Wielka Improwizacja jako arcydzieło polskiej i światowej poezji

Wielka Improwizacja jest arcydziełem Polskiej liryki. Improwizacji wielkie bogactwo środków artystycznych, użył w niej kilkanaście rodzajów wierszy od kilku do kilkunastu sylabicznego.

Obóz Wielkiej Polski, jego charakter i cele

, Obóz Wielkiej Polski został rozwiązany w całym kraju pod pretekstem działalności kolidującej z kodeksem karnym i nakazami władz państwowych.

Sytuacja miedzynarodowa na początku XX wieku - STOSUNKI NIEMCY - WIELKA BRYTANIA

Wielka Brytania postanowiła zerwać dotychczasową politykę „wspaniałego odosobnienia” i zwróciła się do Niemiec z propozycją zacieśnienia współpracy. penetracja Turcji przez imperializm niemiecki → co było sprzeczne z interesami Wielkiej Brytanii

Sytuacja miedzynarodowa na początku XX wieku - STOSUNKI ROSJA - NIEMCY - AUSTRO-WĘGRY - ROSJA - WIELKA BRYTANIA

Polityka rosyjska kierowała się nie tylko przeciw Austro – Węgrą i Turcji, ale również państwami blisko związanym z Niemcami jak również przeciwko samym Niemcom i ich zapędom imperialistycznym w Azji Zachodniej. Antagonizm rosyjsko-austriacko- niemiecki przyczynił się do załagodzenia nieufnych stosunków...

Eurokanały logistyczne - Metoda wielkiego koła

Jeśli przyjmujemy że: DAB - to odległość między punktami: A i B, LATA - szerokość geograficzna punktu A, LONGA- długość geograficzna punktu A, LATB - szerokość geograficzna punktu B, LONGB -długość geograficzna punktu B, to wzór wielkiego koła przedstawia się następująco: DAB=3959{cos[sin(LATA)sin(LATB) + cos(LATA)cos(LATB)cos(LONGB-LONGA)]}

Wielka piątka – idea, rodzaje, cechy. Big five

Jest obecnie wielce obiecującą poprzez wiele badań rozpoczętych w latach 60-tych i przeprowadzonych przez Normalna. Poddał on analizie szereg skal osobowości i w wyniku tego uzyskał pięć podstawowych czynników. Na początku Goldberg nazwał te czynniki "ocean" Oto...

Wielkie systemy filozofii nowożytnej

Podstawą dla tworzenia się nowożytnej formacji filozoficznej była zmiana polegająca na przejściu od wielkich systemów teocentrycznych średniowiecza do koncepcji jednolitego systemu natury (Giordano Bruno, Paracelusa), zmiana wspierana rozwojem renesansowego ruchu naukowego.

Przedstaw poglądy filozoficzno - teologiczne Alberta Wielkiego i jego recepcję arystotelizmu

W poglądach Alberta Wielkiego widać wpływ arystotelizmu, neoplatonizmu, augustynizmu i awerroizmu łac.

Tradycyjne wielkie kwestie filozoficzno – teologiczne podjęte przez św. Tomasza z punktu widzenia filozofii

Problem poznawalności istoty Boga.

Problem możliwości dowiedzenia jego istnienia.

Ad. 1 – problem poznawalności istoty Boga.

Teoretycznie rzecz ujmując, istnieją dwie drogi możliwości poznania istoty Boga: bezpośrednia i pośrednia (poprzez rozważenie natury stworzenia).

Na drodze...

Karol Marks (1818 - 1883) i Fryderyk Engels (1820 - 1895) - Ontologia

Bytem jest to wszystko, co nas otacza i czym sami jesteśmy, a co określamy abstrakcyjnym pojęciem: „materia”. „Materia jako taka - pisał Engels - jest czystym tworem myśli i abstrakcją. Abtsrahujemy od jakościowych różnic rzeczy, ujmując je razem, jako istniejące fizycznie, pod pojęciem materii. Materia...

Karol Marks (1818 - 1883) i Fryderyk Engels (1820 - 1895) - Gnoseologia

 Rzeczywistość poznają konkretni ludzie. Rzeczy, ludzie, zjawiska, procesy stanowią przedmiot poznania. Człowiek poznający jest również przedmiotem poznania. Podmiot oddziałując na przedmiot (i odwrotnie) wytwarza bodziec zmysłowy. Posiada on charakter materialny. Dzięki swym właściwościom...

Karol Marks (1818 - 1883) i Fryderyk Engels (1820 - 1895) - Antropologia

Marks i Engels twierdzili,  że człowiek jest zarazem jednostką przyrodniczą i społeczno-historyczną. O człowieku jako jednostce przyrodniczej pisali, że: 

- bez uwzględnienia określonej organizacji cielesnej staje się teoretycznym widmem;

- jego  życie psychiczne jest nierozerwalnie związane z...

Karol Marks (1818 - 1883) i Fryderyk Engels (1820 - 1895) - Moralność

W pracach Marksa i Engelsa występują sformułowania, które mogą być podstawą moralności.     

Teza,  że człowiek jest wartością najwyższą, interpretowana była w ten sposób,  że inni ludzie nie mogą być  środkiem, narzędziem w realizacji celu konkretnego człowieka. Staje się to możliwe wtedy...

Narodowe modele administracji publicznej na przykładzie Wielkiej Brytanii i Francji

WIELKA BRYTANIA Od lat ’70 w WB wdrażany jest program rządowy oparty na 6 filarach – działach sektora admin.

Karol Kautsky 1854 - 1938

1885 roku Karol przechodzi na pozycje Marksistowskie, 3. Karol Kautsky twierdził że deputowany robotnik który znajdzie się w parlamencie reprezentuje tylko interesy klasy robotniczej i robotników.

KOMISJA UE v Wielka Brytania (sprawa świateł samochodowych DIM - DIP)

Stan faktyczny: Wielka Brytania przyjęła regulację, zgodnie z którą wszystkie samochody W.

Straż Praw i Komisje Wielkie w Konstytucji 3 Maja 1791 r.

Uchwalona 3 maja 1791 roku Konstytucja, realizując postulaty rzeczników reformy państwowej , stworzyła nowoczesną strukturę administracji państwowej szczebla centralnego, kształtując zarazem podstawy odpowiedzialności konstytucyjnej i parlamentarnej ministrów . Także administracja lokalna , pozostając...

Reformy administracji centralnej i terytorialnej Wielkiej Rewolucji Francuskiej

Za rządów wielkiej burżuazji, która przejęła władzę w wyniku zamachu w 1794 roku, uchwalona rok później konstytucja powierzała władzę wykonawczą Dyrektoriatowi – kolegialnej instytucji złożonej z 5 dyrektorów.

Ustrój Wielkiego Księstwa Poznańskiego w latach 1815 - 1830

Wielkie Księstwo Poznańskie powstałe w wyniku ustaleń kongresu wiedeńskiego nie było osobnym tworem państwowym. Wielkie Księstwo odróżniał się także instytucją namiestnika królewskiego.