...

GESTAPO (Geheime Staatspolizei) - tajna policja państwowa

Niemiecka tajna policja państwowa utworzona w 1933 r. w Prusach przez premiera tego kraju Hermanna *G6ringa. Pierwotna nazwa brzmia­ła Geheimes Staatspolizeiamt (Gestapa) - Urząd Tajnej Policji Państwowej. W 1934 r. Góring przekazał zwierzchnictwo nad Gestapa Heinrichowi *Himmlerowi, który w 1936 r...

Trzy koncepcje naprawy rzeczywistości państwowej w "Przedwiośniu" Stefana Żeromskiego. Jak je oceniasz?

 

Słynne są trzy koncepcje naprawy kraju zawarte w powieści Żeromskiego, która ma przede wszystkim wymiar polityczny. Rzeczywistość młodego państwa rozczarowała wielu, którzy czekali na odzyskanie niepodległości. Do grona krytyków należał także Żeromski. Oto trzy programy...

Przedsiębiorstwa państwowe

Zapoczątkowana w 1989 r. zmiana ustroju państwowego w Polsce rozpoczęła proces głębokich reform gospodarczych. Zasadniczym celem było przekształcenie gospodarki centralnie planowanej w gospodarkę rynkową, w której dominującymi podmiotami gospodarczymi są przedsiębiorstwa prywatne. Tym samym rozpoczęty...

Terenowe organy rządowej administracji ogólnej

Terenowymi organami rządowej administracji ogólnej są również kierownicy urzędów rejonowych.

Organy rządowej administracji specjalnej w terenie

  Terenowymi organami administracji specjalnej są organy terenowe podporządkowanie bezpośredni ministrom, a także niektóre inne jednostki i osoby realizujące zlecone im zadania administracyjne. Organami administracji specjalnej są np.

Pojęcie administracji i przedmiot prawa administracyjnego

Całość przepisów składających się na prawo administracyjne można podzielić na trzy grupy: Przepisy odnoszące się do struktury organów administracyjnych Przepisy regulujące tok działania organów administracyjnych Przepisy odnoszące się do sposobu załatwiania poszczególnych rodzajów spraw Przepisy regulujące strukturę administracyjną i tok jej działania tworzą część ogólną prawa ...

Organy administracji publicznej

  Działalność administracyjną prowadzą urzędy administracji publicznej. Wśród centralnych organów administracji państwowej specjalną grupę stanowią organy naczelne.

Prawne formy działania administracji

  Przez formę działania administracji należy rozumieć określony prawnie typ konkretnej czynności organu administracyjnego. Porozumienie administracyjne stanowi więc podstawową i skuteczna formę prawną współdziałania różnych organów administracyjnych.

ZNACZENIE TERMINU ADMINISTRACJA

  DEFINICJA NEGATYWNA ADMINISTRACJI Mówiąc o administracji ograniczamy to pojęcie do sfery spraw publicznych, administracja publiczna to więc zarówno administracja rządowa, jak i samorządowa.

KONTROLA ADMINISTRACJI

Kontroluje a także podejmuje stosowne czynności jeśli stwierdzi, że z powodu celowego działania lub zaniechania przez organa, organizacje albo instytucje zobowiązane do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela nastąpiło naruszenie prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej); uczestniczy w różnych postępowaniach – karne, cywilne, administracyjne; *wnioskuje o wszczęcie postępowania (inicjator), *może się ...

Banki państwowe

 

Bank państwowy może być utworzony przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, na wniosek Ministra Skarbu Państwa zaopiniowany przez Komisję Nadzoru Bankowego. W tym samym trybie następuje likwidacja banku państwowego.

Rozporządzenie Rady Ministrów o utworzeniu banku państwowego określa nazwę...