Kapitalizm

Kapitalizm

Czytaj Dalej

Wizja kapitalizmu ludowego Berle’a

Teorię kapitalizmu ludowego” Berle oparł w dużej mierze o myśl Veblena, który w na początku wieku 20 skrytykował kapitalizm i stan nauk ekonomicznych oraz właścicieli, którzy myślą tylko o pomnażaniu własnych zysków nie zwracając uwagi na postęp techniczny ani zwiększenie wydajności poprzez dobrą organizację pracy.

Kapitalizm jako ustrój gospodarki rynkowej i jego instucjonalne właściwości

Na wstępie do niniejszej pracy należałoby wyjaśnić, co ogólnie znaczy kapitalizm. Kapitalizm także określać możemy jako, system ekonomiczny, którego podstawę stanowi własność prywatna i wolna przedsiębiorczość.

Pruska droga do kapitalizmu i jej odzwierciedlenie w rozwoju administracji

Imidalizm przeobrażał się w kapitalizm stopniowo, w wyniku serii reform, odgórnie przeprowadzonych przez rząd. kapitalizm rozwijał się na sposób pruski, w iliod/e stopniowych, odgórnych reform.

Czego uczy globalny kapitalizm?

Kapitalizm globalny składa się z nakazów i zakazów podniesionych do rangi dogmatu Celem opracowania tych przykazań jest ukazanie jak niedorzeczne, idiotyczne i szkodliwe są dogmaty kapitalizmu globalnego.

Kapitalizm

Efektywność kapitalizmu Kapitalizm jest efektywny, ponieważ: struktura produkowanych dóbr jest dopasowywana do gustów konsumentów; w procesie produkcji, wytwórcy szukają najtańszych metod; ceny samoregulują się, zmierzając do swojego naturalnego, zapewniającego równowagę między popytem i podażą stanu; ludzie działając we własnym interesie, wykonują pożądane przez społeczeństwo prace.

U progu kapitalizmu fabrycznego i ekonomii klasycznej.(Lock, Hume, Petty, Condillac, Turgot,Trucker)

Odbywają się potężne, przyspieszające rozwój kapitalizmu procesy pierwotnej akumulacji, początkowo przez grodzenie i konfiskatę ziemi należącej do Kościoła, później głównie w drodze ceł, podatków itp.

Kapitalizm a demokracji w Rosji na podstawie książki Barbera Dżihad kontra McŚwiat.

-terapia szokowa nie zadzialala, 1/4 ludnosci zyje w ubostwie, 40% ponizej minimum socjalego -pojawiła sie klasa nowobogackich - okolo milion (ze 150) -mcświat wkroczyl do Rosji, ktos krzyknal "jestesmy juz chyba 51 stanem Ameryki", w czasie gdy otwierano pawilony handlowe ze sprzetem sony i panasonic -McDonald obok pracu czerwonego, dla bogaczy, lunch z bicmakiem =tygodniowy przecietny zarobek -najbardziej obiecujacy rynek w nadchodzacym stuleciu -żadza zysku stala sie ...

Refleksja nad rozdziałem America Backwards książki Michela Alberta "Kapitalizm kontra kapitalizm"

Uważam, że teza o tym, że w Ameryce występuje dualizm pomiędzy bogatymi i biednymi z barierami nie do przebycia, jest wyolbrzymiona (Milton i Rose Friedman są zdania, że amerykański kapitalizm zawsze dawał wszystkim równe szanse).

Myśl polityczna Maxa Webera - Kapitalizm a egalitaryzm

Wg Webera kapitalizm jest nie do pogodzenia z koncepcjami egalitarnymi ( dziś to funkcjonuje jako powszechny pogląd). Państwa protestanckie – kapitalizm.

Struktura ekonomiczna społeczeństwa późnego kapitalizmu wg. Habermasa

Współczesna teoria zróżnicowania społecznego w ujęciu Jurgena Habermasa – stworzył on koncepcję późnego kapitalizmu lub inaczej zorganizowanego kapitalizmu.

U progu kapitalizmu fabrycznego i ekonomii klasycznej

Odbywają się potężne, przyspieszające rozwój kapitalizmu procesy pierwotnej akumulacji, początkowo przez grodzenie i konfiskatę ziemi należącej do Kościoła, później głównie w drodze ceł, podatków itp.

Francuska droga do kapitalizmu a rozwój administracji francuskiej

Francuska droga do kapitalizmu miała charakter rewolucyjny. Zniosła rów-Hle/ zasadnicze przeszkody w rozwoju kapitalizmu w przemyśle i w handlu.

Zmiany, narastanie elementów kapitalizmu w przemyśle europejskim

Wczesny kapitalizm był niezwykle okrutny, bezwzględny, kształtował się w okresie merkantylizmu.

Angielska droga do kapitalizmu a rozwój administracji w Anglii

Drogi do kapitalizmu poszczególnych krajów lub grup krajów różniły się między sobą przede wszystkim sposobem rozwiązania kwestii rolnej.

PLANOWANIE W EPOCE PRZEDINDUSTRIALNEJ, KAPITALIZMU I REALNEGO SOCJALIZMU

Zmiana w planowaniu - wydarzenia roku 1980, 1981, kryzys ekonomiczny, moralny i polityczny stanowią tło krytyki dotychczasowego planowania w Polsce. Zmiana dotyczy uspołecznienia planowania. Dostrzeżenie i nadanie istotnej rangi świadomości społecznej opiniom, oczekiwaniom i aspiracjom tych, w których...

Rozwój kapitalizmu przemysłowego

Statki parowe. Pierwsza połowa XIX wieku przyniosła wiele doniosłych odkryć naukowych w zakresie chemii, fizyki i biologii. W ślad za tymi odkryciami rozwijała się także technika. Zaczęto stosować maszynę parową nie tylko jako siłę poruszającą urządzenia przemysłowe, ale także przy środkach...

Narodziny kapitalizmu

Między rokiem 1500 a 1750 w Europie Zachodniej miał miejsce istotny postęp społeczno-gospodarczy. Handel kwitł, miasta nieprzerwanie rozwijały się. W ten sposób przygotowany został grunt dla późniejszej rewolucji przemysłowej.

Rozwój gospodarczy Europy nie przebiegał bez zakłóceń. Po postępach...

Gospodarka światowa 1945 - 1992 - Od kapitalizmu do gospodarki planowej

 

Sytuację gospodarczą w krajach, które znalazły się w 1944-5 roku w radziec­kiej strefie wpływów, cechował (poza mało zniszczoną Czechosłowacją) chaos, związany z ogromnymi zniszczeniami, zmianami własnościowymi, przeprowa­dzanymi w ramach zadekretowanej odgórnie i niemal jednocześnie we wszystkich...