Kirow (1980)

Kirow (1980)

Czytaj Dalej

BERLING ZYGMUNT (1896-1980) - generał

Polski oficer, służbę wojskową roz­począł w 1914 r. w Legionach Pol­skich. Miał opinię zdolnego oficera, ale o trudnym charakterze. Przed wybuchem wojny dowódca pułku, w związku z poważnym zaniedba­niem służbowym został zawieszony w czynnościach. We wrześniu 1939 r. wyjechał do Wilna, gdzie...

DONITZ KARL (1891-1980) - wielki admirał

Oficer marynarki niemieckiej (od 1910 r.), dowodził flotą okrętów podwodnych, a od stycznia 1943 r. do kwietnia 1945 r. całością sił morskich (Kriegsmarine). W kwiet­niu Hitler wybrał go na swojego następcę. W chwili wybuchu I wojny świato­wej służył na krążowniku Breslau,który wsławił się...

GOLIKÓW FILIP (1900-1980) - szef wywiadu

Oficer radziecki, dowódca 6 armii w czasie agresji na Polskę 17 wrze­śnia 1939 r., wyróżnił się w czasie wojny z Finlandią. W lipcu 1940 r. objął stanowisko zastępcy komisa­rza obrony i szefa wywiadu wojsko­wego (*GRU). Wiedząc o nieufno­ści Józefa Stalina do informacji o niemieckich przygotowaniach do...

Warunki uczestnictwa w systemie KIR

8%) średni stan środków banku na rachunkach w NBP i rachunkach a vista w innych bankach sprawozdanie z przepływów finansowych w okresach miesięcznych wysokość kapitału własnego banku ( 5 mln EURO, 300 tys EURO – bank spółdzielczy) wysokość udzielonych i wykorzystanych kredytów, gwarancji zobowiązań pozabilansowych oraz sumy bilansowe – 3 miesiące pozycja płynności dewizowej informacja o ...

Zadania centrali KIR S.A.

  zapewnienie prawnych, technicznych i organizacyjnych warunków działania KIR-u współpraca z centralami banków, które są uczestnikami KIR-u rejestracja należności i zobowiązań uczestników składnie w NBP z upoważnienia uczestników zleceń obciążających ich rachunki bieżące w zakresie zapłaty zobowiązań, i we własnym imieniu zleceń dotyczących zapłaty ...

Erick Fromm 1900 - 1980

Autor wielu prac ( „Ucieczka od wolności”) - odpowiedz na pytanie dlaczego zrodził się faszyzm? Dlaczego Niemcy poddali się Hitlerowi. Za cenę bezpieczeństwa naturalnego jesteśmy zdolni zrezygnować z naturalnych praw. Teoria (koncepcja) natury, potrzeb i świadomości człowieka. Wizja zdrowego...

Dzieje PRL - Rok 1980: powstanie NSZZ Solidarność

W 80 roku następował głęboki kryzys, któremu nawet VIII zjazd PZPR nie mógł zaradzić. Zaczęły wybuchać strajki - w Lublinie, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Wybrzeżu. Na czele Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego stanął Lech Wałęsa. Ruch strajkowy był bardzo zdyscyplinowany. Nie...

„Współistnienie“ Zachodu i Wschodu w latach 1972 - 1980

Już podczas kampanii wyborczej Nixon zapowiadał że polityka siły jest mało skuteczna i trzeba ją zastąpić pokojowym współzawodnictwem z ZSRR. Mówił, że po erze „konfrontacji nast.…ąpiła era negocjacji”. Było to głównym hasłem Nixona w stosunkach z ZSRR. Zmienił podejście do roli USA w...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Prezydentura Ronalda Reagana

 

Ostry kryzys międzynarodowy 1979-1980 roku zbiegł się w czasie z ponow­nym zaostrzeniem konfliktu bliskowschodniego, z początkiem ostrej fazy kryzy­su systemowego w Polsce, z dojściem do władzy w USA Ronalda Williama Reagana.

Reagan - były aktor, działacz związkowy, gubernator stanu Kalifornia...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Wyścig zbrojeń. Zbrojenia w Kosmosie

 

Najpoważniejsze znaczenie miało jednak przyśpieszenie wyścigu zbrojeń i osiągnięcie pułapu, którego nie wytrzymał rywal USA - Związek Radziecki.

