Kąt podniesienia lufy

Czytaj Dalej

Horacjańskie rozumienie "Carpe Diem" w odniesieniu do "Rozmów z katem" Kazimierza Moczarskiego.

 

Horacjańskie rozumienie "Carpe Diem" w odniesieniu do "Rozmów z katem" Kazimierza Moczarskiego.

Lektura "Rozmów z katem" Kazimierza Moczarskiego jest ciekawym doświadczeniem. Rzadko bowiem ma się do czynienia z dokumentem powstałym w tak specyficznych okolicznościach i z bohaterem o takiej historii...

KRUMMLAUF - nakładka na lufę karabinu

Począt­kowo planowano instalowanie „za­krzywionych luf w karabinach Gewehr 98 i karabinach maszyno­wych MG 34, jednakże zarzuco­no ten pomysł, gdyż Krummlauf uniemożliwiał prowadzenie ognia ciągłego.

Zasady, których przestrzeganie powinno podnieść efektywność

Należy dążyć do tego, by samemu być rozumianym przez innych, ale również umieć rozumieć innych,

Uzmysłowienie sobie, jaki jest styl, którym porozumiewamy się na co dzień, poznanie stylu osób, z którymi najczęściej się komunikujemy.

W usprawnieniu procesu komunikowania się pomaga także znajomość:...

Filozofia i moralność kata, czyli jak się dorasta do zbrodni. Rozważania na podstawie „Rozmów z katem” K. Moczarskiego.

 

W czasie nieomal dziewięciomiesięcznego pobytu w jednej celi z Jürgenem Stroopem Moczarski wykorzystał sytuację, aby zbadać motywy postępowania funkcjonariusza machiny hitlerowskiej. Utwór jest relacją jego rozmów ze Stroopem, który złożył obszerne sprawozdanie ze swojego życia. Wszystkie zdobyte...

Poezja wobec rewolucji - „Krew naszą długo leją katy”

Męczeństwo ludu i sąd nad oprawcą. W tym kręgu konstytuuje się świat wyobraźni rewolucjonisty. Prosty, klarowny model retoryki rewolucyjnej znajdujemy w starej pieśni roboczejCzerwony sztandar:

Krew nasza długo leją katy,

wciąż płyną ludu gorzkie łzy.

Nadejdzie jednak dzień zapłaty,

sędziami...

Portret niemieckiego przestepcy na przykladzie "Rozmow z katem" Kazimierza Moczarskiego

Moczarski - prawnik, dziennikarz, zolnierz AK. W wiezieniu mokotowskim przebywal w celi przez 255 dni z generalem SS Jurgenem Stroopem. Przebywajac w jednej celi ze zbrodniarzami wojennymi postanowil ze : "skoro juz z nimi jestem i skoro mam z nimi pozostac to niechze przynajmniej ich poznam, rozgryze, rozloze ich...

Depresja widziana pod różnym kątem

Istnieje dziesięć głównych grup depresji przedstawianych w literaturze psychiatrycznej. Przyjrzyjmy się jednak krótko innym sposobom klasyfikowania depresji — podziałowi na depresję duchową i psychiczną oraz depresję endogenną i egzogenną.

Depresja jednobiegunowa i dwubiegunowa. Jednym ze sposobów...

Mięsień obniżacz kąta ust

M. obniżacz kąta ust (ra. depressor anguli oris) jest mięśniem płaskim, trójkątnym, położonym między żuchwą a kątem ust, najbardziej powierzchownym ze wszystkich dotychczas opisanych.

Mięsień ten rozpoczyna się na brzegu żuchwy od guzka bródkowego do poziomu pierwszego zęba trzonowego, między...

Mięsień dźwigacz kąta ust

M. dźwigacz kąta ust (ra. lerator anguli oris) jest mięśniem płaskim, trójkątnym, położonym w dole nadkłowym.

Mięsień ten rozpoczyna sięw dole nadkłowym poniżej otworu podoczodołowego; włókna biegną ku dołowi nad kłem, wchodzą do węzła mięśniowego i kończą sięw skórze oraz błonie...

Malowanie ciał w celu podniesienia atrakcyjności seksualnej

Przedstawiciele plemienia Fulani z Afryki malują ciała, aby zwiększyć swą atrakcyjność seksualną. Młodzi mężczyźni biorą udział w swego rodzaju lokalnym konkursie piękności. To trwające siedem dni święto nazywa się gerewol. Zabiegom upięk­szającym poddaje się również włosy. Spośród tak...

