Kapitał

Czytaj Dalej

Koszt kapitału

Graniczna stopa zwrotu jaki musi osiągnąć firma, aby zachowana została jej wartość rynkowa lub minimalna stopa zwrotu skorygowana o ryzyko, którą należy uzyskać z inwestycji niezbędne do powiększania wartości firmy.

Z uwagi na powiązania przyczynowo - skutkowe decyzji finansowych nie należy...

Kapitał zapasowy

Charakterystyka

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości kapitał zapasowy jest elementem składowym kapitału (funduszu) własnego w przypadku jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Natomiast zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe...

Kapitał społeczny

Dalekowzroczni badacze społeczeństwa i gospodarki przewidują, że w XXI wieku kapitał społeczny będzie głównym czynnikiem rozwoju gospodarczego. Przez kapitał społeczny rozumieją, za Alexisem de Tocqueville'em, skłonność jednostek do łączenia wysiłków w celu zaspokojenia swoich potrzeb, wzajemnej...

Produkcyjność kapitału

Definicja

Produkcyjność kapitału to stosunek całkowitej wielkości wytworzonego produktu do całkowitego nakładu kapitału, poniesionego w celu wytworzenia tegoż produktu. Często używa się również określenia przeciętny produkt kapitału. W nieco odmiennym rozumieniu produkcyjność kapitału jest to...

Kapitał ludzki i jego funkcje

Kapitał ludzki, ekonomiczny zasób wiedz, umiejętności, zdrowia i energii witalnej zawarty w każdym człowieku i społeczeństwie jako całości, określający zdolność do pracy, do adoptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości kreacji nowych rozwiązań. Zasób ten nie jest dany przez genet. właściwości danej populacji ale można go powiększać za pomocą inwestycji w człowieka, czyli przez ogół działań wpływających na przyszły pieniężny i fizyczny dochód przez ...

Kapitał ludzki innowacyjność społeczeństwo informacyjne „Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój gospodarczy regionu”

„Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój gospodarczy regionu” 1. Pojecie kapitału ludzkiego Pojęcie kapitał ludzki (human capital) pojawiło się po raz pierwszy w 1975 r. za sprawą noblisty z zakresu ekonomii Gary’ego S. Beckera. W polskim piśmiennictwie funkcjonowało ono najpierw jako społeczny koszt pracy żywej, a użyte zostało po raz pierwszy w pracy S.R. Domańskiego Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy w 1990 r., który zdefiniował je jako „zasób wiedzy,

Kapitał w organizacjach gospodarczych: pozyskiwanie, tworzenie, wykorzystywanie - kapitał finansowy

Praca pisana na wykład z "Nauk o organizacji" w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu u dr B. Batko. Chociaż bardziej to podchodzi pod ekonomię lub rachunkowość. Każde przedsiębiorstwo do prowadzenia działalności gospodarczej potrzebuje określonego kapitału. Kapitały (fundusze) przedsiębiorstwa wiążą się z zagadnieniem źródeł finansowania działalności gospodarczej, a ściślej – źródeł finansowania jego majątku. Kapitał to wartość, która jest ...

Kapitał

Charakterystyka

Kapitał - to zasoby służące pomnażaniu wartości gospodarczych, występujące pod trzema postaciami:Zasobów pieniężnych, środków produkcji oraz zasobów intelektualnych.

Rodzaje

Kapitał produkcyjny (majątek produkcyjny) to maszyny, budynki, zapasy surowców i materiałów, które wraz z...

Kapitał ludzki

Charakterystyka

Kapitał ludzki jest to nagromadzony przez pracownika zasób wiedzy fachowej, doświadczenia i umiejętności. Dzięki niemu możliwe jest uzyskanie większych dochodów1.

Teoria kapitału ludzkiego

Teoria kapitału ludzkiego zakłada również, że różnice w płacach są skutkiem różnic w...

Kapitał obrotowy

Charakterystyka

Jeżeli od wartości majątku obrotowego przedsiębiorstwa (Do majątku obrotowego przedsiębiorstwa zaliczamy jego bieżące aktywa, czyli zasoby pieniężne w postaci gotówki i depozytów na rachunkach bankowych, lokaty w papierach wartościowych, zasoby oraz należności.) odejmiemy jego...

Kapitał trwały

Definicja

Kapitał w szerokim ujęciu to wartość środków ekonomicznych skapitalizowanych w zasobach rzeczowych i finansowych; w przeciwieństwie do aktywów ma charakter abstrakcyjny i jednorodny. (Organizacja... 1999, s. 38)

Pojęcie kapitału trwałego jest precyzyjniejsze i dotyczy analizy finansowej...

