Katolicyzm

Katolicyzm

Czytaj Dalej

Katolicyzm społeczeństwa

Uznano, że katolicyzm, wyczerpany wewnętrznymi trudnościami, atakowany przez sekularyzację, podkopywany przez materializmkonsumpcyjny, w sposób nieunikniony stanie się religią mniejszości, że zyska najakości to, co stracił pod względem ilości: krótko mówiąc, będzie to katolicyzm elitę.

INTELEKTUALNY I INTEGRYSTYCZNY KATOLICYZM - Kultura i nauka

W Niemczech jednak długo istniało w tych dziedzinachkatolickie getto, gdyż katolicyzm stale zajmował tylko obronne pozycje. W Stanach Zjednoczonych katolicyzm był zbyt praktyczny, dlatego nie zaznaczył się jakąś własnątwórczością, odrębną od ogólnej.

Włoski ruch reformy katolicyzmu

W jego powieści Święty (1905) nie do przyjęcia była wizja aktualnego katolicyzmu, wedługniego przenikniętego duchem kłamstwa, nieograniczonej władzy, pożądliwości i lęku przed postępem.

Niemiecki katolicyzm reformistyczny

Katolicyzm reformistyczny propagowało kilka znich, najbardziej wytrwale Hochland (1903-1971, z przerwą 1941-1946), założone przez C.

Angielski katolicyzm postępowy

Za swe poglądy nazwany świeckim biskupem modernizmu, pragnąłukształtować szlachetną naukę, która byłaby nie tylko w zgodzie z religią i katolicyzmem, ale tkwiłabyw samej religii i katolicyzmie.

Dekolonizacja i katolicyzm azjatycki

Afirmacja azjatyckiego oblicza Kościoła katolickiegoniewątpliwie wpłynęła na obraz „religii obcej", za jaką tradycyjnie uważano chrześcijaństwo,a zwłaszcza katolicyzm, chociaż nie mogła całkowicie go zmienić, ponieważ taka kwestia niezależy od narodowości wierzących, ale ma charakter przede wszystkim kulturowy.

INTELEKTUALNY I INTEGRYSTYCZNY KATOLICYZM

Włoscy katolicy starali się o intelektualne pogłębienie swej wiedzy religijnej, widząc w tym istotny czynnikreformy katolicyzmu. W Niemczech powstał szeroki nurt katolicyzmu reformistycznego, który starał się pozostać prawowiernym.

Przyszłość chrześcijaństwa: mniej Europy czy mniej katolicyzmu?

Pomimo znaczącej obecnościniekatolików w Ameryce Północnej, to łączna liczba katolików na obu kontynentach zbliżasię do 62% całej ich populacji; w Europie katolicyzm dochodzi do 40% mieszkańcówkontynentu, podczas gdy w Afryce nie przekracza 17%.

Katolicyzm książąt bawarskich

W Bawarii jego poprzednicyumocnili katolicyzm, kierowani racjami politycznymi i religijnymi.

INTELEKTUALNY I INTEGRYSTYCZNY KATOLICYZM - Szkoły i nauczanie religii

Po Syllabusie szkoła, zwłaszcza elementarna, nie przestała być terenem silnej walki katolicyzmu z liberalizmem. Walka tajeszcze bardziej związała sprawy narodowe z katolicyzmem.

Francuski katolicyzm modernizujący

Nowe poglądy dotykały fundamentalnych spraw katolicyzmu: natury Objawienia, natchnienia PismaŚwiętego, religijnego poznania, osoby Chrystusa i Jego faktycznej roli w założeniu Kościoła, sakramentów,granic dogmatycznego rozwoju nauki kościelnej i autorytetu Nauczycielskiego Urzędu Kościoła.

KATOLICYZM SPOŁECZNY

Rozwijał się też katolicyzm,ożywiony jak nigdy dotąd działalnością społeczną. W jej rozwiązaniu katolicyzm społeczny nie miał wspólnej platformy z socjalizmem, szczególniew ujęciu Marksa i Engelsa.

Katolicyzm umęczony

Kościół katolicki został przez bolszewików uznany za większego wroga niż Cerkiew prawosławna, gdyżpodzielali przekonanie carskich urzędników, że katolicyzm jest polską religią.

Katolicyzm Zygmunta III

Odrodzenie i umocnienie katolicyzmu w Polsce nie majednak znamion kontrreformacji Ferdynanda II.

INTELEKTUALNY I INTEGRYSTYCZNY KATOLICYZM - Uniwersytety katolickie

Mimo sporów o katolicyzm zreformowany i modernizm, wśród teologów nie byłogwałtownych konfliktów i zrywania z Kościołem, jak za czasów Döllingera.

KATOLICYZM SPOŁECZNY - Katolickie działanie i partie

We wszystkich krajach rozwijająca się prasa katolicka nie była wolna od ścierania się różnic i przeciwieństww samym katolicyzmie.

Uniwersalne powołanie katolicyzmu południowoamerykańskiego

Papież Jan Paweł II odegrałdecydującą rolę w tym, by zmienić katolicyzm południowoamerykański z biorcy w dawcę, z„Kościołów tylko nawiedzanych przez misje - jak zostało to stwierdzone - w Kościołymisyjne wewnątrz i na zewnątrz swego kraju i kontynentu".

Katolicyzm

Ogólnoświatowa jedność w wierze i sposobie życia, utożsamiana często z rzymskim Kościołem katolickim; do katolickości odwołuje się także Kościół anglikański i prawosławny.

Zob. ekumenizm, kościoły.

Katolicyzm Teodozjusza Wielkiego

Po Walentynianie augustem Zachodu został jego syn Gracjan (375-383), który po śmierci Walensaprzyjął na współaugusta Wschodu doskonałego wodza Teodozjusza I (379-395). Obaj władcy zgodniepocierali chrześcijaństwo przeciw pogaństwu i zajęli wrogie stanowisko wobec arianizmu. Gracjan przestałużywać...

Katolicyzm Longobardów

Walki Bizancjum z Ostrogotami ułatwiły ariańskim Longobardom opanowanie północnej Italii, poopuszczeniu (568) ich siedzib w Panonii. Jeżeli nie zajęli wówczas całej Italii, to dlatego że ich państwo zstolica w Pawii rozpadło się już w 574 roku na trzydzieści grup plemiennych.

Na zdobytych terytoriach...