Czym jest Woda - Odzyskiwanie wody

Woda zużyta w domach i fabrykach zwykle przechodzi do oczyszczalni ścieków, skąd jest odprowadzana do morza lub rzeki. Woda w niektórych dużych rzek może być wielokrotnie pobierana i użytkowana. Kiedy więc mieszkaniec Londynu nalewa wodę z kranu do szklanki, jest już zapewne siódmą osobą, która z niej...

Czym jest Woda - Sporty wodne

Wielu ludzi mieszka w pobliżu wody: nad rzeką, stawem, zalewem, jeziorem czy morzem. Stwarza to możliwość rekreacji i zabawy, ale przed podjęciem jakiegokolwiek sportu wodnego trzeba nauczyć się pływać, od tego bowiem zależeć może życie nasze lub kogoś innego.

Halowe sporty wodne

Większość...

SKUTKI DZIAŁANIA "KWAŚNYCH DESZCZY" - Zakwaszenie wód powierzchniowych

Zakwaszenie wody samo w sobie nie jest jedynym powodem , dla którego chorują i giną rośliny oraz zwierzęta . W kwaśnym środowisku zwiększa się koncentracja niezwykle trujących dla wielu organizmów jonów aluminiowych . Wymieranie ryb w kwaśnych jeziorach jest łącznym skutkiem obniżonej wartości pH i...

Zanieczyszczenia wód

Zanieczyszczenia wód, w zależności od ich pochodzenia, ogólnie możemy podzielić na komunalne , przemysłowe i rolnicze. Zanieczyszczenia komunalne to przede wszystkim ścieki miejskie powstające na skutek działalności bytowej i gospodarczej człowieka. Jest to mieszanina odpadów z gospodarstw domowych...

Zasadowość wody

Zasadowość określa zdolność wody do przyjmowania protonów ( H+ ), tj. zdolność do zobojętniania silnych kwasów mineralnych o określonym pH.

W wodach naturalnych zasadowość pochodzi, w przeważającej części, od związków takich, jak Ca(HCO3)2 i Mg(HCO3)2, aczkolwiek nie tylko. Parametr ten ma...

Znaczenie wody dla człowieka i innych organizmów żywych

Woda, tlenek wodoru, H2O jest to związek nieorganiczny. Bezbarwna ciecz, w grubych warstwach zielononiebieska, bez smaku i zapachu. Temperatura krzepnięcia 00C, temp. wrzenia 1000C. Stanowi jeden z podstawowych składników wszystkich żywych organizmów, umożliwiając przemianę materii i biorąc udział w wielu...

Oceany i morza, ruchy wody morskiej

Powierzchnia oceanów wraz z morzami wynosi 361 km kw., co stanowi 71% powierzchni globu ziemskiego. Przybliżona ilość zasobów wody tkwiących w tych zbiornikach stanowi 94% zasobów wodnych Ziemi.

Ocean Spokojny, Ocean Indyjski czy Ocean Atlantycki są częściami jednego oceanu zwanego...

Wody podziemne, źródła

W zależności od głębokości zalegania warstwy wodonośnej można wydzielić dwa rodzaje wód podziemnych. Wody warstwy wodonośnej leżącej blisko powierzchni ziemi noszą nazwę zaskórnych.

Poziom ich waha się w zależności od opadów atmosferycznych. Jeżeli warstwa nieprzepuszczalna znajduje się na...

Działalność wód podziemnych

Pewne części skorupy ziemskiej zbudowane są ze skał rozpuszczalnych w wodzie, do których należą ; gips, sól, dolomit. Ponieważ skały te posiadają zazwyczaj bardzo dużo szczelin, to wody opadowe wzbogacone w dwutlenek węgla i płynące po powierzchni dostają się w głąb i dzięki temu powstają...

Na czym polega OBIEG WODY w przyrodzie?

Obieg wody w przyrodzie odbywa się pod działaniem energii słonecznej, oraz siły ciężkości. W czasie krążenia wody zachodzą procesy samoczyszczenia się jej zasobów, głównie przez odparowywanie i przesiąkanie przez grunt.

Na obieg wody składają się:

- parowanie z otwartych powierzchni wodnych lub...