Kapitał własny

Kapitał (fundusz) to wyrażona wartościowo część źródeł finansowania środków gospodarczych danej jednostki o określonym przeznaczeniu.

Kapitały jednostki gospodarczej dzielimy na : kapitały własne i kapitały obce.

Kapitał własny to udział własny inwestorów w firmie. Jest to wartość środków...

Kapital, leasing, samofinansowanie, kredytowanie, samosplata itp.

Kapitał potrzebny do finansowania działalności bieżącej i rozwojowej przesiebiorstwa może pochodzić z rożnych źródeł. Źródła te różnicuje się za pomaca odpowiednich kryteriów. Jeżeli za kryterium przyjmiemy źródło pochodzenia kapitału to wyróżnimy źródła zewnętrzne i wewnętrzne (finansowanie zew. i wew.) Finansowanie zew. obejmuje kapitał pieniężny i rzeczowy, jaki dopływa do przedsiębiorstwa od podmiotów w zroznocowanej formie. Finansowanie zew można ...

Kapitał zagraniczny w polsce: przyczyny, formy i skutki.

Praca licencjacka pisana na zlecenie osoby, która uważała, że jest tak przebiegła, iż nie musi płacić. W załączniku wykresy, tabele etc. Miłego korzystania :) Nazwa szkoły Kierunek studiów Imię i Nazwisko Przyczyny, formy i skutki napływu kapitału zagranicznego do Polski. Nr albumu Praca napisana pod kierunkiem naukowym tytuły, imię i nazwisko promotora/rki Spis treści Rozdział I Rynek krajowy a kapitał zagraniczny 1.1 Bezpośrednie inwestycje zagranicznego 1.2 ...

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Kapitał akcyjny - k.a.; kapitał udziałowy - k.u.  

Kapitał akcyjny. Kapitał podstawowy spółki akcyjnej stanowiący równowartość środków wniesionych do spółki przez akcjonariuszy. Odzwierciedla nominalną wartość wyemitowanych akcji, która powinna być określona w statucie spółki i zgłoszona do...

Średni i krańcowy koszt kapitału

 

Koszt kapitału jako docelowa zwrotność wymagana dla usatysfakcjonowania dostarczycieli kapitału. Inne określenie kosztu kapitału:

minimalna zwrotność z inwestycji przy założeniu, że fundusze zostaną wykorzystane dla zakładanych celów,

stopa „obcięcia” wydatków...

EWOLUCJA KIERUNKÓW I INTENSYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANY KAPITAŁU

nieodpłatne i bezzwrotne – kraj dokonujący transferu przekazuje zagranicy część swego dochodu narodowego lub majątku bez konieczności zwrotu. Inaczej określane mianem jednostronnych ruchów kapitału.

Nieodpłatne, zwrotne – warunek zwrotności decyduje, że nie są one tak korzystne dla...

Istota kapitału własnego

Istota kapitału własnego 1. Wstęp. Kapitały własne odgrywają istotną rolę w finansowaniu bieżącej i przyszłej działalności każdego przedsiębiorstwa. Wypracowany zysk netto zwiększa wartość (kwotę) kapitału własnego, a zaistniała strata – obniża ich wysokość. Wysokość kapitału własnego powinna być dostosowana do charakteru przedsiębiorstwa, jego wielkości i przyjętej strategii rozwoju. W przypadku wybrania przez przedsiębiorstwo wariantu finansowania ...

Swobodny przepływ kapitału

Informacje podstawowe W prawie wspólnotowym nie ma definicji ?przepływu kapitałów? i płatności z nim związanych. Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że ?przepływ kapitałów? to operacje finansowe mające na celu lokatę lub inwestycję kapitałową, a nie wynagrodzenie za usługi, natomiast ?bieżąc płatności? są świadczeniem wzajemnym w ramach dorozumianej transakcji. Nieskrępowany przepływ kapitału i płatności oznacza swobodę eksportu i importu kapitału ...

KAPITAŁ WŁASNY

Fundusz własny, stanowi równowartość środków przekazanych jednostce na czas nieograniczony przez jej właścicieli (udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni, Skarb Państwa). Środki te mogą pochodzić ze źródeł zewnętrznych, tzn. zostać wniesione do jednostki przez właścicieli, lub ze...