Kierujący

Czytaj Dalej

Obszary lewej półkuli kierujące czynnościami mowy

a) ośrodek Broka- ośrodek ruchowy mowy, tylna część zakrętu czołowego środkowego i dolnego, odpowiedzialna za organizację procesów ruchowych tj. dynamiczny aspekt mowy, dokładniej odpowiada za łączenie głosek w wyrazy, wyrazów w zdania oraz formułowania płynnych odpowiedzi

b) obszary kory leżące...

Pozycja i zadania ministra kierującego działem administracji rządowej

Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa RM. Minister jest obowiązany do inicjowania i opracowywania polityki rządu w odniesieniu do działu, którym kieruje, jak również do przedkładania w tym zakresie inicjatyw i odpowiednich...

SEKWENCJE KIERUJĄCE BIAŁKA

Peptydy tranzytowe, sekwencje sygnałowe, krótkie sekwencje aminokwasowe występujące zwykle w końcowej części łańcucha polipeptydowego tworzącego białko (lub jednego z łańcuchów poli-peptydowych). Pełnią one funkcję informatora o docelowej lokalizacji danego białka.

Białka kodowane przez...