FILOZOFIE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - KAROL JUNG

Kształtował strefę zwaną podświadomością. Uważał, ze tam skrywane są u człowieka pragnienia, działania, których nie można odkryć. Dwie odmiany podświadomości:

1.  indywidualna

>

Karol Marks (1818 - 1883) i Fryderyk Engels (1820 - 1895) - Ontologia

Bytem jest to wszystko, co nas otacza i czym sami jesteśmy, a co określamy abstrakcyjnym pojęciem: „materia”. „Materia jako taka - pisał Engels - jest czystym tworem myśli i abstrakcją. Abtsrahujemy od jakościowych różnic rzeczy, ujmując je razem, jako istniejące fizycznie, pod pojęciem materii. Materia...

Karol Marks (1818 - 1883) i Fryderyk Engels (1820 - 1895) - Gnoseologia

 Rzeczywistość poznają konkretni ludzie. Rzeczy, ludzie, zjawiska, procesy stanowią przedmiot poznania. Człowiek poznający jest również przedmiotem poznania. Podmiot oddziałując na przedmiot (i odwrotnie) wytwarza bodziec zmysłowy. Posiada on charakter materialny. Dzięki swym właściwościom...

Karol Marks (1818 - 1883) i Fryderyk Engels (1820 - 1895) - Antropologia

Marks i Engels twierdzili,  że człowiek jest zarazem jednostką przyrodniczą i społeczno-historyczną. O człowieku jako jednostce przyrodniczej pisali, że: 

- bez uwzględnienia określonej organizacji cielesnej staje się teoretycznym widmem;

- jego  życie psychiczne jest nierozerwalnie związane z...

Karol Marks (1818 - 1883) i Fryderyk Engels (1820 - 1895) - Moralność

W pracach Marksa i Engelsa występują sformułowania, które mogą być podstawą moralności.     

Teza,  że człowiek jest wartością najwyższą, interpretowana była w ten sposób,  że inni ludzie nie mogą być  środkiem, narzędziem w realizacji celu konkretnego człowieka. Staje się to możliwe wtedy...

ŚWIERŻAWSKI Karol Boromeusz

1735-1806, Poznański woźny sądowy, który zbiegł przed karą więzienia do Warszawy i tu w 1765 wszedł jako aktor do zespołu Teatru Narodowego, gdzie pracował do 1805, występował także w wielu innych miastach.

Specjalizował się gł. w rolach ojców komicznych i służących. Król Stanisław August nadał...

BARTOLD KAROL SJ

ur. 28 X 1680 na Mazowszu, zm. 24 V 1745 w Wilnie, Historyk, reformator szkolnictwa jezuickiego.

Do zakonu wstąpił 1698; 1711 ukończył w Warszawie studia,uzyskując stopień dra filozofii i teologii; 1711-29 uczył w jez.szkołach retoryki, poetyki, filozofii, teologii i prawa kan.;1729-31 był rektorem...

BEHM KAROL PIOTR COr

ur. 1701 w Wilnie, zm. 21 II 1757 w Gostyniu Pozn., Lekarz, organizator zakonny.

Studiował w Wilnie, a potem w Mantui, gdzie 1732 uzyskałdoktorat medycyny i filozofii;

1737 przyjął święcenia kapł.i został prob, w Tuliszkowie, 1739 otrzymał kanonię dra medycynyw kapitule pozn., a 1740 gnieżn.;

1748...

CIEŚLDŃSKI KAROL ks.

ur. 31 XII 1890 w Skulsku (k. Konina), zm. ok. 1941 w Jeziorsku (k. Sieradza), Biblista.

Studiował od 1908 w seminarium duch. we Włocławku, 1914 przyjął święcenia kapł. ; jako wik. i katecheta pracował w Tuliszkowie, Tuszynie, Słupcy i w par. św. Zygmunta w Częstochowie, a 1918-23 odbył studia na UW...

DANKWART, Danquart, Tanquart KAROL

ur. w Nysie, czynny ok. 1689-1701, Szwedz. malarz działający w Polsce. Był nadwornym malarzem bpa wrocł. i palatyna reńskiego Franciszka Ludwika von Neuburg. W źródłach występuje jako hete-rodoxus, który przyjął katolicyzm; 1696 wzmiankowany w aktach kościoła par. w Nysie jako król. malarz nadworny w...

