Kierowanie

Czytaj Dalej

Style kierowania a sukces

Pozwoliło to na identyfikację podstawowych typów zachowań kierowniczych: · Kierownik autokrata- wyznacza cele i kieruje aktywnością grupy, opierając się głównie na przymusie oraz na bezwzględnym podziale na kierujących i kierowanych.

Analiza pojęć : kierowanie , zarządzanie , kierownik , przywódca.

Zieleniewskiego poprzez kierowanie w szerszym znaczeniu rozumiemy działanie zmierzające do spowodowania funkcjonowania innych rzeczy , zgodnie z celem tego , kto nimi kieruje - kierujący , natomiast przez kierowanie w węższym znaczeniu , ściślej kierowanie ludźmi , rozumiemy działanie zmierzające do spowodowania działania innych ludzi lub zgodnego z celem tego , kto nimi kieruje - kierownik .

Rozpiętość kierowania

Zazwyczaj potencjalna rozpiętość kierowania waha się od kilku do kilkunastu osób (średnio jest to 7 osób); rzeczywista rozpiętość kierowania - określa liczbę podwładnych, których pracą przełożony rzeczywiście kieruje w obrębie organizacji.

Rozpiętość kierowania

W zależności od rozpiętości kierowania decydującej o liczbie szczebli zarządzania wyróżnić można dwa przeciwstawne typy struktury organizacyjnej: smukła charakteryzuje się małą rozpiętością kierowania a przez to wielością szczebli zarządzania; płaska o dużej rozpiętości kierowania charakteryzuje się małą liczbą szczebli zarządzania.

STYLE KIEROWANIA

Zgodnie ze współczesnymi koncepcjami kierowania, czyli przede wszystkim z koncepcją Fiedlera (1967), Vrooma-Yettona (1973), Tannenbauma i Schmidta (1958) i innymi, efektywność kierowania nie stanowi zwykłej wypadkowej przyjętego stylu kierowania, lecz jest wynikiem doboru stylu odpowiednio do sytuacji.

Styl kierowania

Potencjalny styl kierowania jest to indywidualny pogląd kierującego dotyczący tego, jakimi metodami powinien on oddziaływać na podwładnych.

Zdefiniuj pojęcie kierowanie

  Istotą kierowania w szerszym znaczeniu jest powodowanie, aby rzecz kierowana zachowywała się zgodnie z zamiarem kierującego w węższym znaczeniu – powodowanie, aby inni ludzie działali zgodnie z zamiarem kierującego   # Kierowanie to oddziaływanie jednego obiektu (kierującego) na inny obiekt (kierowany) w taki sposób, aby zachowanie się, działanie lub funkcjonowanie obiektu ...

STYLE KIEROWANIA

Siatki stylów kierowania, której koncepcja zakłada, że obok wyżej omawianych klasycznych stylów kierowania można wyróżnić szereg stylów pośrednich.

KIEROWANIE PARTYCYPACYJNE

Dane zebrane w latach 1988-89 i 1993-94 wykazują, że sposoby kierowania polskich menedżerów pozostały względnie autokratyczne. Niemniej jednak Mączyński stwierdza, że w wyniku prywatyzacji znacznie ograniczono stosowanie skrajnie autokratycznego stylu kierowania i że częściej stosuje się styl konsultacyjny.

Style kierowania i umiejętności menedżerskie.

Styl kierowania przejawia się w różnych instrumentach kierowania, do których zalicza się: · środki i metody organizacji formalnej (przepisy, procedury, oceny kadrowe, system wynagrodzeń) · środki i metody psychologiczne (socjogramy, techniki negocjacji, treningi grupowe) W literaturze wyodrębniono trzy podstawowe typy zachowań kierowniczych: - kierownik autokrata - kierownik demokrata - kierownik liberał Kierownik autokrata wyznacza cele i kieruje ...

Różne style kierowania

Szukanie odpowiedzi na pytanie, jaki styl kierowania jest najskuteczniejszy, a jaki przynosi większą efektywność grupy, pozwoliły na wyodrębnienie dwóch stylów kierowania: kierowanie zorientowane na zadania i na pracowników.

Style kierowania wg Lippita i White'a

Styl autokratyczny Autokratyczny styl kierowania (dyrektywny) - to styl kierowania w którym kierownik sam odpowiada za podział prac, oddziałując przez wydawanie polecenia i i nagrody|nakładanie kar.

Jaki jest związek miedzy stylem kierowania, a organizacją pracy menedżera?

Wśród badaczy dominuje podejście sytuacyjne, które zakłada relatywizm oceny stylu kierowania. Uważa się, że kierownik jest tym efektywniejszy im szerszy posiada repertuar stylów kierowania i im lepiej potrafi dobrać najwłaściwszy styl do danej sytuacji w zakładzie pracy.

Zasięg i rozpiętość kierowania

Rozróżnia się trzy rodzaje rozpiętości kierowania: rzeczywista (faktyczną - określa ilość podwładnych podległych danemu kierownikowi, którymi faktycznie kieruje.

Efektywność partycypacyjnego stylu kierowania - wnioski wynikające z eksperymentu Lippita i White'a oraz Cocha i Frencha

Skutki kierowania demokratycznego. W grupach kierowanych w ten sposób zainteresowanie pracą było największe i panowała najlepsza atmosfera współdziałania.

Style kierowania a kultura organizacyjna

Jedne z pierwszych stylów kierowania wiążą się z badaniami Kurta Lewina. White'm przeprowadzał on różne eksperymenty analizując wpływ trzech stylów kierowania, stylu autokratycznego, demokratycznego oraz nieingerującego (zasada laissez-faire).

Rola zarządzania zasobami ludzkimi w procesie kierowania firmą X

Zarządzanie zasobami ludzkimi zmierza tu zatem do tego, aby cały proces był przydatnym instrumentem kierowania firmą. Poprzez kierowanie personelem pracodawcy stymulują działania, których oczekują, a poprzez to z kolei kierują rozwojem swojego przedsiębiorstwa ?

Pojęcie władzy, kierowania i zarządzania w organizacji

Od przywództwa kierowanie różni się stopniem sformalizowania. W przewodzeniu przeważają oddziaływania nieformalne i cechy osobiste przywódcy, w kierowaniu zaś – środki formalne.

Typy kierowania ludźmi

Ze względu na dominujące techniki kierowania stosowane przez przełożonego można wyróżnić 4 typy kierowania: a.

Kierowanie procesami pracy

Kierowanie procesami pracy to kierowanie ludźmi. Kierowanie przez cele i wyniki: - korelacja celów firmy z funkcjonowaniem komórek org, - stworzenie systemu odpowiedzialności za wspólne cele, - wdrożenie systemu samokontroli, - opracowanie i właściwe stosowanie mechanizmów oceny pracowników i ich pracy.