Piotr Skarga - Kazania sejmowe

Na czoło kazań i w ogóle wszystkich pism Skargi wysuwają się Kazania sejmowe (1597).

Sejmy w dawnej Polsce rozpoczynały się od uroczystego nabożeństwa w ko­ściele, mianowicie od tak zwanej «mszy o Duchu Swiętym», podczas której kazno­dzieja królewski wygłaszał stosowne kazanie; na nabożeństwie...

KAZANIE

Przemowa duchownego na wybrany temat, wygłoszona do zgromadzonych w kościele, zazw. podczas nabożeństwa; przen. długa i nużąca oracja, tyrada, perora mentorska, moralizatorska; strofowanie, reprymenda.

Kazanie o księdzu plebanie przysł.; przemówienie samochwalcze, chełpliwe. Siedzi jak na niemieckim...

Głoszenie kazań

Słowo, o którym mówił teolog niemiecki Franz X. Arnold, że należy do istotnych form duszpasterskiejdziałalności Kościoła, działało jako nauczanie duszpasterskie bądź w liturgii eucharystycznej (homiletyka),bądź w szkolnym wykładzie prawd wiary i zasad chrześcijańskich (katechetyka). O drugim...

"Kazania sejmowe" - streszczenie

Piotr Skarga dzięki działalności filantropijnej został nadwornym kaznodzieją króla Zygmunta III Wazy. Najważniejszym dziełem nadwornego kaznodziei są wydane w 1597 r.

"Kazania sejmowe". Nie należą one do literatury religijnej, lecz są doskonale ułożonym traktatem politycznym o przebudowie państwa...

Kazania Piotra Skargi

 

Piotr Skarga, dzięki działalności filantropijnej, został nadwornym kaznodzieją króla Zygmunta III Wazy. Najważniejszym dziełem nadwornego kaznodziei są wydane w 1597 r. "Kazania sejmowe". Nie należą one do literatury religijnej, lecz są doskonale ułożonym traktatem politycznym o przebudowie państwa...

Treści patriotyczne w utworach Jana Kochanowskiego i kazaniach Piotra Skargi

Poglądy polityczne Jana Kochanowskiego mają gruntowną podbudowę filozoficzną, opierają się na znajomości dzieł starożytnych filozofów: Sokratesa, Platona, Cycerona, Horacego. Poeta wypowiada w utworach troskę o losy Rzeczypospolitej, wzywa do działań gwarantujących istnienie i pomyślność państwa...

KAZANIA GNIEŹNIEŃSKIE

KAZANIA GNIEŹNIEŃSKIE, rękopiśmienny zabytek prozy z pocz. XV w., zawierający 103 kazania łac. (z glosami pol.) i 10 pol., przechowywany w Bibl. Kapitulnej w Gnieźnie. Zbiór spisany prawdop. w diecezji krak., przez Wielkopolanina (wg J. Wolnego był nim Łukasz z Wielkiego Koźmina), stanowi cenny...

POSTYLLE, zbiory kazań

POSTYLLE, zbiory kazań; nazwa przyjęta w Polsce dla zbiorów drukowanych (od XVI w.), wcześniej używana była jako odpowiednik homilii, tj. typu —> kazania, będącego wykładem tekstu Biblii (najczęściej perykopy ewangelicznej, przeznaczonej na określony dzień roku liturgicznego). Nazwa p. wywodzi się...

Patriotyczne i chrześcijańskie walory „Kazań Sejmowych” Piotra Skargi

„Kazania. ..” powstały w okresie silnego napięcia politycznego: Zygmunt III Waza z którym Skarga był związany pragnął ukrócić samowolę szlachecką, zapobiec ciągłemu zrywaniu sejmów, wzmocnić władzę monarszą.

Kazanie wtóre o miłości ku ojczyźnie:

a)wykorzystanie znanego z literatury...

KAZANIA SEJMOWE

KAZANIA SEJMOWE, traktat polityczny P. Skargi w formie ośmiu kazań powst. po sejmie 1597, wyd. jako dodatek do Kazań na niedziele i święta w Krakowie 1597 i dwukrotnie jeszcze za życia autora, 1600 i 1610. Dzieło zawierało ostrą krytykę postępującej anarchizacji życia publ. oraz wad szlacheckich. Do...

