Kanały Dystrybucji

KANAŁY DYSTRYBUCJI STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI 1. DYSTRYBUCJA 1.1. Pojęcie dystrybucji 1.2. Decyzje logistyczne w dystrybucji 1.3. Dystrybucja fizyczna 1.4. Funkcje dystrybucji 2. KANAŁ DYSTRYBUCJI. 2.1. Pojęcie kanały dystrybucji 2.2. Ujęcie podmiotowe kanały dystrybucji 2.3. Wybór kanałów dystrybucji 3. STRUKTURA KANAŁÓW DYSTRYBUCJI 3.1. Struktura pionowa i ...

Determinanty wyboru kanałów dystrybucji na rynku dóbr konsumpcyjnych

Z wyborem i kształtowaniem kanałów dystrybucji związane są trzy grupy decyzji16:

adaptacj a kanałów, wtedy gdy przedsiębiorstwo decyduj e się na wykorzystanie istniejących w praktyce kanałów dystrybucji,

modyfikacji kanałów, wtedy gdy przedsiębiorstwo w wyniku przeprowadzonej oceny dokonuje...

Zasady projektowania kanałów dystrybucji

Charakterystyka

Decyzje dotyczące projektowania kanałów dystrybucji podejmuje producent, hurtownik lub detalista. To, która instytucja może je podejmować, zależy od ich pozycji ekonomicznej, zdolności finansowej, zasobów ludzkich i rzeczowych, prestiżu itp..

Projektowanie kanałów dystrybucji jest...

Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucyjnych

Rozpoczynając rozważania dotyczące podziału oraz funkcji kanałów dystrybucyjnych należałoby najpierw określić znaczenie pojęcia kanał dystrybucji. W literaturze przedmiotu występuje wiele definicji, różnią się one jednak nieznacznie. Generalnie autorzy są zgodni w interpretacji tego pojęcia, a...

Kanał dystrybucji

Charakterystyka

Dystrybucja jest procesem obsługi rynku obejmującym wszelkie decyzje i czynności związane z zapewnieniem łączności producenta z finalnymi nabywcami. Pośrednicy marketingowi tworzą kanał marketingowy, zwany również kanałem handlowym lub kanałem dystrybucji. Dystrybucja zapewnia...

Kanały dystrybucji produktów bankowych

Produkty banku muszą być zaoferowane klientom zgodnie z ich potrzebami, czyli w odpowiedniej formie, miejscu i czasie. Realizacja tego celu jest równoznaczna z podejmowaniem określonych działań i wykorzystywaniem instrumentów, które składają się na politykę dystrybucji i stanowią kolejny, po produkcie i cenie, element marketingu-mix. Podstawowym elementem polityki dystrybucji są kanały dystrybucji. W literaturze marketingu spotykamy się z wieloma różnymi definicjami tego ...

Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucyjnych

Rozpoczynając rozważania dotyczące podziału oraz funkcji kanałów dystrybucyjnych należałoby najpierw określić znaczenie pojęcia kanał dystrybucji. W literaturze przedmiotu występuje wiele definicji, różnią się one jednak nieznacznie. Generalnie autorzy są zgodni w interpretacji tego pojęcia, a różnice są mało istotne dla ogólnie przyjętej definicji. Według Henryka Bronakowskiego kanał dystrybucji to „sposób połączeń i kolejność, w jakiej występują agencje ...

KANAŁY JONOWE

Kompleksy białkowe mieszczące się w błonach komórek lub organelli komórkowych, odpowiedzialne za zgodny z gradientem transport jonów przez błonę. Posiadają one charakterystyczną budowę. Złożone są z kilku podjednostek, w których można wyróżnić odcinki przenikające przez błonę, zwane...

Liczba szczebli w kanale

Kanały marketingowe mogą być scharakteryzowane przez liczbę szczebli w kanale. Każdy pośrednik, który wykonuje funkcje związane z przesuwaniem produktu i prawa własności do niego. w kierunku finalnego nabywcy, stanowi szczebel w kanale. Producent i finalny nabywca są także częścią każdego kanału...

Rola pośredników w kanałach dystrybucji.

Pojęcie dystrybucji może zostać postrzegane z wielu perspektyw. Dla producentów dystrybucja to przede wszystkim struktury i środki pozwalające im zdobyć klienta. Dla klienta natomiast definicje pojęcia dystrybucji oznacza w konsekwencji wybór środków dystrybucji najlepiej przystosowanych do rozwoju rynku sprzedaży gamy danych produktów. Dla konsumenta dystrybucja to głównie sprzedaż detaliczna, czyli ostatnie ogniwo łańcucha przeobrażeń, transportu i magazynowania, które ...

