Międzynarodowa rola Kanady w XIX w.

Stopniowa emancypacja społeczeństwa Kanadyjskiego, bunty reformatorów w 1837 roku, a także powstały w ich wyniku raport Lorda Durhama doprowadziły do powstania Zjednoczonej Prowincji złożonej z Górnej (później Zachodniej) i Dolnej (później Wschodniej) Kanady.

Parki narodowe Kanady

W 1911 roku powstał kanadyj­ski odpowiednik Służby Parków Narodowych, Canadian Park Branch i od tego czasu w Kanadzie zaczęło powstawać coraz więcej rezerwatów przy­rody i parków narodowych.

Kryzys w Kanadzie - Quebec

Następstwem kolonialnej zależności Kanady od Wielkiej Brytanii, był fakt, że formalnie zmiana konstytucji mogła się odbyć tylko poprzez akt parlamentu brytyjskiego. W dyskusji na temat praw do ziemi ujawniły się problemy Indian kanadyjskich.

Misje i Kościół w Kanadzie

Ruch nacjonalistyczny pod wodzą katolika Louisa Papineaudoprowadził do powstania (1837-1838), co zmusiło rząd londyński do przyznania Kanadzie znacznejautonomii, ale nie przecięło ujarzmiania francusko-kanadyjskiej ludności Quebecu.

Stany Zjednoczone w pierwszych latach powojennych. Inne kraje Ameryki w latach 1945 - 1992 - Kanada

Nie sposób pozycji takiej odmówić i Brianowi Mulroneyowi, który doprowadził do utworzenia strefy wolnego handlu integrującej gospodarkę Kanady, USA, a niebawem i Meksyku.

Kanada wobec powstania USA

 Prowincja Quebec została podzielona na Dolną Kanadę ( o ludności przeważnie francuskiej, dla której utrzymano ustrój senioralny z czasów Nowej Francji ) i Górną Kanadę, czyli Ontario ( o ludności anglosaskiej ).

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Kanada

  W Kanadzie mimo wejścia w życie pod rządami Briana Mulroneya układu o wolnym handlu z USA (rozszerzonego także następnie na Meksyk) nienajlepsza sytuacja gospodarcza łączyła się z coraz bardziej realną perspek­tywą secesji francuskojęzycznej prowincji Quebec, a w ślad za tym - rozpadu federacji kanadyjskiej.

Kanada

Nazwę Kanada używano zamiennie z drugą Nowa Francja, którą obejmowano wszystkie posiadłości francuskie w Ameryce Północnej.