Monarchia karolińska - Karol Wielki

Rządy dynastii karolińskiej starały się zjednoczyć politycznie wszystkie ziemie wchodzące w skład monarchii i znacznego rozszerzenia jej terytorium. Największe sukcesy odnosił Karol Wielki.

Polska Piastów w walce o jedność i suwerenność państwa w X - XII wieku

Państwo polskie powstało w wyniku dokonanego przez Polan zbrojnego zjednoczenia wielu plemion. Plemiona te znacznie różniły się od siebie, zwłaszcza pod względem kulturowym i religijnym. Każde z nich wierzyło w innych bogów, praktykowało inne formy kultu. W związku z tym w nowopowstałym państwie...

Pomorze w polityce polskiej w X - XII wieku

Pomorze jest to kraina historyczno-geograficzna obejmująca północną część Polski, położoną nad Morzem Bałtyckim ("po morze"). Nazwy Pomorza używano od wczesnego średniowiecza. Pierwotnie zasiedlone przez plemiona słowiańskie.

Za czasów Mieszka I całość ziem pomorskich należała do Polski. Pod...

Rozbicie dzielnicowe - Polityka zagraniczna pod koniec XII w.

Postępujące rozbicie dzielnicowe Polski było niekorzystne dla polityki zewnętrznej, a w końcu wpłynęło na zawężanie się horyzontów politycznych polskich książąt. W Polsce było coraz gorzej. Na Polskę trudno było liczyć w tym czasie. Kraj był skłócony wewnętrznie. Mieszko Stary natomiast...

Rozbicie dzielnicowe - Kultura Polski w X - XII w.

Rozwój kultury w tych wiekach był bardzo nierównomierny w różnych warstwach społecznych. Ludność wiejska pozostawała właściwie wciąż pogańska, mimo przyjęcia nowej wiary. Jeszcze długo w nowej religii mieściły się stare treści. Nie wszyscy byli objęci organizacją kościelną, bowiem była ona...

Stosunki polsko - ruskie do XII wieku

Granice Polski za czasów panowania Mieszka I rozciągały się od Morza Bałtyckiego na północy, poprzez granice z Prusami i Rusią na wschodzie, dalej na zachód od Krakowa i Odry w dół rzeki do Morza. Po śmierci Mieszka I, Bolesław Chrobry dziedziczył państwo, które miało dobrze ułożone stosunki z...

Ustawa XII Tablic

Według tradycji antycznej ustawa ta swe powstanie zawdzięcza stanowczym żądaniom plebejuszy w stosunku do patrycjuszy, by dokonać spisania istniejącego prawa zwyczajowego (niepisanego). Plebejusze obawiali się, że prawo, którego znajomość i interpretacja była domeną kapłanów – a więc patrycjuszy...

DZIEDZICZENIE BEZTESTAMENTOWE WG. USTAWY XII TABLIC

Ab intestatio czyli dziedziczenie bez testamentowe w Ustawie XII tablic miało miejsce wówczas gdy zmarły nie pozostawił po sobie określonego dziedzica lub też gdy testament jego był nieważny lub bezskuteczny. W takich sytuacjach obowiązywało dziedziczenie oparte na pokrewieństwie agnacyjnym.

W ustawie...

Dziedziczenie beztestamentowe według Ustawy XII Tablic

Spadkodawca zmarł nie pozostawiwszy testamentu lub ten stał się nieważny. Wg U XII T – zasada Si intestato moritur...jeżeli zmarł nie pozostawiając testamentu + zasada Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest – nikt nie może umrzeć rozporządziwszy po części testamentem, po części...

BADECKI KAROL

BADECKI KAROL, ur.

BALIŃSKI KAROL

BALIŃSKI KAROL, pseud. Karol z Jarosławca, ur.

BERGER KAROL

BERGER KAROL, ur.

BORCHARDT KAROL OLGIERD

BORCHARDT KAROL OLGIERD, ur.

BRZOZOWSKI KAROL

BRZOZOWSKI KAROL , ur.

BUNSCH KAROL

BUNSCH KAROL , ur.

CHOJECKI KAROL, LUBICZ

CHOJECKI KAROL, LUBICZ, ur.

DRZEWIECKI KAROL

DRZEWIECKI KAROL, ur.

GAJCY Tadeusz, pseud. Karol Topornicki, Roman Oścień

Karol Topornicki, Roman Oścień, ur.