Kirin Cup 1997

Czytaj Dalej

OMÓW RÓŻNICE POMIĘDZY POLSKIMI USTAWAMI O PARTIACH POLITYCZNYCH Z 1990 ROKU ORAZ Z 1997 ROKU

Ustawa z dnia 27-07-1990 roku została przyjęta przez Sejm Kontraktowy. Zawiera 8 artykułów. Zgodnie z nią partia polityczna to organizacja społeczna występująca pod określoną nazwą, stawiająca sobie za cel udział w życiu publicznym w szczególności przez wywieranie wpływu na kształtowanie polityki...

Prawo wspólnotowe a prawo polskie w świetle konstytucji RP z 1997 r.

Art. 8.

Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 9. Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.

Polska związana jest prawem UE od 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu akcesyjnego z 16 kwietnia 2003 r. Na jego mocy stała się członkiem UE oraz...

Prawo wspólnotowe a prawo polskie w świetle konstytucji RP z 1997 r. - Kwestia prymatu prawa UE i bezpośredniego stosowania

Ustawa z 2004 r. wymagała od rejestrującego samochód używany sprowadzany do Polski z innego państwa członkowskiego UE, opłacenia podatku akcyzowego. Podatnicy wnosili skargi do organów administracyjnych, powołując się na sprzeczność ustawy z art. 90 TWE zakazującym dyskryminacyjnego opodatkowania...

Prawo wspólnotowe a prawo polskie w świetle konstytucji RP z 1997 r. - Prawo UE a konstytucje innych państw członkowskich

Sądy konstytucyjne państw członkowskich przyjmują prymat prawa wspólnotowego nad konstytucją, jednak z pewnymi ograniczeniami (do wyjątków należy np. Holandia) i poszukują dla niego upoważnienia w krajowej konstytucji.Najbardziej znane są zastrzeżenia niemieckiego Federalnego Sądu Konstytucyjnego. W...

KONSTYTUCJE POLSKI - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 IV 1997 r.

Uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe, przyjęta przez naród w referendum 25 V 1997, weszła w życie 17 X 1997; wprowadza m.in.: obywatelską skargę konstytucyjną, możliwość zgłaszania projektów ustaw przez 100 tys. obywateli, ostateczny charakter orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, ochronę własności i...

O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH USTAWA Z DNIA 29.8.1997 R.

Ustawę stosuje się do organów państwowych, samorządu terytorialnego, komunalnych jednostek organizacyjnych, do osób fizycznych i prawnych.

Organem właściwym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych którego powołuje i odwołuje sejm RP za zgodą senatu. Kadencja trwa 4 lata licząc od dnia...

Źródła prawa na podstawie konstytucji RP z 1997 r.

Zgodnie z postanowieniem źródłami powszechnie obowiązującego prawa RP są :

Konstytucja

Ustawy

Ratyfikowanie umowy międzynarodowe

Rozporządzenia

Konstytucja wyróżnia dwa rodzaje źródeł prawa :

źródła prawa ppo3rzechnie obowiązującego – obowiązują na całym...

Bezpośrednia stosowalność Konstytucji RP z 1997 r.

Konstytucja z 2 kwietnia wprowadziła nakaz bezpośredniego stosowania Konstytucji.

Art. 8 ust. 2 stanowi, że przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio chyba, że Konstytucja stanowi inaczej. Bezpośrednia stosowalność konstytucji może odbywać się w sytuacji, gdy postawienia Konstytucji są...

Stosunek prawa naturalnego do prawa stanowionego na gruncie Konstytucji RP z 1997 roku

Spór o istnienie i charakter prawa naturalnego toczy się już od czasów Afrodyty. W czasach nowożytnych przybrał on na znaczeniu w okresie Oświecenia, gdy zaczęto przestrzegać prawa i wolności jednostki ludzkiej. Powstała wtedy koncepcja, że życie, wolność i własność przysługują każdemu, z racji...

Formy demokracji bezpośredniej przewidziane Konstytucją RP z 1997 r.