Omów czynniki decydujące o wyborze kanału dystrybucji

Dystrybucję na rynkach zagranicznych można prowadzić pasywnie lub aktywnie. Pasywna działalność to realizowanie zamówień złożonych przez zagranicznych kontrahentów, którzy sami zadali sobie trud znalezienia oferenta danego produktu. Aktywna działalność jest wynikiem świadomej polityki firmy, zgodnie, z...

Kanały w Anglii

Kanał Południowy stanowił wzór dla reszty świa­ta. Na podobnych zasadach Francis Egerton zbu­dował kanał Bridgewater ze swej posiadłości ro­dowej Worsley do Manchesteru. Inwestycja ta rozpoczęła epokę budowania kanałów w Anglii, która trwała w latach 1760-1830. Wpierw połączono kanałami...

Określanie celów i ograniczeń w kanale

Cele kanału pow inny być określone z uwzględnieniem planowanych poziomów użyteczności. Według Bucklina, w warunkach konkurencji, uczestnicy kanału powinni rozłożyć swoje zadania w sposób umożliwiający minimalizację kosztów globalnych w kanale, przy założeniu oczekiwanych poziomów...

Rola poszczególnych przedsiębiorstw w kanale

Systemy zintegrowane pionowo, poziomo i wielokanałowe, uwypuklają dynamiczny i zmieniający sie charakter kanałów. Każde przedsiębiorstwo w danej branży powinno zdefiniować swoją role w strukturze kanału. McCammon wyróżnił pięć ról:

• uczestnicy wewnętrzni (insiders) są częścią kanału...

Kanały dystrybucji jako łańcuchy logistyczno – marketingowe

Dystrybucja stanowi kolejny – po produkcie, cenie i promocji – element marketingu mix. Dystrybucja jest to obieg produktów z zakładów produkcyjnych bezpośrednio lub za pośrednictwem ogniw handlu hurtowego i detalicznego do finalnych nabywców. Głównym celem dystrybucji jest dostarczenie nabywcom produktów we właściwej jakości, w odpowiednim czasie i miejscach, przy najbardziej dogodnych formach i warunkach dokonywania zakupów, po możliwie najniższych kosztach ich ...

Formy pionowej integracji ogniw w kanałach dystrybucji

Budowa określonego układu kanałów dystrybucji musi opierać się na wyborze 1) dystrybucji wyłącznej polegającej na istotnym ograniczeniu liczby uczestników, 2) selektywnej – wymagającej doboru najbardziej właściwych uczestników 3) dystrybucji intensywnej obejmującej jak największą liczbę i rodzaje uczestników kanałów dystrybucji. Pionowy układ kanałów dystrybucji tworzą łańcuchy powiązań przedsiębiorstw przemysłowych, hurtowych i detalicznych, szczeble i ...

Instrumenty polityki dystrybucji - Kanały dystrybucji

Są podstawowym elementem dystrybucji towarów obejmu-jącym doprowadzenie ich do hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej oraz ofero-wanie ostatecznym nabywcom.

Jest to struktura komórek organizacyjnych firmy oraz zewnętrznych instytucjiuczestniczących w sprzedaży produktu na rynku lub sieć osób i organizacji...

Zręcznie działające przedsiębiorstwa zmieniają swoje kanały marketingowe w trakcie cyklu życia produktu

Nie należy sądzić, że dany kanał marketingowy będzie dominował w ciągu całego cyklu życia produktu. Nabywcy wcześnie akceptujący nowe produkty mogą być skłonni zapłacić wyższą cenę w kanałach oferujących wysoką wartość dodaną, natomiast późniejsi nabywcy skierują się do kanałów o...

Techniki komutacji - Komutacja kanałów

W  sieciach z komutacją kanałów przesyłanie danych następuje dopiero po ustanowieniu połączenia, czyli po zestawieniu dedykowanej  trasy pomiędzy  systemem nadawcy  i  systemem odbiorcy. Trasa  jest  sekwencją kolejno połączonych kanałów. Przesyłanie danych odbywa się w  trzech fazach: 

a)  faza...

Neuropatia nerwu piszczelowego (Zespół kanału stępu)

Mianem Zespołu kanału stępu określa się ciasnotę kanału powodującą neu-ropatię nerwu piszczelowego lub jego rozgałęzień.

Neuropatia nerwu piszczelowego tylnego jest częstą przyczyną dolegliwości ze strony stopy i występuje częściej niż się wydaje (np. w złamaniach kości podudzia i stopy)...