KATALOG ŹRÓDEŁ PRAWA W/G KONSTYTUCJI

Źródła prawa są to akty normatywne (o różnej randze normatywnej). Art. 87

• konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, akty normatywne prawa miejscowego

KATALOG

Uporządkowany spis produktów oferowanych do sprzedaży, towarów prezen-towanych na giełdach, targach lub wystawach, przedsiębiorstw działających nadanym rynku lokalnym, w danej branży czy sektorze gospodarki, ujęty w formieksiążki lub broszury (k. domu sprzedaży wysyłkowej, k. wystawienniczy, k. firm—...