Kirowiec Sankt Petersburg

Czytaj Dalej

Petersburg

Petersburg posiada pięć głównych stacji kolejo­wych i ma połączenia kolejowe z wieloma miasta­mi za granicą, jak również ze wszystkimi częściami kraju. Gęsta sieć kanałów łączy Petersburg z wieloma innymi częściami Rosji i wy­korzystywana jest także do transportu towarów.

BRÜDER vom DEUTSCHEN HAUSE, Orden vom Deutschen Hause Sankt Marien

Protest, zakon rycerski powstały1930 z młodzieżowego ruchu nar. w Niemczech, dążący do powiązaniazasad -> Augsburskiego wyznania wiary z wymogamireguły św. Benedykta z Nursji ( -> benedyktyńska reguła).

Składał się z tzw. braci kapłanów, zobowiązanych do modlitwchórowych i życia w celibacie...

DZIEŁO św. RAFAŁA, Sankt - Raphaels - Verein

Organizacja niemieckich katolików do spraw opieki nad katolickimi emigrantami oraz uchodźcami prześladowanymi z racji politycznych czy rasistowskich; powstało 1871 w Moguncji z inicjatywy kupca P.P. Cahensly'ego, a 1878 uzyskało zatwierdzenie pap. Leona XIII.Początkowo zrzeszało osoby zobowiązujące się do...

FILATELISTYCZNY ZWIĄZEK św. GABRIELA ARCHANIOŁA, Weltbund Sankt Gabriel, Union Philatélique Chrétienne Mondiale

Międzynar. organizacja zrzeszającazbieraczy znaków pocztowych o tematyce rei., zainicjowanaw Europie przez franciszkanów niem. w czasie II wojnyświatowej.

Organizacja wywodzi się ze zbierackiej pasji ClemensaAnheusera OFM (1897-1968) i Gabriela Schmidta OFM(1887-1965), którzy propagowali zbieranie znaków o...

Petersburg w twórczości A. Bloka.

Одно из самых прекрасных и совершеннейших созданий русского национального гения, Петербург - и как тема, и как образ - оставил глубокий, неизгладимый след в сознании людей разных поколений. Русское искусство (живопись и графика, по преимуществу) запечетлило сложный ...

Krótko o Sankt-Petersburgu!

Выросший на берегах Невы вокруг заложенной в 1703 году крепости, город уже в 1712 году по велению Петра I стал столицей необъятной державы. Он был ею на протяжении двух веков. Не раз за свою историю город менял имя: Санкт-Петербург - Петроград - Ленинград... В его дворцах и на его ...