Podaj różnice między bezpośrednimi i pośrednimi kanałami dystrybucji

Dystrybucja bezpośrednia: sprzedaż centralna, w sklepach firmowych lub własnych filiach i przedstawicielstwach. Odbywa się bez udziału pośredników – cały kanał dystrybucyjny zarządzany jest przez producenta.

Dystrybucja z pośrednikami: redukuje ogólną ilość transakcji przedsiębiorstwa z odbiorcami...

Jakie funkcje spełniają pośrednicy w kanałach dystrybucji?

Korzyści z wprowadzenia pośredników:

1. zmniejszenie kapitału zaangażowanego w dystrybucji

2. obniżenie kosztów obsługi przy jednorazowym spełnieniu wysokich wymagań klientów po zaakceptowanych cenach

3. elastyczność potencjału serwisowego

4. mniejsze i rozproszenie ryzyka między...

Jaki wpływ na rodzaj kanałów dystrybucji wywierają wymagania nabywców?

Wpływ wymagań nabywców na rodzaj kanałów dystrybucji:

nabywcy maja bardzo duży wpływ na wybór sposobu dystrybucji

firma powinna: określić dokładnie swoich odbiorców, pogrupować odbiorców na: bardzo ważnych, średnio ważnych, drobnych odbiorców.

przeprowadzić analizę odbiorców...

Jaki wpływ na rodzaj kanałów wywierają cechy produktów?

Wpływ cech produktów na kształt kanału dystrybucji:

Kanał dystrybucji opisują parametry: długość i szerokość

Długość – to ilość ogniw ( pośredników)

Szerokość – to ilość produktów na poszczególnych szczeblach obrotu

Najważniejsze cechy produktów wpływające na długość kanału...

Omów czynniki decydujące o wyborze kanału dystrybucji

Dystrybucję na rynkach zagranicznych można prowadzić pasywnie lub aktywnie. Pasywna działalność to realizowanie zamówień złożonych przez zagranicznych kontrahentów, którzy sami zadali sobie trud znalezienia oferenta danego produktu. Aktywna działalność jest wynikiem świadomej polityki firmy, zgodnie, z...

Jakie poziomy kanałów dystrybucji wyróżnia P. Kotler?

Z pośredniego eksportu/importu korzystają przede wszystkim mniejsi producenci, dla których decydujące znaczenie mają trudności związane z prowadzeniem działalności handlu zagranicznego na własną rękę, natomiast bezpośrednia działalność handlu zagranicznego jest uprawniona przez większe i silniejsze...

Kanał Gartnera

Kanał Gartnera (canalis Gartneń) pochodzi z przewodu pranercza. Górny jego odcinek stanowi przewód podłużny nadjajnikowry (ductus epoóphori longitudinalis), o którym wspominaliśmy wyżej. Dolny odcinek wzdłuż jajowodu, brzegów bocznych macicy aż do pochwy może się czasem zachować i wtedy nosi nazwę...

PODZIAŁ KANAŁU MIEDNICY

Obie płyty mięśniowe, zwłaszcza dźwigacz odbytu dzielą całą przestrzeń miednicy małej czyli jamę miednicy (cainim peluis) albo raczej kanał miednicy  na część nad przeponową i pod-przeponową.

Obie przepony tworzą więc przegrodę między tymi częściami , a równocześnie tworzą dno części...

Kanał sromowy

Kanał sromowy (canalis pudendalis l) zawiera naczynia sromowe wewnętrzne i. sromowy, które wstępują doń przez otwór kulszowy mniejszy. Kanał ten biegnie w ścianie bocznej dołu kulszowo-odbytniczego wzdłuż gałęzi kości kulszowejr kieruje się do przodu i kończy pod tylnym brzegiem przepony...

Kanał zasłonowy

Kanał zasłonowy (canalis obturatorius). W ścianie bocznej jamy miednicy poniżej kresy granicznej leży kanał zasłonowy. Stanowi on odcinek otworu zasłonionego nie zamknięty błoną zasłonową, ani zasłaniaczami i ich powięziami. W kanale zasłonowym biegną naczynia zasłonowe oraz nerw zasłonowy;...

Podział kanału przedsionkowo-komorowego

Podział serca ludzkiego rozpoczyna się w obrębie kanału przedsionkowo-komorowego. Poduszeczkowato zgrubiałe jego brzegi, przedni i tylny, zrastają się swymi odcinkami środkowymi w przegrodę pośrednią (septum intermedium). Dzieli ona światło kanału na dwa ujścia przed-sionkowo-komorowe, prawe i lewe.

Kanały

Około 2000 lat p.

Kanały żeglugowe

W swej drodze od źródeł do morza rzeka pokonuje pewną różnicę poziomów. Im większe nachylenie jej łożyska, tym szybszy jest nurt. Kanał żeglugo­wy nie musi rozpoczynać się w źródle rzeki, a koń­czyć w zbiorniku, do którego rzeka wpada. Kanały nie są w stanie przyjąć dużej ilości wód...

Zmiana poziomu na kanałach

Jednym ze sposobów pokonania różnice poziomów pomiędzy poszczególnymi sekcjami kanału było holowanie statków po specjalnych pochylniach łączących ich brzegi. Włoski podróżnik Marco Polo opisywał taki system stosowany w XIII wieku na Wielkim Kanale w Chinach. Taka sama technika była wykorzystywana...

Trasy kanałów

Obiekt ten był pierwowzorem dla następnego ambitnego projektu - Canal du Midi zbudowanego pod kierownictwem Pierre Paula Riqueta w latach 1671-85.

Kanały w Anglii

Inwestycja ta rozpoczęła epokę budowania kanałów w Anglii, która trwała w latach 1760-1830. Prawie zupełnie nie wykorzystywana jest dziś również inna droga wodna - rosyjski Kanał Białomorsko-Bałtycki, budowany w latach 1932-33 przez więźniów radzieckich łagrów.

Kanały północnoamerykańskie

Rozwój sieci kanałów żeglugowych w Europie miał także wpływ na Amerykę Północną. W roku 1816 rozpoczęto jednocześnie prace na kilku drogach wodnych, mających zapewnić lepszą komunikację pomiędzy Wschodnim Wybrzeżem, regionem Wielkich Jezior oraz Środkowym Zachodem. Najniezwyklejszym spośród...

Współczesne kanały

W kontynentalnej części Europy główne śródlą­dowe drogi wodne były stale pogłębiane i posze­rzane, by nadążyć za wzrastającymi rozmiarami pływających po nich barek. W 1977 roku w Niem­czech oddano do eksploatacji Boczny Kanał Łaby, który zapewnił możliwość całorocznej żeglugi...

Tętnica kanału skrzydłowego

T. kanału skrzydłowego (a. canalis plerygoidei). Jest to nieznaczna gałąź często odchodząca od poprzedniej; kieruje się ona przez kanał skrzydłowy ku tyłowi i zespala się z t. gardłową wstępującą i rylcowo-sutkową. Zaopatruje ona górną część gardła, trąbkę słuchową oraz jamę...

Funkcje i przepływy w kanale marketingowym

Rolą kanału marketingowego jest przesuwanie towarów od producentów do konsumentów. Niweluje on rozbieżności dotyczące czasu, miejsca i dysponowania, które oddzielają towary i usługi od ich użytkowników. Uczestnicy kanału marketingowego pełnią szereg kluczowych funkcji i uczestniczą w realizacji...