Kirkham (Anglia)

Kirkham (Anglia)

Czytaj Dalej

ANGLIA - bitwa powietrzna 1940 r.

Powietrzne walki, w których lotnic­two niemieckie dążyło do zniszczenia brytyjskich sił lotniczych i za­plecza produkcyjnego, rozpoczęły się 10 lipca 1940 r. Panowanie w po­wietrzu było podstawowym warun­kiem powodzenia planu inwazji na Wyspy Brytyjskie (operacja *„Seel6we"): samoloty *Luftwaffe, nie...

ROMANTYZM W ANGLII - BYRONIZM

Nurt ten rozwinął się w latach 1812 - 1830. Człowiek, który wyznawał byronizm był zazwyczaj skłócony ze światem i innymi ludźmi.

Cechy byronizmu:

−  nienawiść do świata ucisku

−  nakaz bezkompromisowej walki ze wszystkim co ogranicza swobodę

ROMANTYZM W ANGLII - CECHY BOHATERA BYRONICZNEGO

−  człowiek dumny i wyniosły

−  człowiek wyobcowany z otaczającego go świata −  indywidualista (w swój własny sposób postrzega świat)

−  jest obciążony tajemnicą z przeszłości

−  nie jest skłonny do pokory i skruchy

−  jest skłonny do śmiałych i desperackich czynów

−  jest odważny, śmiały i...

ROMANTYZM W ANGLII - CECHY POWIEŚCI POETYCKIEJ („GIAUR”)

−  utwór fabularny

−  posiada akcję

−  narracja w trzeciej osobie

−  kilku narratorów (pierwszy to narrator wszechwiedzący, drugi narrator bohater)

−  narratorzy są często subiektywni

−  brak chronologicznego ułożenia wydarzeń

−  narrator reguluje prezentowanie fabuły, tak aby ukazać tragiczne...

ROMANTYZM W ANGLII - TREŚĆ I PROBLEMATYKA UTWORU „GIAUR”

Giaur (niewierny) przybył z Grecji, z Wenecji. Był chrześcijaninem ale zmienił wiarę na muzułmanizm. Prowadził życie rycerza. Był wykształcony i zacnie urodzony. Zabił on Hassana z chęci zemsty za zabicie ukochanej. Giaur urasta do rangi bohatera tragicznego. Utracił kobietę, którą...

Romantyzm w Europie (Anglia, Francja, Niemcy, Rosja).

I. Romantyzm w Europie - wstęp.

 

- Ludwig van Beethoven - niemiecki kompozytor, autor koncertów na instrumenty solowe z towarzyszeniem orkiestry, uwertur, poematów symfonicznych, pieśni, a przede wszystkim dziewięciu monumentalnych symfonii

- Karol Maria Weber - twórca romantycznej opery...

POCZĄTEK STULECIA: FILOZOFIA OŚWIECENIA W ANGLII. LOCKE I PODSTAWY EMPIRYZMU

Empiryzm był zasadniczym stanowiskiem filozoficznym Oświecenia. Zaczął się i roz­winął w Anglii. Podstawy jego stworzył jeszcze w końcu XVII w. Locke.

ŻYCIE. John Locke (1632-1704) urodził się w tym samym roku, co Spinoza, niemniej jednak należał już do innego okresu filozofii. Ale bo też dopiero w...

Porównaj system parlamentarno – gabinetowy (system w Anglii) z systemem prezydenckim (system amerykański)

System parlamentarno – gabinetowy występuje w Anglii, natomiast system prezydencki występuje w Stanach Zjednoczonych.

W systemie parlamentarno – gabinetowym władza wykonawcza odpowiada przed Parlamentem, natomiast w systemie prezydenckim władza wykonawcza nie odpowiada przed Parlamentem. W systemie...

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - WOJNA Z ANGLIĄ I KWESTIA KANADY

Główną przyczyną wojny było uwikłanie Stanów Zjednoczonych w gospodarczą blokadę kontynentalną prowadzoną przez Francję i Anglię (wielkich rywali).Neutralne statki floty amerykańskiej były rewidowane i często konfiskowane zarówno przez Anglię jak Francję. Zdarzały się także porwania marynarzy i...

Samorząd terytorialny w Anglii

Na potrzeby organizacji samorządów lokalnych w Anglii wyróżnia się nawet cztery poziomy podziału administracyjnego. Na niektórych poziomach różne uwarunkowania prawne doprowadziły do powstania różnych jednostek podziału.

Anglia podzielona jest na 9 regionów, które zostały utworzone w 1994 roku. Wszystkie...

