KSZTAŁTOWANIE MOTYWACJI KADRY KIEROWNICZEJ

Czynniki najważniejsze: •    brak docenienia przez przełożonych •    brak efektów działania •    brak wpływu na decyzje, które należy realizować •    zadania nieuzasadnione, zbędne, bez efektów Czynniki mniej ważne: •    brak działania innych, niedbalstwo, brak zaangażowania, zaprzepaszczanie efektów własnej pracy •    brak ...

Czynniki wpływające na zarządzanie kadrami

Tak na przykład rozwój firmy jako cel działa oraz różnicowanie obszarów działania (strategia dywersyfikacji) będą wymagać wzmożonego doboru kadr, ukierunkowanego na nowe domeny. Chodzi tu w szczególności o liczebność kadry zarządzającej, skale decyzji personalnych i zachodzących zjawisk, tworzenie rezerwy i doskonalenie kadr.

Wirtualizacja zarządzania kadrami

Zastosowanie W procesie wirtualnego zarządzania kadrami zmniejsza się udział zadań administracyjnych na rzecz kreatywnych decyzji i działań, wśród których najważniejsza staję się sprawna obsługa kadr.

Gospodarowanie kadrami

Gospodarowanie kadrami Zadania gospodarowania kadrami: - potrzeby w zakresie zatrudnienia (ilu i jakich ludzi potrzebujemy), - dobór kadr i utrzymanie dobrych pracowników w zakładzie pracy, - ukształtowanie zasobów ludzkich zgodnie z kulturą i strategią firmy.

Rodząje wynagrodzeń dla kadry kierowniczej

Jeszcze jedną formą gratyfikacji kadry kierowniczej w sektorze prywatnym są różne przywileje związane z udziałem w firmie. Utrudnieniem w skutecznym motywowaniu kadry kierowniczej jest niewymiemość pracy menedżera, jej „niekonkretny” charakter i niemożliwość jej jasnego (np.

Zarządzanie kadrami

Te cele szczegółowe są podporządkowane celom głównym którymi są: 1) umożliwienie kierownictwu osiągnięcie wyznaczonych celów poprzez kierowanie i zarządzanie personelem 2) pełne wykorzystanie możliwości i umiejętności wszystkich zatrudnionych osób 3) podsycanie zaangażowania pracowników w prace poprzez kontrolę ich działań 4) integrowanie zasad polityki dotyczącej zarządzania zasobami ludzkimi z planami rozwoju i celami strategicznymi firmy 5) opracowanie ...

Zarządzanie kadrami

10 – 12 stron tekstu Problematyka zatrudnienia, bezrobocie, rynek pracy, wykluczenie społeczne, kwalifikacje kadr, cele, zadania, finansowanie w Programach Europejskich Funduszy Strukturalnych Europejski fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Spójności Programy: URBAN, EQUAL, LEADER Kultura organizacyjna a problematyka zarządzania kadrami Kultura organizacyjna to zespół podzielanych wartości, rytuałów, przekonań ...

Modele strategicznego zarządzania kadrami

Model strategicznego zarządzania kadrami to wzorcowy system założeń, który zawiera koncepcję działań wobec zasobów i potencjału kadrowego.

ETAPY ROZWOJU ZARZADZANIA KADRAMI

Firmy rozwijając zarządzanie kadrami: zaczęły rozpoznawać swój potencjał ludzki robiły wszystko aby ten potencjał uruchomić w największym stopniu dla tak nowego podejścia zarządzanie kadrami wymagało menedżera personalnego (kadrowego), który nie tylko kieruje personelem, ale zajmuje się także jego kształceniem.

ZARZĄDZANIE KADRAMI - PYTANIA TESTOWE

  Kadra rezerwowa interwencyjna: obejmuje pracowników przygotowanych do zastąpienia obecnych kierowników, Do technik selekcji kandydatów na stanowiska wykonawcze zalicza się; Wywiad, Sprawdziany umiejętności Cechą obecnego etapu rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi jest: Uznanie pracowników za najcenniejszy zasób organizacji, Uznanie pracowników za zasób strategiczny Planowanie zasobów ludzkich: Umożliwia ...

KADRA PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEGO

Potencjalne średnie obciążenie kadry pedagogicznej poradni (liczba dzieci i młodzieży na jednego pracownika pedagogicznego) było bardzo zróżnicowane.

Kadra obsługi imprez turystycznych

Kadrą obsługi imprez turystycznych są przede wszystkim przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek. Do kadry obsługi imprez turystycznych należą też osoby mające zatrudnienie w usługach hotelarskich oraz w usługach gastronomicznych.

Kadry w administracji publicznej

Pojęcie zarządzania kadrami i kapitału ludzkiego: ludzie są najcenniejszym kapitałem firmy (albo organu administracji publicznej) pięć celów zarządzania ludźmi wg Amstronga: umorzliwienie kierownictwu organizacji osiągania jej założonych celów pełne wykożystanie możliwości i umiejętności wszystkich zatrudnionych opracowanie systemu selekcji i awansowania obsadzanie stanowisk odpowiednimi ludźmi uznanie zarządzania ...

Polska administracja rządowa i samorządowa w latach ‘90(podstawy prawne, zadania, struktura organizacyjna i kadry).

Polska administracja rządowa i samorządowa w latach ‘90(podstawy prawne, zadania, struktura organizacyjna i kadry).

Zadania kadry kierowniczej

1) kierowanie strategią: tworzenie planów strategicznych tworzenie planów taktycznych tworzenie planów działania 2) kierowanie ludźmi polityka kadrowa dobór kadr kształcenie motywowanie: dobór zespołów tworzenie systemu wynagrodzeń tworzenie warunków pracy • tworzenie obrazu społeczności przedsiębiorstwa stosowanie do wymagańotoczenia zewnętrznego ...

Podstawowe zasady polityki kadrowej w organizacji i rola działu stosunków międzyludzkich (kadry).

  Polityka kadrowa określa dopasowanie potrzeb ­kadrowych w zakresie liczby i charakteru zatrudnienia w danym okresie , z przewidywanymi możliwościami ich uzyskania.

„IDEALNE KADRY”

Cel: stworzenie kadr idealnych w mojej firmie.