PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - PRZEMIANY W RZEMIOŚLE

 

Równolegle z postępem zarysowującym się w rolnictwie, podnosiła się również metoda produkcji rzemieślniczej. Udoskonalano proces wydobywania i obróbki rud metali, technikę przędzalniczą i tkacką, nawet obróbkę skóry, drzewa i kamienia.

Nowe zdobycze techniczne, wymagające umiejętności w ich...

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - ODRADZANIE SIĘ ŻYCIA MIEJSKIEGO

 

Pod wpływem takiego podziału pracy, osady, które w czasach antycznych były miastami, a później nie różniły się niczym od osiedli wiejskich, zaczęły przekształcać się ponownie w ośrodki życia rzemieślniczego i handlowego.

Odradzały się więc zamarłe miasta rzymskie; obok nich powstawały też...

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - ROZWÓJ HANDLU

 

W warunkach wywołanych rozdziałem produkcji rzemieślniczej i rolnej oraz wyodrębnieniem się miasta od wsi powstawał rynek lokalny i rozwijała się gospodarka towarowo-pieniężna.

Stosunki włości feudalnej z rynkiem lokalnym mogły układać się w sposób dwojaki: albo fihłop sam sprzedawał posiadane...

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - POŁOŻENIE LUDNOŚCI PODDAŃCZEJ

 

Proces przekształcania się warunków życia ludności chłopskiej odbywał się powoli i przed wiekiem XII nie miał szerszego zasięgu. Do tego czasu sytuacja tej klasy była wyjątkowo ciężka. Utraciwszy własność ziemi i zeszedłszy do roli jej użytkownika, stała się ona zależna od pana feudalnego...

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - HOSPITES CZYLI GOŚCIE

 

Mimo wielkiego rozpowszechnienia poddaństwa nie należy przypuszczać, aby cała ludność wiejska w nim pozostawała. Przeciwnie, obok poddanych spotykało się, w zależności od warunków lokalnych, bardziej lub mniej licznych wolnych chłopów, a także tzw. gości.

Na mocy stanu faktycznego, przenosili się...

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - UPRAWNIENIA PANA FEUDALNEGO

 

Pan feudalny nie administrował osobiście posiadanymi przez siebie włościami. Rolę tę spełniał w jego imieniu wyznaczony przezeń oficjalista — włodarz, czyli tzw, mer_ (waior).

Mógł nim być zarówno wolny, jak poddany. W każdym razie już samo sprawowanie tych funkcji, jeśli nie był człowiekiem...

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - RUCH KOLONIZACYJNY

 

Wzrost zaludnienia krajów Zachodu powodował opuszczanie przez nadmiar ludności obszarów, które nie były w stanie jej wyżywić. Odchodzili zarówno wolni, jak poddani, którzy w tych warunkach stawali się niejednokrotnie ciężarem dla panów feudalnych.

Poszukiwali oni obszarów osiedleńczych dla siebie...

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - GOSPODARKA CZYNSZOWA

 

Umowy czynszownicze zawierane przez feudałów, dążących do zmeliorowania swych ziem, były naśladowane przez innych właścicieli ziemskich. Przy wzrastającej stopie życiowej klasy feudalnej, dawny system świadczeń ludności poddańczej nie wystarczał, ppłacało się więc niejednokrotnie dopuścić do...

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - EMANCYPACJA LUDNOŚCI MIEJSKIEJ

 

Pewna część ludności chłopskiej, skazanej na opuszczenie swych miejsc rodzinnych, przenikała do odradzających się miast, tworząc w nich rzesze biedoty bez określonego zajęcia.

Otóż jedenaste wieczne ośrodki miejskie na Zachodzie nie różniły się pod względem prawnym od włości feudalnych...

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - ZAMKI FEUDALNE

 

Większość jednakże siedzib feudalnych znajdowała się zazwyczaj poza obrębem miast.

Każdy, nawet najdrobniejszy pan feudalny, starał się posiadać podówczas swój własny zamek. A że nie brakło wśród nich ludzi trudniących się rozbojem i grabieżą, te warowne gniazda przekształcały się często...

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - RYCERSTWO FEUDALNE

 

Feudałowie zamieszkujący te zamki przedstawiali się równie pierwotnie, jak ich surowe siedziby. Najdawniejszy epos rycerski (chansons de gęste) przedstawiał z reguły swoich bohaterów jako dzikich i okrutnych wojowników.

W miarę jednak postępującej pacyfikacji kraju, obyczaje rycerstwa ulegały...

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - EWOLUCJA ŚWIATOPOGLĄDOWA

 

Ówczesny człowiek odczuwał przemożne pragnienie odmiany dotychczasowego stylu życia. Pragnął poznać świat, zakryty dotąd przed większością jego współczesnych.

Ta ciekawość nieznanego stawała się impulsem, który jednych skłaniał do uczestniczenia w awanturniczych przedsięwzięciach...

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - SZKOLNICTWO

  Pewne ożywienie za czasów Karola Wielkiego miało ograniczony zasięg wpływów.

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - KIERUNKI FILOZOFICZNE

 

Zagadnieniem, które budziło od dawna ożywione spory wśród filozofów, była sprawa tzw. uniwersaliów (powszechniki). Nauka platońska przyjmowała mianowicie, że obok konkretnych przedmiotów poznania, posiadających byt jednostkowy, istnieją idee o bycie ogólnym, łączące w sobie istotne cechy jednorodnych...

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - ROZWÓJ PIŚMIENNICTWA

 

Językiem piśmiennictwa omawianego okresu była przede wszystkim łacina. Wprawdzie obok łacińskiej, zaczęła pojawiać się również twórczość w językach różnych narodowości europejskich, była ona jednak liczbowo o wiele słabsza. Łacina panowała nadal jako język teologii i wszystkich uprawianych...

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - POEZJA

Porębowicz) Pieśń o Rolandzie, która w drodze poetyckiej fikcji odmalowała odwrót wojsk Karola Wielkiego z Hiszpanii w r.

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - ARCHITEKTURA ROMAŃSKA

Tak wielka akcja budowlana, podjęta na ziemiach wchodzących ongiś w skład państwa karolińskiego, wymagała wielkiej kadry budowniczych.

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Pius XII

 

Pius XII (Eugenio Pacelli, 1939-1958) stał się jednym z głównych rzeczników antykomunizmu.

Nie mając złudzeń co do możliwości porozumienia z Kremlem, w obliczu prześladowań Kościoła i wiernych w krajach komunistycznych, wydał w r. 1949 bullę grożącą ekskomuniką katolikom wstępujących do...

Jan Karol Chodkiewicz (1560 - 1621)

  Jan Karol Chodkiewicz był od 1600 roku hetmanem polnym litewskim, od 1605 roku hetmanem wielkim litewskim, od 1616 roku wojewodą wileńskim.

Radziwiłł Karol Stanisław (1734 - 1790)

  Książę Karol Radziwiłł nosił przydomek "Panie Kochanku".