Przedstaw charakterystykę WÓD OCEANICZNYCH

W oceanach i morzach gromadzone jest około 94% ogólnej ilości wody i zajmują one 71% powierzchni Ziemi. Morza i oceany traktowane razem noszą nazwę WSZECHOCEANU lub OCEANU ŚWIATOWEGO. Przeciętna głębokość – 3800m.

- OCEAN SPOKOJNY (PACYFIK) – powierzchnia – 179 mln km², średnia głębokość – 3957 m...

Tereny ZASOBNE i UBOGIE w WODĘ na świecie i w Polsce

Woda w dużym stopniu wpływa na składniki środowiska, jak klimat, gleby, roślinność, zwierzęta, rzeźba terenu. Woda jest niezbędna we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej, m.in. w gospodarstwie domowym, rolnictwie, przemyśle, komunikacji, dla rekreacji itp.

Znajomość bilansu wodnego na...

Wody podziemne, RZEKI - ich znaczenie i wykorzystanie gospodarcze

RZEKI są to wody pochodzące bezpośrednio z opadów atmosferycznych, topniejących śniegów i lodowców oraz ze źródeł. Wody rzek stanowią znikomą część hydrosfery (0,0001%), ale są najbardziej ruchliwym jej składnikiem. W ciągu roku doprowadzają do wszechoceanu 41 tyś. km³ wody, to jest około...

Energia w przyrodzie - Energia spadków wód

Na podstawie wyników badań zasobów energii wodnej szacuje się ich potencjalną moc na 3 TW, z czego wykorzystuje się około jednej dziesiątej. Pobieranie takiej mocy wymagałoby jednak zalania dużych, niżej położonych obszarów żyznych gruntów i spowodowałoby zniszczenie środowiska naturalnego. Ale żadna...

Eurazja - Wody

O ile układ sieci rzecznej jest ukształtowaniem powierzchni kontynentu i jego dziejami geologicznymi , o ile ilość opływających wód , względnie brak wód powierzchniowych , jest funkcją warunków klimatycznych w szczególności zaś opadów atmosferycznych i parowania , które z kolei zależą od temperatury i...

Kampinoski Park Narodowy - WODY

Park położony jest w największym w kraju węźle wodnym, jaki wyznaczają zbiegające się w tym rejonie doliny Wisły, Bugu, Narwi, Wkry i Bzury. W Parku brak jezior. W XIX i XX wieku znaczne obszary bagien zostały zmeliorowane i obecnie są przesuszone. Największym ciekiem wodnym parku jest Łasica, dopływ...

Kosmos - Widoczne ślady wody na Marsie

Jeśli sonda kosmiczna Pathfinder wylądowałaby na Marsie miliardy lat temu, znalazłaby się prawdopodobnie w zupełnie innym otoczeniu, odpowiednim do tego, by mogło w nim istnieć życie-poinformowali amerykańscy naukowcy. W artykule opublikowanym w miesięczniku naukowym "Science" twierdzą, że analiza...

Obieg wody w przyrodzie i jej zanieczyszczenia

Obieg wody w przyrodzie

Ziemia, to nazwa naszej planety. Bardziej wlasciwie byloby nazywac ja Woda, , gdyz ponad dwie trzecie jej powierzchni zajmuja morza i oceany. Zaledwie jedna milionowa czesc wody na Ziemi to woda rzeczna. Sto razy wiecej wody sródladowej znajduje sie w jeziorach. Tylko 20 jezior na kuli...

Ochrona wód

Działania techniczne i organizacyjno-prawne, których celem jest zachowanie lub przywrócenie wodom naturalnym pełnej przydatności jakościowej oraz utrzymanie równowagi bilansu wodno-gospodarczego kraju. Podstawę prawną ochrony wód przed zanieczyszczeniem stanowi prawo wodne, którym jest zbiór przepisów...

Odnawialne źródła energii w Polsce - Woda

Zasobność rzek w energię związana jest z ich spadkiem oraz wielkością przepływu ich wód. Polskie rzeki wykazują bardzo zróżnicowane zasoby energetyczne. Jak dotychczas, wykorzystanie sił wodnych w Polsce jest niewielkie, a udział hydroenergetyki w krajowej produkcji energii elektrycznej wynosi tylko 2,6...