Kirow (obwód kałuski)

Kirow (obwód kałuski)

Czytaj Dalej

Warunki uczestnictwa w systemie KIR

8%) średni stan środków banku na rachunkach w NBP i rachunkach a vista w innych bankach sprawozdanie z przepływów finansowych w okresach miesięcznych wysokość kapitału własnego banku ( 5 mln EURO, 300 tys EURO – bank spółdzielczy) wysokość udzielonych i wykorzystanych kredytów, gwarancji zobowiązań pozabilansowych oraz sumy bilansowe – 3 miesiące pozycja płynności dewizowej informacja o ...

Zadania centrali KIR S.A.

  zapewnienie prawnych, technicznych i organizacyjnych warunków działania KIR-u współpraca z centralami banków, które są uczestnikami KIR-u rejestracja należności i zobowiązań uczestników składnie w NBP z upoważnienia uczestników zleceń obciążających ich rachunki bieżące w zakresie zapłaty zobowiązań, i we własnym imieniu zleceń dotyczących zapłaty ...

Napięcie elektryczne - Obwód elektryczny

Obwód elektryczny – to układ elementów elektrycznych wraz ze źródłem napięcia, połączonych przewodami, które stanowią drogę dla prądu elektrycznego. Elementy mogą być połączone ze sobą szeregowo lub równolegle. W obwodzie elektrycznym zaznacza się kierunek. Umownie przyjmuje się, że prąd płynie...

Obwód RL i RLC

Z II prawa Kirchoffa U+E+Uc=IR Uc=-Q/C Uosinwt - LdI/dT - Q/C = IR obie strony rowniania rozinczkujemy po czasie: Uowcoswt - Ld2I/dT2 - 1/C*dQ/dT = R*dI/dT nalezy rozwiazac to rownianie rozniczkowe 2-go stopnia.

Kir, kier

Grube sukno gorszego gatunku, najczęściejszare lub czarne, produkowane na Śląsku odXVI w., w XVII-XVIII w. używane gł. na ubiory żałobneoraz do obijania pomieszczeń, powozów, przykrywaniakoni w czasie pogrzebów; z czasem określeniek. stosowano do wszystkich czarnych tkanin.

(z niem. Kern)

Obwód rozruchu

OBWÓD ROZRUCHU ( FSO POLONEZ ). W skład obwodu wchodzą : akumulator (2) ,wyłącznik zapłonu (3),oraz rozrusznik z włącznikiem elektromagnetycznym . W rozruszniku rozróżniamy następujące uzwojenia : uzwojenie włącznika elektromagnetycznego (7) ,uzwojenie wzbudzenia szeregowego (5) , uzwojenie wzbudzenia bocznikowego (6) i uzwojenie wirnika rozrusznika (4). Po przekręceniu kluczyka wyłącznika zapłonu w położenie „start” prąd z akumulatora zasila uzwojenie włącznika ...

Test obwodu klatki piersiowej

Pomiar obwodu klatki piersiowej przy maksymalnym wdechu i wydechu.

Wykonanie: Pacjent stoi (lub siedzi) z luźno opuszczonymi kończynami górnymi. Badający ocenia różnicę obwodu klatki piersiowej mierzonego przy maksymalnym wdechu i wydechu - u kobiet powyżej piersi, u mężczyzn poniżej sutków.

Różnice...

Pomiary obwodów kończyn

pomiary obwodów kończyn; wyko­nywane są zawsze na tym samym poziomie obu kończyn chorego oraz w tych samych warunkach (w czasie kolejnych pomiarów kontrolnych). Ist­nieją umowne poziomy p. o. kończyn, które są związane ze stałymi punktami kostnymi nie ulegającymi zmianom w czasie wzrostu kończyny...

OBWÓD ELEKTRYCZNY

OBWÓD ELEKTRYCZNY — droga przepływuprądu w urządzeniu elektrycznym. Najprostszyobwód składa się ze źródła energii elektrycznej,odbiornika energii i łączących je dwu przewodów.

OBWÓD ŁOWIECKI

OBWÓD ŁOWIECKI — obszar gruntów o ciągłejpowierzchni, nie niniejszy niż 3000 ha, naktórym uprawia się -> łowiectwo. Rozróżnia sięobwody łowieckie państwowe (grunty państwowestanowią co najmniej 60%) i wspólne, składającesic z gruntów różnych właścicieli. Obwody łowieckiewydzierżawia kołom...

FRYDLAND (Friedland), m. w Prusach Wsch. (dz. Prawdinsk w obwodzie Kaliningradzkim), na lewym brzegu rz. Łyny

14 VI 1807 doszło tam do decydującej bitwy, kończącej wojnę Francji z Rosją i Prusami. W przeddzień batalii sytuacja wyglądała następująco: ostatni istniejący jeszcze prus. korpus gen. Lestocque’a schronił się w Królewcu, ścigany tam przez Soulta i Murata. Główne siły ros. pod komendą...

MAŁOJAROSŁAWIEC, m. nad rz. Łużąw gub. kałuskiej, na płd. zach. od Moskwy

24 X 1812 doszło tu do zaciętej bitwy między 4 korpusem WA dowodzonym przez ks. Eugeniusza Beauharnais a głównymi siłami Kutuzowa.

19 X WA opuściła Moskwę, kierując się początkowo na płd. drogą kałuską, tak jakby Napoleon zamierzał doprowadzić do frontalnego zderzenia z Kutuzowem...

WINKOWO, w. w gub. kałuskiej, w pobliżu Tarutina

Gdzie 18 X 1812 doszło do bitwy między częścią głównych sił ros. (ok. 45 tys.) Kutuzowa a awangardą WA (26 tys.), dowodzoną przez Murata.

Po opuszczeniu Moskwy Kutuzow wykonał tzw. manewr tarutiński i skoncentrował swe siły w warownym obozie Tarutino, na płd. od stolicy. Murat, dysponujący...

Pomiar obwodów kończyn

Obwody kończyn zmieniają się. Obwód kończyny w pozycji, w której mięśnie są w stanie skurczu, jest większy od obwodu mierzonego podczas rozluźnienia mięśni. Kończyna, na której są żylaki, w pozycji stojącej będzie miała większe obwody niż w pozycji leżącej. W podobny sposób wpływają na...

Pomiary obwodów masy mięśniowej

Pomiary obwodów służą do oceny przyrostów lub ubytków masy mięśniowej. Częstotliwość pomiarów obwodowych jest znacznie większa niż pomiarów długości. Szybkość zmian zachodzących w tkance mięśniowej pod wpływem masażu izometrycznego lub ćwiczeń ruchowych skłania nas do wykonywania pomiarów co...

Rezonans obwodów, czyli dostrajanie pacjenta

Im mniejsza długość fal, czyli im większa ich częstotliwość, tym głębiej fale przenikają w głąb ciała. Używając terminów technicznych można powiedzieć, że wytwarzanie ciepła podczas zabiegu diatermii krótkofalowej jest wynikiem zestrojenia pacjenta z drganiami wysyłanymi przez aparat zabiegowy w...