Kirchheim (Francja)

Czytaj Dalej

FRANCJA - działania wojenne 1940 r

Kampania francuska stała się przy­kładem skuteczności niemieckiej koncepcji *Blitzkriegu oraz totalnej klęski francuskiej i brytyjskiej dok­tryny wojennej. Niemcy wystawili 128 dywizji (w tym 104 dywizje piechoty) liczące 2,5 min żołnierzy podzielonych na trzy grupy armii (Heeresgruppen) usytuowane kolej­no...

Romantyzm w Europie (Anglia, Francja, Niemcy, Rosja).

I. Romantyzm w Europie - wstęp.

 

- Ludwig van Beethoven - niemiecki kompozytor, autor koncertów na instrumenty solowe z towarzyszeniem orkiestry, uwertur, poematów symfonicznych, pieśni, a przede wszystkim dziewięciu monumentalnych symfonii

- Karol Maria Weber - twórca romantycznej opery...

Francja - Zgromadzenie Narodowe

izba niższa parlamentu

liczy obecnie 577 deputowanych

5-letnia kadencja.

wybór: złożenie kaucji – jest ona zwracana gdy kandydat przekroczył próg wyborczy

5% głosów oddanych w okręgu; system większościowy w dwóch turach (I tura –

bezwzględna większość głosów, ale nie mniej niż 25%; II tura –...

Francja - Senat

obecnie składa się z 331 senatorów,

senatorów wybierają w departamentach kolegia wyborcze, elektorzy

wybór: wpłacenie kaucji – jest ona zwracana gdy kandydat przekroczy próg wyborczy 10% głosów oddanych w okręgu lub wszyscy kandydaci z listy zgłoszonej w danym okręgu w wyborach proporcjonalnych...

Francja - Rada Konstytucyjna

- 9 osób – 3 powołuje prezydent, 3 przewodniczący Zgromadzenia Narodowego i 3 Senatu 

- kadencja 9 lat

- Rada Konstytucyjna odnawia 1/3 składu co 3 lata

- przewodniczącego spośród jej członków powołuje prezydent

- członkowie mogą pochodzić z nominacji, z urzędu i byli prezydenci Republiki...

Swobodny przepływ usług: ZAKAZ DYSKRYMINACJI - Sprawa K.E vs. Francja, Włochy, Grecja

Chodziło o świadczenie wyspecjalizowanych usług turystycznych w tych krajach. Każde z tych państw, argumentując to troską o wysoki poziom usług świadczonych obywatelom, uzależniły prawo do uzyskania licencji na oprowadzanie wycieczek w tych krajach od zdanai egzaminu językowego. Z powodu ogromnej...

Komisja UE v. Francja., Grecja , Włochy (sprawa związana z przewodnikami turystycznymi oraz językiem, którym powinni się posługiwać przy oprowadzaniu turystów)

Państwa wyżej wymienione w imieniu tego, że dbają o wysoki poziom usług turystycznych, uznały, że przewodnik turystyczny powinien mieć specjalną licencję po zdaniu egzaminu językowego tylko w tym państwie, w którym chce być przewodnikiem.

Komisja Europejska uznała, że jest to dyskryminacja i...

Modele państw unitarnych - Samorząd oparty o zasadę decentralizacji ( Niemcy, Francja)

Występują w nim organy stanowiące, zawsze pochodzące z wyborów bezpośrednich i organ wykonawczy-kolegialny lub monokratyczny (jednoosobowy)w zależności od państwa. Drugą cechą tego modelu jest funkcjonowanie nadzoru przez państwo nad działalnością samorządu. Samorząd ma własne pieniądze...

Francja - dane ogólne

Francja - dane ogólne:

Ludność - 60,1 mln (Francuzi - 93%, Hiszpanie, Włosi, Algierczycy, Marokańczycy);

Powierzchnia - 551,5 tys. km2;

Gęstość zaludnienia - 105 os/km2 (region paryski - 890 os/km2);

Rozmieszczenie ludności - 74% w miastach;

Przyrost naturalny - 3%0;

Produkcja - 5,3% produktu...

Francja - Geografia Francji

KORSYKA - Corse, region adm. Francji, złożony z dep.: Corse-du-Sud i Haute-Corse, pow. 8,7 tys. km 2, 250 tys. mieszk., ośr. adm. Ajaccio, rzeki: Golo, Tavignano. W zachodniej części najwyższy szczyt Korsyki - Monte Cinto (2710 m), zatoki Sagone, Ajaccio. Jeden ze słabiej rozwiniętych gospodarczo regionów...

