Karta kredytowa

Karta kredytowa

Czytaj Dalej

Karta kredytowa

Od 1958 roku wydawana była pierwsza bankowa karta kredytowa. Pierwsze karty kredytowe pojawiły się w Polsce w połowie lat osiemdziesiątych, ich obsługą zajmowało się przediębiorstwo państwowe Orbis.

ATLANTYCKA KARTA - deklaracja

Związek Ra­dziecki przystąpił do Karty Atlan­tyckiej.

Metoda sekuratyzacji należności kredytowych

Przenosi nacisk z zarządzania pasywami na zarządzanie aktywami banku poprzez przedterminowe ich upłynnienie na rynku kapitałowym lub wtórnym rynku kredytowym.

Ryzyko kredytowe, pojęcie klasyfikacja

Dlatego bank musi bardzo rzetelnie oceniać każdy pojedynczy wniosek kredytowy przez pryzmat własnej polityki kredytowej (tak pod względem oceny zdolności kredytowej klienta, jak i pod względem zabezpieczenia kredytu).

Czynniki wpływające na zwiększenie ryzyka kredytowego

Generalnie ujmując możemy podzielić je na: zewnętrzne (niezależne od banku) ekonomiczne (stan gospodarki kraju, polityka RPP i NBP - stopy procentowe NBP, uwarunkowania ekonomiczne w procesach kredytowania, innowacje na rynku kredytowym) społeczne (ubożenie społeczeństwa - utrata zdolności kredytowej podczas korzystania z kredytu, skłonność społeczeństwa do korzystania z kredytu) polityczne (deregulacja i liberalizacja ...

Ocena zdolności kredytowej

W przypadku kredytowania działalności bieżącej ocenie podlega bieżąca zdolność kredytowa, czyli efektywność finansowa i stan majątkowy, co jednocześnie oznacza, ze przedmiotem badań staje się rentowność działalności, płynność finansowa, struktura finansowego pokrycia majątku i gospodarka potencjałem.

Procedury oceny zdolności kredytowej

W przypadku kredytowania działalności bieżącej ocenie podlega bieżąca zdolność kredytowa, czyli efektywność finansowa i stan majątkowy, co jednocześnie oznacza, ze przedmiotem badań staje się rentowność działalności, płynność finansowa, struktura finansowego pokrycia majątku i gospodarka potencjałem.

Ograniczenie koncentracji kredytowej

W praktyce banków zachodnich spotyka się limity kredytowe, które odnoszą się do: - kraju/regionu - branży/rodzaju działalności - klienta - waluty transakcji aktywnej - rodzaju zabezpieczenia kredytu - okresu zapadalności aktywów - rodzaju produktu bankowego - klasy jakości kredytu.

Monitoring kredytowy

Monitoring dotyczy obserwacji w 4 obszarach: personalnej zdolności kredytowej (stosunek z bankiem, stan zdrowia czy kwalifikacje zawodowe) ekonomicznej zdolności kredytowej (sposób kierowania firmą, sytuacja rynkowa, system rachunkowości, system informatyczny, marketing) warunków kredytowania (wysokość uruchomionego i wykorzystanego kredytu, zmiany w spłacie kredytu zabezpieczeń kredytowych (wystarczalność ...

Subiektywne mierniki kredytowe

  Personalna zdolność kredytowa ma charakter niewymierny i trudny do ilościowej oceny.

Obiektywne mierniki kredytowe

  Ponadto do czynników obiektywnych zaliczyć możemy: charakter branży (poziom rozwiązań technicznych i technologicznych, innowacyjność, sezonowość, dynamika jej rozwoju) sposób kierowania firmą lokalizacja produkcji dostawcy, odbiorcy (uzależnienia) zbyt, sytuacja rynkowa, marketing system rachunkowości rozliczenia z urzędem skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi stosunki płatnicze (obroty na rachunkach,

Kredyt w rachunku kredytowym

Najczęściej udziela się go jako kredytu docelowego, kredytu kasowego, kredytu na pokrycie wymagalnych zobowiązań, kredytu sezonowego lub kredytu w formie linii kredytowej. W ramach kredytu w rachunku kredytowym udziela się przede wszystkim kredytów płatniczych i kredytów rewolwingowych.

DEKLARACJA ZASAD PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO DOTYCZĄCYCH PRZYJAZNYCH STOSUNKÓW I WSPÓŁDZIAŁANIA PAŃSTW ZGODNIE Z KARTĄ NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

  Zgromadzenie Ogólne,Potwierdzając słowa Karty Narodów Zjednoczonych, że utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwój przyjaznych stosunków i współdziałania między narodami należą do podstawowych celów Narodów Zjednoczonych,Przypominając, że ludy Narodów Zjednoczonych są zdecydowane postępować tolerancyjnie i współżyć w pokoju jak dobrzy sąsiedzi,Biorąc pod uwagę doniosłość ...

Karta Narodów Zjednoczonych- cele i zasady

Żadne postanowienie niniejszej Karty nie upoważnia Narodów Zjednoczonych do ingerencji w sprawy, które z istoty swej należą do kompetencji wewnętrznej któregokolwiek państwa i nie zobowiązuje członków, aby przekazywali takie sprawy do załatwienia w trybie przewidzianym niniejszą Kartą.

Karta Narodów Zjednoczinych - członkowie

Artykuł 6 Zgromadzenie Ogólne może, na zalecenie Rady Bezpieczeństwa, wykluczyć z Organizacji Narodów Zjednoczonych członka, który uporczywie łamie zasady niniejszej Karty.

KARTA PODATKOWA

  Podatnik może stracić możliwość opłacania podatku dochodowego w formie karty podatkowej na mocy decyzji urzędu skarbowego gdy: poda we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej dane niezgodne ze stanem faktycznym, powodujące nieuzasadnione zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej bądź ustalenie wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej w kwocie niższej od należnej; prowadzi ...

Stawki karty podatkowej

Zasady obniżek O 80 % zniżki przysługuje podatnikowi prowadzącemu działalność w ramach części I tabeli, jeśli jest zatrudniany na podstawie umowy o prace w pełnym wymiarze czasu pracy w innej firmie, 0 20 % zniżki ze względu na wiek (podatnik nabywa prawo do tej zniżki po ukończeniu 65 lat) lub inwalidztwo, 0 10 % zniżki na każdą osobę częściowo niezdolną do pracy ale pod warunkiem, że ta osoba nie pobiera renty lub z niej zrezygnowała oraz ...

KARTA PODATKOWA

Z kart podatkowej można przejść na zasady ogólne, lecz nie w ciągu roku podatkowego.

Ryzyko kredytowe i zarządzanie nim

Procedury kontrolne dotyczą trzech istotnych obszarów działalności banku w zakresie udzielania kredytów: Organizacyjnego – ustalenie polityki kredytowej banku, wewnętrznych procedur i kompetencji decyzyjnych, Realizacyjnego – analiza wniosków kredytowych oraz ich przyjęcie zgodnie z przepisami prawa, ustalenie zabezpieczenia kredytu, windykacja należności bankowych, Kontrolnego – sprawozdawczość ...