RENESANS - Kanon

Kanony pisane na większą ilość głosów były w rzeczywistości kompozycjami składającymi się z kilku mniejszych kanonów. W analogiczny sposób ukształtowany jest kanon Josąuina des Pres, który należy traktować jako sześciokrotny kanon czterogłosowy.

KANON

Kanta: kanon czystego rozumu {Kanon der reinen Yernunft) —> ogół aprio­rycznych zasad właściwego stosowania w praktyce jego zdolności poznawczych     KANONY MILLA ang.

Kanon postaci ludzkiej

Jednak taki kanon nie dotyczył poddanych- w tym wypadku sztuka portretowa zbliżała się jednak bardziej do realizmu. Kanon sztuki starożytnego Egiptu był kanonem najstarszym i najdłużej obowiązującym.

Imitacja i kanon

Imitacja i kanon odgrywaja równie w okresie ursnova wielka role. ), w którymcztery glosy tworza nieprzerwany kanon kolisty (tzw. Imitacja i kanon stały sie zczasem podstawa kształtowania wiekszych form polifonicznych.

Kanon kultury

Słowo "kanon" jest, jak wiadomo, greckie, i oznaczało pierwotnie "pręt, drążek, lineał, pręt (albo sznur) mierniczy", później w ogóle "miarę", "wzorzec", "model"; znaczenie bardzo podobne ma łacińska norma. W średniowiecznej Europie "kanon" pojawia się powszechniej w kontekście teologiczno-scholastycznym (np.

Kanon

kanon 'pręt mierniczy')

Tablice kanonów, tablice konkordacji Ewangelii, kanony

Umieszczane w ewangeliarzach przed tekstamiczterech Ewangelii, zestawiają ich odpowiadającesobie fragmenty oznaczone tu rzym. cyframi wczterech pionowych kolumnach, z których każda odnosisię do jednej z Ewangelii; t.k. były zazwyczaj bogatoiluminowane: kolumny cyfr umieszczano w arkadowymobramieniu, często...

Kanony w pedagogice modernistycznej.

KANONY W PEDAGOGICE MODERNICSTYCZNEJ 1k.

Kanony i nieudany mistycyzm

Kanony o życiu mniszym i klasztorach opracował sobór chalcedoński w 451 r. W kanonie czwartym,uznawanym za najważniejszy, postanowiono, że każdy klasztor podlega nadzorowi biskupa miejscowego.

KANON ZASAD POETYCKICH (CECHY ODRODZENIA)

−  wyzwolenie się z ciemnoty

−  interesowanie się jednostką ludzką (jako wartość, godne zainteresowania).

−  powrót do wzorców kultury (sztuki obyczajów) antycznej

- utwory Platona, Horacego itp.

−  afirmacja życia

Istnieją 4 kanony (fundamentalne rozwiązania (zasady, cechy)) demokracji konsocjacyjnej

Wszystkie cech są równoprawne.

W rządzie zasiadają przedstawiciele wszystkich segmentów (grup) podziału, czy to podziału językowego, czy grup narodowościowych, czy to podziału religijnego.

Wszystkie segmenty (grupy) podziału korzystają z prawa weta w stosunku do decyzji...

Pięć kanonów demokratycznych wyborów, takich faktów, które muszą zaistnieć, żeby wybory były demokratyczne

1) Wybory muszą być wolne.

Wybory są wolne. Wolność wyborów należy widzieć w 2 wariantach:

a) w stosunku do czynnego prawa wyborczego,

b) w stosunku do biernego prawa wyborczego.

2) Wybory muszą być równe.

Wybory są równe oznacza to, że każdy wyborca ma tyle samo głosów co każdy inny wyborca i...

Kanon Pisma Świętego

Wykaz ksiąg biblijnych oficjalnie uznanych przez Kościół za natchnione i stanowiące normę jego nauczania i postępowania. Lista ksiąg Starego Testamentu wśród różnych wyznań chrześcijańskich wykazuje dość duże różnice.

Zob. apokryfy, biblia, nowy testament, stary testament.