Art. 4 ust. 2 Konstytucji stanowi – Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Artykuł ten nawiązuje do tradycyjnego rozróżnienia demokracji bezpośredniej i pośredniej (przedstawicielskiej) jako dwu podstawowych form sprawowania władzy.

Demokracja bezpośrednia – to sposób...

Zmiany konstytucyjne w latach 1989 - 1997

Zasadniczy cios poprzedniemu systemowi zadała pogarszająca się sytuacja gospodarcza i rosnąca aktywność Solidarności wspieranej przez grupy opozycyjnych intelektualistów. W 1989 r. dochodzi do tzw. Okrągłego Stołu. Rozmowy te przyniosły 3 ustalenia:

przywrócono Solidarność do realnego...

Ocena Konstytucji z 1997 r.

Solidarność i Kościół nawoływały do odrzucenia Konstytucji z 1997 r. solidarność, bo miała swój własny projekt Konstytucji, a Kościół chciał by w konstytucji zrealizowane zostały ich wszystkie postulaty (zrealizowano tylko ¾). Kryteria oceny Konstytucji:

Nie może być zbytnio syntetyczna, ani...

CILIN, Kirin

Diecezja w pn.-wsch. Chinach (prow. Cilin), sufr. Szenjangu (Mukden). Erygowano tu 19 V 1898 wikariat apost. Mandżurii Pn., który 3 XII 1924 przemianowano na C. i 11 IV 1946 podniesiono do rangi diecezji; zajmuje 163 000 km2 i 1949 liczyła ok. 9 min mieszk., w tym 35 000 katolików, 33 księży diec, 223...

Pomoc postpenitencjarna w Polsce po roku 1997 w kręgu teorii i praktyki penitencjarnej.

Idea więzienia jako narzędzia redukcji przestępców, pojawiła się w XVI wieku i przybierała różne formy w zależności od tego, jaki przyjmowano psychologiczny model do popełniania czynów niezgodnych z prawem. Jednym z modeli był ?błąd moralny? -opierał się na założeniu, że człowiek jest ? z natury? istotą moralną, a czyny przestępcze polegają na pewnego rodzaju omyłce, tak jakby przestępca w działaniu nie korzystał ze swych dyspozycji moralnych. Sądzono, że w ...

Wolności, prawa i obowiązki w świetle konstytucji z 1997 roku

Wolność jednostki – kategoria uprawnień jednostki, która ma na celu zapewnienie jej sfery prywatności, czyli sfery wolnej od ingerencji państwa. W sferze określanej jako wolność, jednostka jest uprawniona do podejmowania decyzji, zachowań oraz działań określonych przez własną wolę, jest to więc ważne dobro chronione prawnie. Aktualnie koncepcję wolności jednostki tworzą trzy przesłanki: 1) wolność wyboru 2) nieuszkodzenie innym w toku realizacji własnych decyzji,

Wydatki socjalne państwa polskiego w latrach 1989 - 1997

W okresie transformacji osiągnęliśmy w Polsce bardzo wysoki udział wydatków społecznych w dochodzie narodowym - 1/3 Produktu Krajowego Brutto. Wydatki te obejmują naukę, oświatę i wychowanie, szkolnictwo wyższe, kulturę i sztukę, ochronę zdrowia i opiekę społeczną, kulturę fizyczną, sport, turystykę i wypoczynek, administrację państwową, wymiar sprawiedliwości i prokuratury, ubezpieczenia społeczne, obronę narodową oraz fundusze celowe budżetu państwa. Jest to ...

Ks. prof. dr hab. Marian Banaszak (1926 - 1997)

Był aktywny, w pełni sił do ostatnich chwil; tryskał dobrocią, młodzieńczym entuzjazmem i pomysłami.Siedemdziesięcioletni ks. Profesor poszedł do szpitala na nieskomplikowaną operację - nikt nie przewidywałkomplikacji... Mija właśnie 6. rocznica jego śmierci, a jakby jeszcze wczoraj schodził po...