Kirgiska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka

Czytaj Dalej

BIAŁORUŚ, Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka (BSRR), Biełaruskaja Sowieckaja Socyjalistycznaja Respublika

radzieckiej było ok. (13VIII 1926); od wyjazdu 10 VIII 1927 bpa Sloskansa ze ZwiązkuRadzieckiego obie stolice są nie obsadzone. Fedorow, Religia i Kościół w Związku Radzieckim, Mwa 1944; H.

Początki dziejów Rzymu,republika rzemska

Społeczeństwo rzymskie okresu republiki dzielilo się na: Patrycjuszy(elita państwa-arystokracja,skupiali w swoich rękach większość druntow rolnych i całą władzę polityczną).

Początki dziejów Rzymu, republika rzemska

Społeczeństwo rzymskie okresu republiki dzielilo się na: Patrycjuszy(elita państwa-arystokracja,skupiali w swoich rękach większość druntow rolnych i całą władzę polityczną).

ARMIA CZERWONA (RKKA - Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona) - radzieckie siły zbrojne

Roz­wój produkcji zbrojeniowej (w la­tach 1941-45 radzieckie zakładywyprodukowały 76 897 czołgówi 137 271 samolotów), napływ no­woczesnej technologii i najbardziejniezbędnego sprzętu z Zachodu, re­organizacja armii i zastosowanienowych metod walki, mobilizacjamilionowych rezerw ludzkich przy rozproszeniu sił niemieckich i zni­szczeniu niemieckiego przemysłu przez bombowce alianckie - przy­niosły Armii Czerwonej zwycięstwo w wojnie w ...

BAGRAMIAN IWAN (1897-1982) - marszałek Związku Radzieckiego

Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej został mianowany za­stępcą, a potem szefem sztabu Frontu i Kierunku Południowo-Za­chodniego; niesłusznie uznano go za współwinnego klęski pod '"Charko­wem. otrzymał stopień marszałka Związ­ku Radzieckiego.

BUDIONNY SIEMION (1883-1973) - marszałek Związku Radzieckiego

Nie po trafił skoordynować działań dwóc' wielkich Frontów radzieckich, c m. umożliwiło oddziałom Rund-stedta okrążenie głównych sił; wte­dy również nie potrafił przegrupo­wać swoich wojsk i zorganizować przebicia się wojsk radzieckich.

CZUJKOW WASILIJ (1900-1982) - marszałek Związku Radzieckiego

Absolwent Akademii Wojskowej im. Michaiła Frunzego, w latach1926-37 był doradcą wojskowymCzang Kai-szeka. Po powrocie doZSRR dowodził do 1939 r. brygadąi korpusem, a następnie 4 armią,która okupowała wschodnie terenyPolski . W wojnie radziecko-fińskiej(1939-40) dowodził 9 armią, któraponiosła ciężkie...

KONIEW IWAN (1897-1973) - marszałek Związku Radzieckiego

Oficer radziecki, rozpoczął służbę wojskową w 1915 r.

MALINOWSKI RODION (1898-1967) - marszałek Związku Radzieckiego

Uczestnik I wojny światowej, od 1919 r. służył w Armii Czerwonej. W chwili wybuchu wojny radziec-ko-niemieckiej (czerwiec 1941 r.)  dowodził 48 korpusem strzelec­kim, a następnie: w sierpniu 1941 r. objął dowództwo 6 armii, w grudniu - Frontu Południowego, w lipcu i sierpniu 1942 r. był zastęp­cą...

NIEMIECKO - RADZIECKI UKŁAD O GRANICACH I PRZYJAŹNI, 1939

(zna­ny jako układ z 28 września) przez ministra spraw zagranicznych Nie­miec Joachima von *Ribbentropa i ludowego komisarza spraw zagra­nicznych Związku Radzieckiego Wiaczesława *Mołotowa.

ROKOSSOWSKI KONSTANTY (1896-1968) - marszałek Związku Radzieckiego

był dowódcą Północnej Grupy Wojsk Radzieckich w Polsce, a w 1949 r. wrócił do Związku Radzieckiego.

SOKOŁOWSKI WASILIJ (1897-1968) - marszałek Związku Radzieckiego

W latach 1946-1949 dowód­ca radzieckich wojsk okupacyjnych w Niemczech, a od 1952 do 1960 r.

SZAPOSZNIKOW BORIS (1882-1945) - marszałek Związku Radzieckiego

Szef Sztabu Generalnego Armii Czerwonej w latach 1928-31 i 1937-40, wysoko ceniony przez Józefa Stalina, opracowywał plany agresji na Polskę 17 września 1939 r. i wojny z Finlandią w listo­padzie tego roku.

Kompromitujący Armię Czerwoną przebieg wojny *radziecko-fińskiej zadecydował o odwołaniu go w...

TIMOSZENKO SIEMION (1895-1970) - marszałek Związku Radzieckiego

po niemieckiej agresji zo­stał - z racji zajmowania stanowiska komisarza obrony - przewodniczą­cym *Stawki i tytularnym naczel­nym dowódcą wojsk radzieckich (faktyczne dowództwo spoczywało w rękach Stalina).

TOŁBUCHIN FIODOR (1894-1949) - marszałek Związku Radzieckiego

objął dowodzenie radziecki­mi wojskami w Rumunii i Bułgarii, gdzie przebywał do stycznia 1947 r.

WOJENNO-WOZDUSZNYJE SIŁY - siły powietrzne Związku Radzieckiego

oblatano prototyp jedne­go z najlepszych radzieckich samo­lotów myśliwskich *Ła-5, w lipcupo raz pierwszy wykorzystano nowąwersję szturmowca *H-2M, w sierp­niu wszedł do służby *Jak-9. Lotnictwo radzieckie wykonało ok.

ZWIĄZEK RADZIECKI 1941-42

Na mocy umów zawartych przez rząd polski z rządem radzieckim 30 lipca i 14 sierpnia 1941 r.

ZWIĄZEK RADZIECKI 1943-45

Po zerwaniu przez rząd radziecki sto­sunków dyplomatycznych z rządem polskim (nota z 24 kwietnia 1943 r.

ŻUKÓW GIEORGIJ (1896-1974) - marszałek Związku Radzieckiego

Najwybitniejszy radziecki strateg i dowódca, uczestnik I wojny świa­towej i wojny domowej, służbę w Armii Czerwonej rozpoczął w 1918 r. 8 maja w imieniu Związku Radzieckiego przyjął bez­warunkową kapitulację Rzeszy.

POROZUMIENIA AMERYKAŃSKO – RADZIECKIE

W 1968 roku w Helsinkach rozpoczęły się rokowania USA – ZSRR w sprawie ograniczenia zbrojeń strategicznych , przede wszystkim chodziło o niebezpieczeństwo wybuchu bomby jądrowej . Zajęto się problemem udoskonalania zabezpieczeń , organizacji technicznych , oraz system wymiany informacji w celu...