Przyśpieszona realizacja programów kosmicznych - wykorzystanie przez USA ogromnej przewagi w zakresie technologii informatycznych i techniki kosmicz­nej...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Prezydentura Busha

 

W 1989 roku miejsce Reagana zajął George Herbert Walker Bush - były ambasador w Chinach i szef Centralnej Agencji Wywiadowczej, przez 8 lat wiceprezydent. Bush nie był osobowością na miarę Reagana.

Ogromnym sukce­som w dziedzinie polityki zagranicznej towarzyszyły ciągłe niepowodzenia w polityce...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Kanada

 

W Kanadzie mimo wejścia w życie pod rządami Briana Mulroneya układu o wolnym handlu z USA (rozszerzonego także następnie na Meksyk) nienajlepsza sytuacja gospodarcza łączyła się z coraz bardziej realną perspek­tywą secesji francuskojęzycznej prowincji Quebec, a w ślad za tym - rozpadu federacji...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - NATO

 

Lata osiemdziesiąte przyniosły umocnienie Paktu Północnoatlantyckiego, do współpracy z którym powróciła Grecja, a w ograniczonym zakresie nawet i Fran­cja.

Pakt (rozszerzony o Hiszpanię) był nadal efektywnym ogniwem obrony Zachodu, choć jego geograficzny zasięg uniemożliwiał bezpośrednią...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Wzrost roli Wspólnoty Europejskiej

 

Wspólnota Europejska obudziła się z marazmu lat siedemdziesią­tych. Weszły w jej skład Grecja, Hiszpania i Portugalia. Pod naciskiem Parla­mentu Europejskiego rozważać poczęto rozszerzenie zakresu integracji na sferę koordynacji polityki zagranicznej (Wspólnota, bezskutecznie zresztą, zabiegała o...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Pozaeuropejskie kraje komunistyczne

 

Kraje socjalistyczne poza Europą wyszły już dawno z orbity wpływów ra­dzieckich (KRL-D, Laos, ChRL), bądź pozostawały ściśle związane z Moskwą dzięki ogromnej pomocy udzielanej im na cele gospodarcze i zbrojeniowe (Wietnam, Kuba, Mongolia).

Upadek komunizmu w Związku Radzieckim dopro­wadził do...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Polska słabym ogniwem systemu komunistycznego. Kryzys polski

 

Wydarzenia, które doprowadziły do upadku komunizmu i przełamania podziału świata na dwa systemy, a w ślad za tym likwidacji ładu jałtańsko-poczdamskiego miały miejsce jednak w krajach Europy Środkowej i Wschodniej będących od co najmniej 1956 roku słabym ogniwem systemu. Podstawowe znaczenie miał...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Kryzys w stosunkach Wschód - Zachód

 

Ogłoszenie stanu wojennego w Polsce wywołało ostry kryzys w stosunkach międzynarodowych. Pod koniec grudnia państwa zachodnie podjęły sankcje ekonomiczne i polityczne wobec Polski. Narastało napięcie w stosunkach amerykańsko-radzieckich. Rokowania rozbrojeniowe znalazły się w ślepym zaułku, a w...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Wojna w Afganistanie

 

W Afganistanie szalała wojna domowa. Większość plemion afgańskich wy­powiedziała się przeciwko reżimowi Babraka Karmala i pod hasłem dżihadu (wojny świętej) stawiała opór radzieckiej interwencji. Mimo ogromnego nasycenia ponad 100-ty siecznej armii interwencyjnej czołgami, samolotami i...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Ostry kryzys w krajach komunistycznych

 

W krajach Europy Środkowej i Wschodniej trwały rządy tych samych co w poprzedniej dekadzie przywódców (Honecker, Husak, Ceausescu, Żiwkow, Kadar). W Polsce w 1980 r. po usunięciu Edwarda Gierka i krótkotrwałym przywództwie Stanisława Kani do władzy doszedł gen. Jaruzelski.

W Albanii po śmierci Hoxhy...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Kryzys gerontokracji radzieckiej

 

W tym kontekście czynnikiem destabilizującym równowagę w bloku wschod­nim, osiągniętą po konwulsjach 1956 i 1968 roku, były częste zmiany przywódz­twa na Kremlu. Stanowiły one wynik gerontokracji. Zasadnicza część aparatu stalinowskiego, która uzyskała swe czołowe funkcje w partii i aparacie...