Modele państw unitarnych - Samorząd oparty o zasadę nie centralizacji (Anglia, Szwecja)

Anglia-nie jest to system centralistyczny, ani zdecentralizowany. Od średniowiecza administracja terytorialna w Anglii była niezależna od administracji centralnej. Władze wybierano spośród miejscowych właścicieli ziemskich, którzy byli nie odwoływalni. Król powoływał tylko władze spośród miejscowych...

SZKOŁA FRANCUSKA M. CASTELLSA I AKCENT NA NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNO - PRZESTRZENNE, ANGLIA - USA (HARWEY, PAHL)

1. Współcześnie nie ma miasta jako oddzielnej jednostki osadniczej i nie można jej wydzielić,można mówić tylko o pewnych jednostkach osadniczych typu miejskiego(osiedla dzielnice aglomeracje)

2. Nie ma miejskości jako określonego stylu życia

3. Miasto jest przestrzenną formą zbiorowej konsumpcji czy...

GENEZA I KONSEKWENCJE REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ W ANGLII XVIII W.

Wszelka polityka musi mieć przełożenie na środki utrzymania, warunki w jakich żyje człowiek oraz na perspektywy w jakich dane środowisko się określa. Wokół tych wartości tworzą się grupy interesów społecznych. I takie grupy z chcą reguły mieć wpływ na kierunek polityki państwowej. Społeczeństwo...

Bitwa o Anglię

Po zwycięstwie nad Francją Hitler zaoferował Wielkiej Brytanii pokój;uważał zresztą Anglików za rasę nordyckich panów i od dawna był pod wrażeniem wielkości i trwałości imperium brytyjskiego stworzonego przez Anglików.Wszakże sam twórca teorii ewolucji Karol Darwin uważał Anglików za niedościgły...

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Ogólnodziejowe znaczenie rewolucji burżuazyjnej w Anglii

Rewolucja angielska XVII w. była pierwszą w dziejach rewolucją burżuazyjną o szerszym zasięgu, stanowi jeden z przełomowych momentów historii powszechnej, granicę między epoką feudalizmu a kapitalizmu. W wyniku tej rewolucji do władzy doszły klasy społeczne, związane z nowym, kapitalistycznym sposobem...

Imperializm - POROZUMIENIE ANGLII I ROSJI

¨ Ważnym problemem dla Rosji były cieśniny Czarnomorskie, zamknięcie ich przez Turcję sprawiło, że flota czarnomorska nie mogła wziąć udziału w wojnie z Japonią. Poparcie Turcji przez Niemcy utrudniały politykę Rosji. Z drugiej strony Niemcy zagrażają interesom francuskim i angielskim w Afryce...

MONARCHIA STANOWA W ANGLII. GENEZA PARLAMENTARYZMU

Tożsamość współczesnej Europy kształtuje się w oparciu o nurty : angielską wolność, francuskie pojęcie demokracji i niemiecką społeczną gospodarkę rynkowa. Po podbiciu Anglii przez Normanów w 1066 roku cała ziemia uprawna została podzielona i oddana we władanie normandzkim zdobywcom. Bardzo szybko...

Rewolucja przemysłowa w Anglii i jej skutki

Rewolucja oznacza gwałtowną zmianę. Może być przeprowadzona na różnych płaszczyznach: kulturalnej, społecznej, gospodarczej, politycznej, oświatowej czy przemysłowej. Rewolucja przemysłowa oznacza gwałtowną zmianę w procesie produkcji. Oznacza przejście od produkcji manufakturowej do produkcji...

System sprawowania władzy - Anglia

Na przełomie 19 i 20w. w Wielkiej Brytanii panowała i panuje dziedziczna monarchia o systemie parlamentarno - gabinetowym, Wielka Brytania nie ma konstytucji pisanej, podstawy ustroju i zasady działania władz państwowych regulują normy prawa pisanego (akty parlamentu), zwyczajowe prawo konstytucyjne oraz tzw...

UKSZTAŁTOWANIE SIĘ RZĄDÓW PARLAMENTARNO - GABINETOWYCH W ANGLII NA PRZEŁOMIE XVII / XVIII WIEKU

1. Sytuacja

Anglia to położenie wyspiarskie, społeczeństwo wolnych ludzi o upowszechnionej własności prywatnej.

(WŁASNOŚĆ PRYWATNA - własność absolutna wykluczająca wszystkie inne roszczenia z prawem do używania, nadużywania, aż do zniszczenia włącznie przedmiotu własności. Upoważnia do...