Francja - Transport i łączność

EUROTUNEL - tunel kolejowy wydrążony 1988-93 pod dnem Cieśniny Kaletańskiej (40 m poniżej dna morskiego), między Frethun koło Calais na wybrzeżu francuskim a Folkestone na wybrzeżu angielskim; składa się z dwóch tuneli o długości 50,5 km i średnicy 7,6 m; skraca czas podróży z Paryża do Londynu z 7...

Francja - Historia Francji

W I tysiącleciu p.n.e. ziemie zamieszkane przez celtyckich Galów, kolonizacja grecka na południowym wybrzeżu. W 121 r. p.n.e. podbój przez Rzym południowej części (Galia Narbońska), 58-52 roku p.n.e. podbój przez Cezara reszty Galii, romanizacja, od II w. n.e. chrystianizacja; od III w. najazdy ludów...

FRANCJA - JAKO MONARCHIA ABSOLUTNA, SYTUACJA PAŃSTWA

W II połowie XIV w. i w I poowie XV w. Francja pogrążona była w tzw. wojnie stuletniej. W II poowie XV w. doszło do pewnej konsolidacji królestwa. Zaś w wieku XVI Francja usiłowała rywalizować o hegemonię w Europie z imperium Habsburgów.

W roku 1598 we Francji zakończyły się wojny religijne, tzn...

Francja w latach 1814 - 1849

Francja po roku 1814 przeżywała niezwykle bujne koleje losu. Dowodem jest to, że ten okres od roku 1814 do 1958 w przypadku Francji można podzielić na 9 podokresów. W żadnym innym państwie nie można w ciągu zaledwie 100 lat wyróżnić aż 9 podokresów.

Pierwszy okres w dziejach Francji przypada na lata...

Francja w okresie konsulatu i cesarstwa

Francja w okresie tzw. rządów dyrektoriatu tzn. Od przewrotu termidoriańskiego i nowej konstytucji 1795 roku znalazła się pod władzą bogatej burżuazji. W systemie władzy ukształtowano tzw. system dyrektoriatu. W tym czasie sytuacja Francji nadal była bardzo trudna:

pogłębiały się problemy...

FRANCJA W PRZEDEDNIU REWOLUCJI 1789 r.

I Monarchia Burbonów na tle Europy:

Kiedy w 1774 r. Ludwik XVI wstąpił na tron francuski, polityczna sytuacja królestwa wydawała się ustabilizowana. Mimo iż jego posiadłości skurczyły się w 1763 r. zostało potęgą w handlu kolonialnym. Sprowadzane tanie surowce jak importowana z Indii bawełna...

Konstytucje XVIII wieku i ich wpływ na systemy ustrojowe państwa - FRANCJA (3.IX. 1791 r. oraz 24.VI.1793 r.)

W nocy z 20/21.VI.1791 roku król próbował uciec do znajdującej się pod panowaniem Habsburgów Belgii, by uzyskać pomoc zagraniczną przeciwko rewolucji. Próba się nie powiodła, ale przyczyniła się do wzrostu nastrojów republikańskich w całym kraju. W sierpniu zgromadzony na polu Marsowym w Paryżu lód...

Wielkie Monarchie Feudalne - Anglia i Francja - skrót

Anglia pod panowaniem Plantagenetów.

- władzę zdobywa Henryk II z dynastii Plantagenetów;

- podstawowym ogniwem administracji lokalnej był urzšd szeryfa;

- konflikt z arcybiskupem;

- narastanie opozycji Kościoła i możnych w Anglii;

- utrata posiadłości we Francji przez Ryszarda Lwie serce i Jana...

Ogólna charakterystyka systemu semi - prezydencjalnego (Francja)

Przyjmuje on pewne elementy systemu parlamentarnego, a także pewne cechy systemu prezydencjalnego.

We Francji wprowadziła go konstytucja z 1958 r.

Prezydent pochodzi z wyborów powszechnych i bezpośrednich, wyposażony został w szereg prerogatyw. Dotyczą one ważnych spraw państwowych, np...

Anglia, Francja, Hiszpania - „nowe monarchie" XVI w.

Wiek XVI uznaje się powszechnie za początek ery nowożytnej. W tym czasie w Europie powstały silne państwa o charakterze narodowym, w których całość władzy skupiona była w rękach jednego monarchy.

Kształtowanie się państw nowożytnych było długim procesem, trwającym, z przerwami, kilka...