Katolik

Czytaj Dalej

Liberalni katolicy

Przeciw tym najbardziej liberalnym katolikom występowali ci, którzy siebie określali po prostu katolicy(catholiques tout court). Dla kleru na prowincji stał sięwyrocznią, a przez niego miał wpływ na kształtowanie mentalności znacznej liczby katolików.

Katolicy w Anglii i Szkocji

Katolicy otrzymali wówczas pierwsze ustawowe uznanieswego wyznania (Catholic Relief Act), co było aktem rehabilitującym katolicyzm.

Katolicy w Holandii

O ilepod panowaniem francuskim katolicy w Niderlandach Północnych zyskali wolność i równość kultu, tobelgijscy katolicy doznawali najpierw prześladowań, a za Napoleona zostali objęci konkordatem z 1801roku i Artykułami organicznymi.

REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE - Katolicy i apostolat

Ludziombiednym katolicy udzielali pomocy dla złagodzenia nędzy, czego nie uznali za wystarczające flamandzcyzwolennicy Lamennais’go, domagając się reform socjalnych, ale odrzucił je rząd królewski.

Kres politycznej jedności katolików

Wraz ze zniknięciem chadecji ijednolitego punktu odniesienia dla katolików włoskich, publiczna obecność katolików nabrała kształtu odmiennego niż w przeszłości w odniesieniu do kwestii politycznych,społecznych i antropologicznych, jak to miało miejsce w czerwcu 2005 r.

Anglikanie, purytanie i katolicy

Następny władca angielski, Karol I (1625-1649), rokował nadzieję na poprawę sytuacji katolików,zwłaszcza że zawarł małżeństwo z katoliczką, księżniczką francuską, Henriettą-Marią, czyniąc obietnicena korzyść katolicyzmu w czasie starań w Rzymie o dyspensę.

Kalwini i katolicy w Niderlandach

Katolików w Niderlandach było o wiele więcej niż w Anglii. W Niderlandach południowych zrodził się jansenizm, mając ujemny wpływ na katolików także w ichpółnocnej części.

Liberalni katolicy Belgii i Holandii

Wżądaniu wolnych szkół wyznaniowych zbliżyli się katolicy do umiarkowanych protestantów, wspólnie teżzwalczając u liberałów racjonalistyczne i pozytywistyczne ujmowanie życia.

Katolicy w Irlandii

Katolicy irlandzcy odrzucili, razem z anglikanami, projekt rządu Roberta Peelautworzenia trzech kolegiów uniwersyteckich (Belfast, Cork, Galway), w których wykształcenie byłobydostępne bez różnicy na wyznanie.

Ekumenizm i katolicy

W okresie blisko dwudziestoletniej rezerwy katolików wobec ewangelickiego ruchu ekumenicznego nastąpiłapewna ewolucja poglądów, ale wśród katolików teologów i katolickiej elity świeckich nie ustało,owszem wzrosło zainteresowanie sprawą jedności chrześcijan, zwłaszcza że nie przestał się nią zajmowaćDom Lambert Beauduin.

Anglikanie i katolicy

Wbrewoskarżeniom urzędników, ogół katolików był lojalny wobec królowej, nawet w tym okresie, w którymkatolicka Hiszpania ruszyła z wielką armadą, by heretyczkę ukarać, zwłaszcza za stracenie królowejszkockiej, Marii Stuart.

Katolicy w Wielkiej Brytanii

Za rządów lorda protektora Cromwella, oficjalne czynniki uznawały katolikówirlandzkich za ludzi politycznie niebezpiecznych, wprost zbrodniczych, a także za nieuków i mało wartościowychdla państwa.

KATOLICY I INNOWIERCY

W krajach skandynawskich katolikami byli przeważnie cudzoziemcy, gdyż Duńczykom, Norwegom iSzwedom prawo zakazywało przechodzenia na katolicyzm. Ewangelicy w Europie doznali takich samych ujemnych skutków niektórych idei Oświecenia, jak katolicy,ale po 1815 roku zostali objęci ruchem przebudzenia.

Katolicy w krajach skandynawskich

W Królestwie Danii katolicy cudzoziemcy mieli prawo osiedlania się i sprawowania kultu, natomiastDuńczyków i Norwegów obowiązywał pod karą banicji zakaz przechodzenia na katolicyzm.

Katolicy w Irlandii

W Irlandii, podobnie jak w Anglii, nie zdołano w tym czasie wytworzyć własnego modelu społecznegodziałania katolików, niewątpliwie z racji całkowitego zaangażowania się w sprawy narodowe i polityczne.

Społeczne poglądy katolików

W Niemczech, choć rozwój przemysłowy zaczął się tam nieco później niż w innych krajach, powstałobardzo realne działanie społeczne katolików. Nie był on rzecznikiemchrześcijańskiej demokracji, ale inspirował katolików do społecznego działania i kształtowania naukispołecznej.

Dążenie chińskich katolików do jedności z Rzymem

Przy tej okazji papież skierowałdo chińskich katolików żarliwy apel o jedność, dziękując im za tak liczne wyrazy uczucia iwierności, które dotarły doń od nich.

Ortodoksi i katolicy w Rosji

Za Mikołaja I wymuszone potępienie przez Grzegorza XVI powstania listopadowego nie zmieniło religijnejpolityki cara co do katolików. Nie tylko zniesiono trzy unickie biskupstwa (1839), ale ograniczonowolności katolików w Rosji, zwłaszcza co do kontaktów z Rzymem.

Dobrzy katolicy i apostolat

Z tym łączyło siępodejmowanie inicjatyw duszpasterskich, nastawionych na obronę dobrych katolików, a nie na pozyskiwanieutraconych dusz czy nawet obojętnych wobec religii. Wzywałaona katolików, by wspólnie dołożyli wszystkich swoich sił do wprowadzenia ponownie Chrystusa w rodziny,szkoły i społeczeństwo.

EWANGELICY I KATOLICY

Wypędzenie bracipolskich i sprawa toruńska były wyjątkowym zjawiskiem nietolerancji ze strony trzech głównych wyznańchrześcijańskich w Polsce, katolicyzmu, luteranizmu i kalwinizmu.