DĘBIŃSKI KAROL ks.

Kamiński, Koncepcja duszpasterstwa księdza Karola D. , WDP 42 (1973) 314--319; tenże, Praktyczne problemy duszpasterzy w twórczości pastoralnej księdza Karola D„ WDP 46 (1977) 52-62.

EUGENIUSZ KAROL de MAZENOD bł. bp.

ur. 1 VIII 1782 w Aix-en-Provence (pd. Francja), zm. 21 V 1861 w Marsylii, założyciel oblatów Maryi Niepokalanej.

Młodość przeżył na polit, emigracji rodziców we Włoszech; kształcił się w szlacheckim kolegium barnabitów w Turynie, a nast. w Wenecji, gdzie pod kierunkiem ks. Bartolo Zmellego pracował...

FABIANI KAROL SJ

ur. 1 XI 1716 w diec. krakowskiej,zm. po 9 IV 1791 prawdopodobnie w Łęczycy, kaznodzieja,pedagog.

Do zakonu wstąpił 1732; po studiach filoz. 1735-38 w Lubliniei teol. 1738-41 w Krakowie, przyjął 1744 święcenia k a p ł . ;głosił misje na Podhalu (1745-46, 1755-63), w dobrach Czackichna Wołyniu...

FINDIŃSKI KAROL ks.

ur. 5 II 1833 we Frýdku k.Ostrawy, zm. 11 IV 1897 w Cieszynie, wikariusz gen. cieszyński.

Po studiach filoz.-teol. w Ołomuńcu i przyjęciu 1856święceń kapl. był wik. w Cieszynie; pełnił tu również funkcjęnotariusza wikariatu gen. i sądu duch.; 1870 został proboszczemwe Frýdku, a 1877 archiprezbiterem...

FORSTER KAROL

Tyrowicz, PSB VII 67-69; tenże, Korespondencja Karola F.

FUDZIŃSKI IGNACY KAROL OFMConv

Imię zak.Jacek, ur. 9 I 1855 w Czarnkowie (woj. pilskie), zm. 14 V1925 w Poznaniu, działacz polonijny.

Ukończywszy gimnazjum w Poznaniu, wyemigrował 1872do Stanów Z j e d n . , gdzie 1873 wstąpił do zakonu; po studiachfiloz.-teol. w Lowanium przyjął 1877 święcenia k a p ł . ; 1879-85był spowiednikiem...

GÓRSKI KAROL

Grzegorz, Bibliografia prac Karola G. Borawska, Uzupełnienia bibliografii prac profesora Karola G.

GRABOWSKI KAROL CR

ur. 4 XI 1836 w Pułtusku, zm.25 VI 1895 w Paryżu, działacz zakonny.

Po studiach teol. wAkademii Duch. w Warszawie przyjął 1861 święcenia kapł.;był regensem i wykładowcą seminarium duch. w Łowiczu iprefektem gimnazjum w Warszawie; uczestniczył w tajnejdziałalności spiskowej poprzedzającej powstanie...

GRYCZ KAROL, Grycz - Śmiłowski

ur. 17 IX 1885 wŚmiłowicach k. Katowic, zm. 16 II 1959 w Krakowie, zał. —*Jednoty Braci Polskich.

Teologię ewang. studiował w Wiedniu,Halle, Berlinie, Lipsku; dyplom uzyskał 1908 w Wiedniu;1909-14 był wik. w Skoczowie; nast. powołano go dowojska austr., a od 1918 był w pol. wojsku kapelanem...

HAASE TEODOR KAROL

ur. 14 VII 1834 we Lwowie,zm. 27 III 1909 w Cieszynie, pastor ewang., działacz społ.--polit. na Morawach i Śląsku Cieszyńskim.

Był synem superintendenta lwowskiego Adolfa Teodora;od 1852 studiował filozofię i teologię ewang. na uniw. w Getyndze,Berlinie i Rostocku, gdzie 1856 uzyskał doktorat...