Zadania centrali KIR S.A.

  zapewnienie prawnych, technicznych i organizacyjnych warunków działania KIR-u współpraca z centralami banków, które są uczestnikami KIR-u rejestracja należności i zobowiązań uczestników składnie w NBP z upoważnienia uczestników zleceń obciążających ich rachunki bieżące w zakresie zapłaty zobowiązań, i we własnym imieniu zleceń dotyczących zapłaty ...

Warunki uczestnictwa w systemie KIR

8%) średni stan środków banku na rachunkach w NBP i rachunkach a vista w innych bankach sprawozdanie z przepływów finansowych w okresach miesięcznych wysokość kapitału własnego banku ( 5 mln EURO, 300 tys EURO – bank spółdzielczy) wysokość udzielonych i wykorzystanych kredytów, gwarancji zobowiązań pozabilansowych oraz sumy bilansowe – 3 miesiące pozycja płynności dewizowej informacja o ...

Kir, kier

Grube sukno gorszego gatunku, najczęściejszare lub czarne, produkowane na Śląsku odXVI w., w XVII-XVIII w. używane gł. na ubiory żałobneoraz do obijania pomieszczeń, powozów, przykrywaniakoni w czasie pogrzebów; z czasem określeniek. stosowano do wszystkich czarnych tkanin.

(z niem. Kern)