Zasady odpowiedzialności karnej

Odpowiedzialności karnej podlega ten, tylko kto popełnia czyn zabroniony. Zasada odpowiedzialności karnej za czyn przesądza o tym, że czyn jest niezbędną przesłanką odpowiedzialności karnej.

JAKIE OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ

Doświadczenia próby eksperymenty prowadzą niekiedy do wystąpienia skutków zabronionych przez prawo karne.

ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA CZYN

Odpowiedzialność karna może nastąpić tylko wtedy gdy sprawca dopuści sie czynu zabronionego , a wiec czyn jest niezbędną przesłanką odpowiedzialności karnej.

W JAKICH WARUNKACH ZACHODZI WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZE WZGLĘDU NA WYŁĄCZENIE PRZESTĘPNOŚCI CZYNU?

Wyłączenie odpowiedzialności karnej ze względu na wyłączenie przestępności czynu, zachodzi wówczas gdy sprawca pomimo popełnienia czynu zabronionego nie zostaje pociągnięty do odpowiedzialności karnej z powodu braku przestępności czynu.

Wyjaśnij sposób wejścia w życie i utratę mocy przez ustawę karną

Koniec mocy obowiązującej ustawy karnej. Ustawa karna traci moc w wyniku derogacji (uchylenia) przez późniejszą ustawę.

Jak kształtuje się sytuacja w wypadku zmiany ustaw przewidujących odpowiedzialność karną?

W takim przypadku jeżeli postępowanie karne zostanie wszczęte, umarza się je i przekazuje sprawę właściwemu kolegium do spraw wykroczeń. niezwłocznie przerywa się wykonanie kary i usuwa się karty karne z rejestru skazanych.

Przedstaw najważniejsze poglądy czołowych przedstawicieli kierunku postępowo - humanitarnego epoki oświecenia na prawo karne

– Wielkiej Rewolucji Francuskiej Pod wpływem tych filozofów powstał nowy model prawa i procesu karnego, sprecyzowany w Kodeksach Napoleońskich (1810 – Kodeks karny).

Przedstaw najważniejsze teorie związku przyczynowego w prawie karnym?

Oceniając podany wyżej przykład z punktu widzenia teorii relewancji należy stwierdzić, że pomiędzy czynem męża i śmiercią żony zachodzi związek przyczynowy, jednakże jest to związek nieistotny z punktu widzenia prawa karnego.

Założenia programu kodyfikacji prawa karnego.

KARNEGO MATERIALNEGO walka z feudalnym bezprawiem,arbitralnościa sedziów nullum crimen sine lege sprzeciwiali sie zasadzie analogii kodeksy miały byc zupełne,zawierajace wszystkie rodzaje przestępstw formalna równość wobec prawa pełna subiektywizacja odpowiedzialności karnej najwiecej miejsca w dziełach humanitarnych zajął problem kary ich protest wywołało okrucieństwo kar istota kary miało stać się osiągnięcie określonych pożytków ...

Kodyfikacja prawa karnego w Polsce.

Koncepcja złożona przez komisję: -prawo karne ma służyć ochronie podst.

Ocena polityki karnej w Polsce ostatniego dziesięciolecia

)Nietrafny jest jednak pogląd, że był to skutkiem nasilającej się represji karnej, W okresie dynamicznego wzrostu populacji więziennej, * ani nie doszło do zmian w prawie karnym, które, mogłoby ewentualnie powodować częstsze orzekanie kar izolacyjnych * ani też nie uległa jakiejś generalnej zmianie częstotliwość ich orzekania Fałszywa jest również teza, że za wzrost populacji więziennej odpowiedzialna jest bardziej represyjna polityka ...

JAKIE WYRÓŻNIAMY W PRAWIE KARNYM RODZAJE PRZEDAWNIEŃ

Zależnie od tego, na jakim etapie jest postępowanie karne w momencie, gdy zaczyna biec przedawnienie, rozróżniamy: Przedawnienie ścigania gdy postępowania w ogóle nie wszczęta Przedawnienie wyrokowania wówczas gdy postępowanie karne zostało wszczęte lecz nie doszło do wydania wyroku Przedawnienie wykonania kary wówczas gdy postępowanie karne już się odbyło i zostało zakończone prawomocnym wyrokiem ...

WYMIEŃ I OMÓW TEORIE WINY W PRAWIE KARNYM

Teorie winy: Teoria psychologiczna winy - ujmuje winę ontologicznie, jako stosunek psychiczny sprawcy do realizacji czynu zabronionego; istotne jest, czy sprawca chciał popełnić przestępstwo oraz czy godził się na to, dzięki czemu (naganny stosunek psychiczny) można przypisać mu winę; Teoria normatywna winy - wprowadza pojęcie zarzucalności i koncentruje się na możliwości postawienia sprawcy pewnego zarzutu; jeżeli sprawca narusza obowiązujące przepisy ...

NA CZYM POLEGA INSTYTUCJA ZATARCIA SKAZANIA I JAKIE MOŻLIWOŚCI ZATARCIA SKAZANIA PRZEWIDUJE KODEKS KARNY?

Ogólną zasadą przy zatarciu skazania jest, że w razie orzeczenia środka karnego zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem lub przedawnieniem jego wykonania.

Ograniczenie podsądności sprawy sądom karnym

Wobec tego, że w naszym systemie występują dwa rodzaje sądów karnych powszechne i wojskowe - niezbędne jest ustalenie w"sprawie podsądności określonemu rodzajowi sądów. Ogólne stwierdzenie 'istnienia podsądności polskim sądom karnym nie wystarcza.

ZNACZENIE WYROKU EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA W POLSKIM PROCESIE KARNYM

Jeżeli sprawa karna w Polsce zakończyła się prawomocnym wyrokiem skazującym, środkiem prowadzącym do usunięcia uchybień i przyznania odszkodowania staje się wznowienie postępowania na podstawie art.

Co to jest prawo karne? Jakie cechy wyróżniają je spośród gałęzi systemu prawa?

Prawo karne – jest jedną z gałęzi systemu prawa obowiązującego w państwie.

Jak określa się miejsce popełnienia przestępstwa? Jakie to ma znaczenie w prawie karnym?

przejęcie ścigania karnego i wykonywanie wyroków zagranicznych oraz przekazywanie ścigania i wyroków skazujących cudzoziemców do wykonania za granicą.

Czym była Szkoła Klasyczna Prawa Karnego? Wskaż na jej główne tezy

prawo karne powinno opierać się na ścisłym przestrzeganiu zasad: - "nullum crimen sine lege" - "nullo paena sin lege"

Przedstaw założenia szkoły socjologicznej prawa karnego. Co to są kodeksy dwutorowe?

Dlatego też środki karne należy dostosować do sprawcy.