Kąt żylny

Kąt żylny utworzony z połączenia ż. szyjnej wewnętrznej i ż. podobojczykowej jest najważniejszym miejscem układu limfatycznego. W kącie tym lub w najbliższym jego sąsiedztwie limfa z całego ustroju dopływa do krwiobiegu. Jeżeli substancje szkodliwe zawarte w limfie zawędrują aż do kąta...

BAKOWIECKI MOKOSIEJ JÓZEF bp. obrządku gr. kat.

zm. przed 22 VIII 1654 w Lublinie. Przez 16 lat był sekretarzem król.; wstąpił do bazylianów w Byteniu (pow. Słonimski); 1619 został archimandrytą żydaczyńskim, ale stanowisko objął dopiero 1626;

jako bp włodzimiersko-brzeski obrządku unickiego od 26 I 1632, gorliwy w pracy dla unii, był zwolennikiem...

Ark, kuhendiz, kata

Obwarowane centrum feudalnegomiasta muzułm., gł. w środk. Azji, mieszczącezabudowania feudała; wykształcone w kon. XIII w.

Podniesienie

W obrządku ambrozjańskim, łacińskim i w obrządku mozarabskim kanon mszalny, zwany także Modlitwą Eucharystyczną, kończy się drugim albo mniejszym podniesieniem, kiedy to kapłan unosi do góry równocześnie Hostię i Kielich.

Analiza wartości produktu pod kątem trzech metod ustalania ceny. Strategia produkcji, strategia sprzedaży.

Firma: Agencja Reklamowa w Bydgoszczy Produkt: CMS (Systemy Zarządzania Treścią) Rynek: kujawsko-pomorskie Odbiorcy: małe i duże przedsiębiorstwa Wyjaśnienie: CMS pozwala na samodzielną aktualizację treści witryny internetowej przez osoby nieposiadające wiedzy informatycznej. Umożliwia to bezpośrednie tworzenie witryny przez redaktorów posiadających odpowiednią wiedzę merytoryczną, jednak nieposiadających odpowiedniej wiedzy informatycznej umożliwiającej wprowadzania ...

Penetracja całej literatury zawartej w programie pod kątem usytuowania współczesnych twórczo-działających teoretyków pedagogiki z uwzględnieniem ośrodków, w których pracują, problematyki badawczej, którą realizują, dzieł publikowanych

Pedagogika jest nauką zajmującą się wychowaniem człowieka. Pedagogika jako nauka teoretyczna i praktyczna może mieć szczególne znaczenie w integrowaniu poszukiwań badawczych różnych nauk o człowieku, jej rola bowiem nie ogranicza się tylko do budowania teoretycznej wiedzy, lecz rozszerzona jest na ważną społecznie sferę oddziaływania na rozwój człowieka i wspomagania tego rozwoju. Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych przyniósł w Polsce istotne zmiany ...

Badanie kąta zeza

Kąt zeza możemy mierzyć na perymetrze, synoptoforze, krzyżu Madoxa i za pomocą pryzma­tów. Najczęściej w zwykłych gabinetach okulistyczych, nie posiadających urządzeń strabolo-gicznych, badanie kąta zeza wykonuje się na perymetrze Maggiorego. Badany opiera głowę na podpórce tak, aby oko badane było...

Kąt działania mięśnia

kąt działania mięśnia; kąt utworzony przez linię łączącą punkt przyczepu mięśnia z osią obrotu w stawie oraz li­nią styczną do ścięgna mięśniowego lub włókien mięśni płaskich, przechodzącą przez punkt przyczepu ścięgna lub mięśnia. Zob. też hipomochlion.

Kąt stawowy

kąt stawowy; w odniesieniu do danej osi obrotu jest to wartość kąta za­wartego pomiędzy rzutami osi długich członów rzutowych na płaszczyznę prostopadłą do osi obrotu (zamiast osi długich można przyjąć układy współrzędnych związane z poszczegól­nymi członami pary...

Bezpieczny kąt nachylenia

(ociosu, skarpy, ściany) – k.n., przy którym nie występuje zagrożenie utraty stateczności; dotyczy odpowiednio ociosów, skarp i ścian eksploatacyjnych (ruchomych) i stałych.