Prawo karne

Źródłem prawa karnego jest kodeks karny(k.

Wykaż podobieństwa i różnice w unormowaniach prawnych cześci ogólnej kodeksu karnego i wykroczeń

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ W KODEKSIE KARNYM Wspolczesne prawo karne kieruje sie zasada ze odpowiedzialnosc karna jest konsekwencja popelnienia przez czlowieka czynu zabronionego.

Instytucje resocjalizacyjne w środowisku zamkniętym: schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, zakłady karne.

Zakłady karne typu otwartego:  Cele mieszkalne pozostają otwarte przez całą dobę,  Skazanych zatrudnia się przede wszystkim poza terenem zakładu karnego bez konwojenta,  Można im zezwalać na uczestniczenie w nauczaniu, szkoleniu oraz zajęciach terapeutycznych organizowanych poza terenem zakładu karnego  Mogą brać udział poza terenem zakładu karnego w grupowych zajęciach kulturalno-oświatowych lub sportowych.

Prawo karne skarbowe

Można odstąpić od wymierzenia kary i wymierzyć jedynie środek karny lub odstąpić od wymierzenia środka karnego gdyby jego wymierzenie było obligatoryjne.

Kary i środki karne przewidziane w kodeksie karnym.

Środek karny realizuje cele uboczne postępowania karnego, które nie mogą być w sposób dostateczny uwzględnione przez sąd w razie poprzestania na wymierzeniu samej kary. Środki karne w prawie karnym: Pozbawienie praw publicznych- jeden ze środków karnych orzekany przez sądy wobec sprawców przestępstw.

prawo karne skarbowe

Można odstąpić od wymierzenia kary i wymierzyć jedynie środek karny lub odstąpić od wymierzenia środka karnego gdyby jego wymierzenie było obligatoryjne.

Ewolucja zasad odpowiedzialności karnej w kierunku jej subiektywizacji.

Odpowiedzialność karna na zasadzie winy była oczywiście znana temu kodeksowi, jednak zasadę tą należało wyinterpretować z innych przepisów, regulujących np. Obecny kodeks karny podtrzymuje zasadę subiektywizacji odpowiedzialności karnej znanej polskiemu ustawodawstwu już od 1932 roku.

CO TO JEST PRAWO KARNE?

Prawo karne sensu largo dzieli się wg kryterium przedmiotu regulacji na: prawo karne materialne, zwane także prawem karnym sensu stricto, będące zespołem przepisów prawnych normujących: czyny będące przestępstwami, zasady odpowiedzialności za te czyny środki prawne stosowane wobec ich sprawców, prawo karne procesowe, określane także jako prawo karne formalne, będące zespołem przepisów prawnych normujących ...

Prawo karne - skarbowe

Przedmiot ochrony prawa karnego skarbowego, Prawo karne skarbowe - reguluje problematykę odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia skarbowe , tzn.

Zakłady karne

Co to jest zakład karny- pojęcie Zakłady karne podlegają Ministerstwu Sprawiedliwości. Rodzaje zakładów karnych Zakład karny typu zamkniętego: dla skazanych, którzy w bardzo poważny sposób zagrażają społeczeństwu i innym skazanym.

Prawo karne

ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA CZYN Wspolczesne prawo karne kieruje sie zasada ze odpowiedzialnosc karna jest konsekwencja popelnienia przez czlowieka czynu zabronionego.

Prawo Karne - notatki z wykładu

Prawo karne – to zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej Podział prawa karnego: Prawo karne materialne – zespół przepisów prawnych normujących czyny będące przestępstwami, zasady odpowiedzialności za te czyny oraz środki prawne stosowane wobec ich sprawców.

Prawo karne i Prawo wykroczeń

1997) kodeks karny dzieli się na: - część ogólna ? Kodeks karny wykonawczy jest ustawą właściwą w zakresie prawa karnego wykonawczego (06. prawo karne powinno uwzględniać interesy ofiar przestępstw, poprzez stosowanie np.

Prawo karne - wykład

gwarancja – ma zapewnić, ze człowiek nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej za zachowanie, które mogłoby być przestępstwem; prawo karne nie może działać wstecz, ponieważ będzie to sprzeczne z funkcją gwarancyjną. Katalog kar i środków karnych Prawo karne posługuje się karą najsurowszą.

Podstawy prawa karnego i procedury karnej -zarys wykładu

b) szczególne:  prawo karne wojskowe (adresowane do żołnierzy) – wyodrębnione ze względu na kryte-rium podmiotowe i przedmiotowe – czyny służby wojskowej;  prawo karne skarbowe – adresat ogólny, KKS z 1999 roku, kryterium przedmiotowym jest naruszenie naszych zobowiązań wobec państwa (prawo cele, dewizowe, podatkowe);  ustawa o postępowaniu w sprawach dla nieletnich (1982 rok) – sporny charakter, odpo-wiedzialność karna od 17, a wyjątkowo ...

Ściągi z prawa karnego i postępowania karnego

MATERIALNE określa: zasady odpowiedzialności karnej czyny będące przestępstwami kary grożące za popełnienie przestępstw środki karne i środki zabezpieczające stosowane w związku z naruszeniem prawa karnego P.

Prawo karne skarbowe - opracowanie kilku wykładów

53 kk Kodeks karny skarbowy – podstawowe źródło prawa karnego. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Okoliczności wyłączające bezprawność czynu – powodują brak przestępstwa, brak odpowiedzialności karnej  wyłączające bezprawność czynu w kks art.

Podstawy prawa karnego i procedury karnej - zapis wykładów

b) szczególne:  prawo karne wojskowe (adresowane do żołnierzy) – wyodrębnione ze względu na kryte-rium podmiotowe i przedmiotowe – czyny służby wojskowej;  prawo karne skarbowe – adresat ogólny, KKS z 1999 roku, kryterium przedmiotowym jest naruszenie naszych zobowiązań wobec państwa (prawo cele, dewizowe, podatkowe);  ustawa o postępowaniu w sprawach dla nieletnich (1982 rok) – sporny charakter, odpo-wiedzialność karna od 17, a wyjątkowo ...

Notatki i ściągi z prawa karnego

Prawo karne wykonawcze jest zespołem norm prawnych regulujących wykonywanie kar, środków karnych i zabezpieczających orzekanych w postępowaniu karnym na podstawie norm PK materialnego.

Prawo karne

gwarancja – ma zapewnić, ze człowiek nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej za zachowanie, które mogłoby być przestępstwem; prawo karne nie może działać wstecz, ponieważ będzie to sprzeczne z funkcją gwarancyjną.