Istota systemu rządów parlamentarno – gabinetowych w Wielkiej Brytanii XIX w.

W XVII wieku w wyniku rewolucji burżuazyjnej odrzucono system władzy absolutnej i wzmocniła się pozycja organu ustawodawczego – parlamentu. W wieku XVIII  wykształciła się tam odpowiedzialność konstytucyjna i polityczna ministrów. System sprawowania władzy zaczął się opierać na ścisłym...

Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii w XIX w.

Anglia do końca XIX wieku stanowiła przykład kraju, którego administracja terytorialna opierała się wyłącznie  na organach samorządowych. Miały one szerokie uprawnienia , ewaluowały w kierunku decentralizacji. W XIX wieku przeprowadzono reformy samorządu lokalnego.

Odrębną organizację posiadał...

Karol Olszewski 1846 - 1915

Pionierem w dziedzinie kriogenilu był w Polsce znakomity chemik Karol Olszewski.

Kraje Beneluksu - WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA

Wielkie Księstwo Luksemburga, Grossherzogtum Luxemburg, Grand-Duché de Luxembourg, Grousherzogdem Lezebuurg, jedno z mniejszych państw, położone w Europie, w jej zachodniej części. Po kon-gresie wiedeńskim (1815) utworzono Wielkie Księstwo Luksemburga pozo-stające w unii personalnej z Holandią.

Kraków - Historia: Panowanie Kazimierza Wielkiego

Dokumentem z dnia 12 V 1364 Kazimierz Wielki funduje w Krakowie pierwszą wyższą uczelnię - Studium Generale, czyli Akademię Krakowską, opartą na włoskich wzorach, utrzymywaną przez skarb królewski.

Największe miasta świata. Współczesne problemy życia w wielkich miastach

Największe miasto Europy: Moskwa ( 9 000 000) Problemy wielkich miast: - w krajach rozwiniętych - przestępczość, narkomania, dehumanizacja życia - choroby cywilizacyjne ( stres, choroby układu krążenia) - ludzie bezdomni z wyboru i przymusu - napływ cudzoziemców i problemy z ich aklimatyzacją (np.

Układ Słoneczny - Planety wielkie

Kurczenie się planet wielkich jest w dalszym ciągu istotnym źródłem energii. Przykładem takiego wiru jest Wielka Czerwona Plama na Jowiszu istniejąca co najmniej od kilkuset lat.

Wybrane wielkie okręgi przemysłowe świata

Okręgiem przemysłowym nazywamy obszar o dużym nagromadzeniu zakładów przemysłowych, które wykazują ze sobą powiązania produkcyjne. Okręg przemysłowy posiada znaczny odsetek ludności zatrudnionej w przemyśle i skupia znaczny potencjał wytwórczy na małym terenie.

ZAGŁĘBIE PÓŁNOCNE.

Położone...

Karol Darwin - Informacje ogólne

Karol Darwin urodzony w Anglii w 1809r. Darwin doszedł do wniosku, że w tym tkwi wyjaśnienie wielkiej różnorodności gatunków występujących na Ziemi.

Karol Wojtyła Jan Paweł II

18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol Józef , syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. W 1942 roku Karol podjął studia teologiczne w tajnym Seminarium Duchownym.

Kazimierz Wielki (1333 - 1370) - Polityka wew. i zagraniczna

Następcą Władysława Łokietka i dziedzicem korony został jego syn- Kazimierz Wielki, przed którym stanęły następujące problemy: -problem krzyżacki Karol -problem pretensji J.

Aleksander Wielki

Aleksander wielki był niewątpliwie geniuszem, lecz wiele zawdzięczał on temu, co zostawił po sobie jego ojciec, Filip II Macedoński. Zorganizował wielka ceremonię "zaślubiny Wschodu z Zachodem" w czasie, której podobno 9000 Macedończyków wzięło za żonę Azjatki.

Dlaczego emigrację po powstaniu listopadowym nazywamy Wielką Emigracją?

Głównymi skupiskami emigracji były: Francja, Belgia, Szwajcaria, państwa niemieckie, Wielka Brytania i USA. 4 grudnia 1836 wydają oni Wielki Manifest.

Absolutyzm oświecony na przykładzie Fryderyka II, Marii Teresy oraz Katarzyny Wielkiej

Katarzyna Wielka - żona Piotra III, po abdykacji(śmierci) swojego męża przejęła władzę w Rosji i panowała w latach 1762-1796. wybucha tam wielka wojna chłopska, na której czele stanął Kozak doński Jemielian Pugaczow. Karol VI, .

Bitwa o Wielką Brytanie

27 września w trzech wielkich wyprawach zaatakowało na Londyn i fabrykę w lotniczą w Filton 850 samolotów niemieckich. Od 6 października Niemcy odstąpili od wielkich nalotów dziennych.

Czy słusznie Karolowi nadano przydomek Wielki?

Przydomek ten został nadany słusznie, gdyż Karol Wielki wprowadził wiele reform.

Dlaczego Kazimierz Wielki nosił przydomek "wielki"?

Patronował tym rozmowom potężny monarcha węgierski, Karol Robert, sojusznik Kazimierza Wielkiego. W polityce międzynarodowej Kazimierz Wielki odnosił wielkie sukcesy.

MONARCHIA KAROLA WIELKIEGO

Wielkiego: Traktat w Verdun - 843 r (zachodnią część dziedzictwa Karolińskiego otrzymał Karol Łysy, kraje leżące na wschód od Renu otrzymał Ludwig Niemiecki, tytuł cesarski wraz z Włochami i pasem ziemi położonych między posiadłościami ziem Karola i Ludwika otrzymał Lotariusz)