Kapłański

Czytaj Dalej

Podstawy starotestamentalne chrystologii - Kapłański pośrednik zbawienia

Drugą kategorię stanowi kapłański pośrednik zbawienia. Błogosławieństwo Lewiego (Pwt 33,8-11) stanowi najpoważniejsze źródło informacji o kapłaństwie przed niewolą babilońską, podobnie jak Ps 110,4. Studiując teksty z okresu niewoli i po powrocie z niej, np. teologią świątyni u Ezechiela...

DZIEŃ KAPŁAŃSKI

Praktyka religijna polegająca na ofiarowywaniu Bogu za pośrednictwem NMP co miesiąc w sobotę (sobota kapł.) lub w czwartek (czwartek kapł.) wszystkich zasługujących aktów (jak uczestnictwo we mszy, komunia, modlitwa, praca, cierpienie) w intencji kapłanów oraz wyproszenia powołań kapł.; nawiązuje do...

Formacja kapłańska

Duchową formacją kapłanów w poprzednim okresie zajął się Pius X (święty), dokonując reformy życiaseminaryjnego. Uważano jednak, że integrystyczne skostnienie objęło ich formację intelektualną, dlategoBenedykt XV motu proprio Seminaria clericorum (1915) utworzył Kongregację Seminariów i...

Powołania kapłańskie

Duszpasterstwo stale rozwijane wymagało większej liczby kapłanów, tym bardziej że trzeba było tworzyćnowe parafie, tymczasem nie we wszystkich krajach zwiększała się liczba powołań kapłańskich, w niektórychzaś wprost malała lub - jak w Ameryce Południowej - była stale minimalna. Kościół w...

Włoskie zgromadzenia kapłańskie

Filipini, zwani też włoskimi oratorianami, lub oficjalnie kongregacją oratorium świętego Filipa Neri,byli w Rzymie pierwszym stowarzyszeniem kapłanów, które nie przyjęło formy zakonu, lecz bez ślubówczy jakiegoś uroczystego przyrzeczenia podlegało jurysdykcji miejscowego biskupa i zajmowało...

Funkcje pośredniczące Słowa Wcielonego - Funkcja kapłańska

O funkcji kapłańskiej będziemy pisali. Polega ona na ofiarowaniu ludzi Bogu i na udzielaniu ludziom łask Bożych. Mamy tu do czynienia z nieustannym ruchem wstępującym i zstępującym: z drabiną Jakuba.

Najpierw jest ruch zstępujący, ponieważ Trójca daje się ludziom w osobie Jezusa Chrystusa posłanego...

„ATENEUM KAPŁAŃSKIE"

Czasopismo teol., wydawane od 1909 we Włocławku (Seminarium Duch.) w celu popularyzowania wiedzy ogólnoteol. oraz informowania o działalności Kościoła.

Czasopismo założył ks. I. Radziszewski; pierwszym red. był ks. A. Szymański, po nim 1918-28 ks. H. Kaczorowski, 1928-29 ks. F. Korszyński, 1929-32 ks...

„GŁOS KAPŁAŃSKI"

Miesięcznik wydawany 1927-39w Warszawie, poświęcony sprawom formacji duchowej i duszpast.duchowieństwa katolickiego.

Założycielem i pierwszymred. G.K. był 1927-31 ks. I. Kłopotowski, a 1931-34 ks. W.Kępiński, 1934-38 ks. E. Szlenk i 1939 ks. K. Konieczny.G.K. zajmował się przede wszystkim problematyką...

Przekaz tradycji kapłańskiej

Ten przekaz ma charakter zwięzły i filozoficzny. Tutaj, Bóg "stwarza" ("bara": ) człowieka

(„adam”), tzn. gatunek ludzki, "na swój obraz" (becalmenu kidmutenu). Podkreślona tu zostaje wyjątkowa godność człowieka, którego sam Bóg powołuje do istnienia, jako

„mężczyznę i kobietę”. Od Stwórcy więc...

Małżeństwo i rodzina w planach Stwórcy - W przekazie kapłańskim

a) prokreacja (Rdz l ,28a): W tej późniejszej tradycji zostało to wyrażone wprost:

„rozradzajcie się i rozmnażajcie się”. To synonimiczne polecenie, odnośnie do

„początków” rodzaju ludzkiego, ma swe podłoże w ówczesnym środowisku, w którym zresztą istniało przekonanie o licznym potomstwie, jako o...