KAZANIA ŚWIĘTOKRZYSKIE

KAZANIA ŚWIĘTOKRZYSKIE, najdawniejszy rękopiśmienny zabytek artystyczny prozy pol., pochodzący z w. XIV. Zawiera urywki pięciu kazań i szóste w całości. Jest odpisem starszego tekstu, o czym świadczy archaiczność języka. Powstał zapewne w Leżajsku lub Miechowie, a przechowywany był w bibliotece...

KAZANIE

KAZANIE, utwór prozaiczny, służący celom kośc.-dydakt., podlegający w swym rozwoju zasadom —» retoryki oratorskiej (—» oratorstwo), wprowadzający niekiedy elementy narracji epicko-fabularnej, zwane od czasów średniowiecza —» przykładami (egzemplami). W środowiskach akad. przygotowywano i wygłaszano...

Kazania i misje ludów

Pismo Święte, dzieła Ojców Kościoła i Katechizm Rzymski uchodził stale za oficjalną podstawę nauczaniaw kościołach. W kazaniach jednak ograniczano się do podania krótkiego zdania z Pisma Świętego, costanowiło motto, a nie przedmiot homilii.

O obowiązku głoszenia kazań przez plebanów, a tylko...

OBRAZ ZANIEDBAŃ SPRAW PUBLICZNYCH I WIZJA NAPRAWY - „KAZANIA SEJMOWE” PIOTR SKARGA

Polska w XVI wieku nie miała potężnej armii i systemu prawnego ani mocnego skarbu. Wśród szlachty szerzyła się anarchia. Nie którzy chcieli uzdrowić tę sytuację po przez odwołanie się do sumienia i przekonań szlachty. Piotr Skarga był doradcą króla i kaznodzieją królewskim. Chciał on poprawić...

Zabytki języka ; Bogurodzica, Kazania......

Bogurodzica Najstarszym drukowanym polskim tekstem poetyckim jest  „Bogurodzica” (otwiera „Statut polski” z 1506 roku Jana Łaskiego). Czas jej powstania do dziś budzi żywe dyskusje badaczy; jak pozwalają  sądzić  najnowsze ustalenia językoznawcze, narodziny tekstu związane są z początkami  panowania...

Średniowieczne zabytki języka polskiego (Kazania Świętokrzyskie, przekłady Pisma św., utwory poetyckie, modlitwy)

Najwczesniejszymi zabytkami pismiennictwa w jezyku lacinskim w Polsce byly tzw. roczniki. Sa to krotkie zapiski dotyczace roznorodnych wydarzen. Rozwinieciem ich staly sie kroniki ( Galla Anonima doprowadzona do 1113 r., Wincentego Kadlubka, Jana Dlugosza ). Najstarszymi polskimi slowami zapisanymi sa imiona...

Kazanie

(ze staropolskiego: “kazać = mówić, nauczać”). Głoszenie Słowa Bożego podczas sprawowania kultu chrześcijańskiego albo w postaci zachęty do nawrócenia i oddawania czci Bogu. Jezus, poprzedzony przez Jana Chrzciciela (Mk 1, 1-8), głosił dobrą nowinę o Bogu (Mk 1, 14-15) i wysłał Dwunastu na...

WATANABE Kazań (1793 - 1841)

Niedźwiedzia przysługa

Japoński malarz, znany ze swoich próbujących uchwycić charakter modelaportretów oraz z pionierskiego przystosowywania zachodnich doświadczeńmalarstwa do sztuki japońskiej. Był synem biednego samuraja ze świty pomniejszegolorda. Watanabe studiował malowanie, by zarobić na życie...

Moje pierwsze kazanie (chrzcielne)

Święty Paweł w usłyszanym fragmencie Listu do Koryntian ( Kor. 12, 13) naucza nas o Duchu, który został nam dany. Jest to właśnie ten Duch Święty, który pochodzi od Boga Ojca i Syna Jezusa Chrystusa i jest udzielony w sakramencie chrzty świętego. Jest on pieczęcią, którą Pan Bóg pieczętuję nas jako swoją własność, po to abyśmy należeli do Niego już na wieki i razem z Nim i przy Nim królowali i żyli w Jego królestwie, które to Królestwo ten Duch Święty ...