Katalog

Czytaj Dalej

CNÓT KATALOGI

W PARENEZIE — Katalogi te powstały na gruncie rozpowszechnionego dualistycznego ujmowania świata i życia.

Analiza porównawcza trzech katalogów funkcji rodziny

Ziemska prezentuje kolejny katalog funkcji rodziny. W mym mniemaniu najlepszy i najdokładniejszy katalog stworzył Z.

BISKUPÓW KATALOGI, cathalogi, series, nomina episcoporum

, któryw oparciu o katalog Ireneusza sporządzano nadal w 2 typachredakcyjnych: do I grupy należą k. 370 katalogów średniow. Birkenmajer, Nowy katalog biskupów wrocławskich, w: Studia historyczne ku czci S.

KATALOG KRÓLÓW, cykl wierszy

: Katalog, Żywoty, Icones, Kroniki, Historie, Tron ojczysty. Katalog królów i książąt, nast.

KATALOG

Katalog kobiet, gr. Katalog okrętów gr. Katalog sił trojańskich zob.

Katalog ograniczonych praw rzeczowych

Katalog zamknięty,. Strony mogą tylko ukształtować treść tych praw w granicach określonych tylko przez ustawę, w sposób wyczerpujący katalog ograniczonych praw rzeczowych, reprezentuje kodeks cywilny.

Katalog gier dydaktycznych

KATALOG PRZYKŁADOWYCH GIER DYDAKTYCZNYCH W KALSACH I- III. Rytter Przykłady zabaw i gier dydaktycznych dla dzieci z trudnościami w czyatniu i pisaniu Materiał dołączam do katalogu M.

Katalog praw wszystkich wiernych w kodeksie prawa kanonicznego z 1983r

Ustawodawca kościelny, zamykając katalog praw i obowiązków wszystkich wiernych sformułował dwie zasady, które w pewnym stopniu ograniczają korzystanie z przysługujących praw.

Katalog zasad ustroju w Konstytucji RP

W ustaleniu katalogu tych zasad , który wciąż ma charakter otwarty, bardzo istotną rolę odgrywa Trybunał konstytucyjny.

Katalog zbiorów muzealnych

Inaczej niż we wcześniejszych publikacjachzbiorów katalog rozumowany obejmuje wszystkie posiadanemuzealia z prezentowanego zakresu dziedzinykultury - wyznaczonego przynależnością do gatunku,terytorium, epoki, techniki lub innych kategorii.

Swoboda przepływu towarów: katalog zakazów traktatowych - Zakaz nakładania nowych ceł oraz opłat o skutku równoważnym do ceł

Ustanowienie unii celnej oznacza zniesienie pomiędzy panstwami członkowskimi wszelkiego rodzaju przeszkód w obrocie gospodarczym. Tradycyjnie jedną z najistotniejszych tego rodzaju przeszkód są cła, czyli opłaty nakładane przez poszczególne państwa na postawie taryfy celnej. TWE nie zlikwidował ceł wraz...

Swoboda przepływu towarów: katalog zakazów traktatowych - Zakaz opodatkowania dyskryminacyjnego

Art. 90 TWE zakazuje opodatkowania dyskryminacyjnego, rozumiejąc pod tym pojęciem opłaty, które w zróżnicowany sposób traktują podobne towary zagraniczne i krajowe,chroniąc te ostatnie; albo też chronią towary krajowe , które wprawdzie nie są w ścisłym tego słowa znaczeniu podobne, ale mogą być...

Swoboda przepływu towarów: katalog zakazów traktatowych - Zakaz wprowadzania ograniczeń ilościowych i środków o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych

Zakazane ograniczenia ilościowe obejmują wszelkie środki podejmowane przez państwa członkowskie UE , które zakazywałyby całkowicie lub częściowo przywozu, przewozu lub wywozu towaru co do ilości, wartości lub czasu (tzw. kontyngenty). Natomiast pojęcie środków o skutku równoważnym stanowiło znowu...

Katalog problemów globalnych

1.groźba zniszczenia ludzkości w wypadku wojny jądrowej – problem wojny i pokoju,

2 ochrona środowiska naturalnego człowieka – problem ekologiczny,

3 szybki przyrost ludności w skali globu ziemskiego – problem demograficzny,

4 problem wyżywienia – zwalczania głodu,

5 zagrożenia narkomanią, AIDS i...

Konstytucyjne zasady wymiaru sprawiedliwości – (pojęcie wymiaru sprawiedliwości, katalog zasad w świetle Konstytucji RP)

Wymiar sprawiedliwości jest funkcją działalności państwa polegającą na rozstrzyganiu sporów o prawo, w których przynajmniej jedną ze stron jest osoba fizyczna lub podmiot podobny (np. osoba prawna). Spory te rozstrzygane w trybie przepisanym przez prawo.

W Polsce, jak określa Konstytucja, wymiar...

Katalog zezwoleń

1) wyrób i rozlew wódek;

2) wytwarzanie wyrobów tytoniowych;

3) usługi detektywistyczne;

4) produkcja i dystrybucja tablic rejestracyjnych pojazdów;

5) zarządzanie lotniskami;

6) usługi kurierskie;

7) usługi pocztowe o charakterze powszechnym, polegające na przewozie i doręczaniu w obrocie krajowym i...

Pojęcie i katalog obowiązków pracownika

Nawiązując prawny stosunek pracy, pracownik zobowiązuje się do wykonania pracy określonego rodzaju. Aby pracownik mógł w ogóle świadczyć pracę, musi stawić się do jej wykonania i zostawać w miejscu pracy przez określony czas. Pierwszym obowiązkiem pracownika, zapoczątkowującym świadczenie pracy...

Podaj katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika

Na treść stosunku pracy składają się wzajemne prawa i obowiązki stron tego stosunku. Obowiązki pracodawcy uregulowane zostały w kodeksie pracy zarówno w przepisach ogólnych jak i w przepisach poszczególnych działów kodeksu. Ustalają one, m.in. że pracodawca zobowiązany jest do:

1. zatrudnienia...

Pojęcie konstytucyjnych zasad naczelnych i ich katalog

W doktrynie prawa konstytucyjnego nie występuje jednolita definicja zasad naczelnych konstytucji. ustalenie takiej definicji nie jest możliwe bo zasady można określić jako normy prawne inne jako dyrektywy a inne jako klauzule generalne. Niektórzy pod tym pojęciem rozumieją główne rozstrzygnięcia zawarte w...